Lehdistötiedote

Lehdistötiedotteet

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 1/2015 (1.1-30.3.2015)

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Osavuosikatsauksen pääkohdat:
 
  • Liikevaihto laski 7,3% ja oli 34,4 milj. euroa (37,1). Liikevaihdon laskun taustalla on IT-ulkoistuspalveluitten kiristynyt markkinatilanne sekä laite- ja ohjelmistomyynnin siirtyminen kohti komissiopohjaista liiketoimintamallia.
  • Liikevoitto (EBIT) laski 57,0 % ja oli 1,4 milj. euroa (3,3). Liikevoiton laskuun vaikutti kova hintakilpailu konsernin kaikissa liiketoiminnoissa.
  • Tulos ennen veroja oli 1,3 milj. euroa (3,0).
  • Osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa (3,24).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 4,9 milj. euroa (3,2).
  • Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk oli 7,0 % (16,0).
  • Henkilöstön määrä oli keskimäärin 815 (754). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 818 henkilöä (752).
  • Yhtiö arvioi koko konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2015 edellisvuoden tasolla. Liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.
 
Toimitusjohtaja Arto Herranen kommentoi:
 
Vuoden ensimmäinen neljännes on ollut koko toimialalla haastava. Kova hintakilpailu jatkui konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
 
Panostamme nyt voimakkaasti kehityshankkeisiin, joiden tarkoituksena on luoda entistä vankempaa pohjaa tulevaisuudelle. Nämä kehityshankkeet liittyvät parhaillaan markkinoilla tapahtuvaan ostamisen ja ulkoistamisen muutokseen: yritykset ovat kiinnostuneita ulkoistamaan IT-palveluiden ja sovellusten ohella myös liiketoimintaprosessejaan ja haluavat ostaa ne samalta palveluntarjoajalta suurempina kokonaisuuksina. Enfon tarjooma kattaa erinomaisesti juuri nämä ulkoistuspalveluiden osa-alueet, joilla on parhaat kasvunäkymät. Esimerkiksi Enfon keskisuurelle asiakassegmentille tarjoamme talous- ja IT-palveluprosessit yhdistävää ratkaisua. Ratkaisun myötä asiakkaalla on yksi kumppani, joka ottaa kokonaisvastuun siitä, että tietotekniikan ja taloushallinnon tietojärjestelmät pelaavat saumattomasti yhteen. Vastaavasti Ruotsissa esimerkiksi Enfon teollisen internetin ja analytiikan palvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla asiakkaamme voivat panostaa ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen.
 
Tulemme edelleen vahvistamaan tarjontaamme orgaanisesti sekä yritysostojen kautta. Tavoitteenamme on kasvaa lähivuosina selvästi toimialan keskimääräistä kasvua nopeammin. Kasvun toteuttamiseksi Enfon perusta on kunnossa, mutta tulemme tekemään jo tänä vuonna organisatorisia muutoksia, joilla kasvua vauhditetaan.
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Tietotekniikkapalvelut
 
Enfo-konserni on strategiansa mukaisesti laajentanut IT-ulkoistuspalveluliiketoimintaansa Pohjoismaisille markkinoille. Laajentumisen myötä IT-ulkoistuspalveluissa tullaan siirtymään uuteen organisaatiomalliin, jonka suunnittelu on parhaillaan käynnissä.
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kilpailutilanne oli kova. Uusia sopimuksen tehtiin aiempaa vähemmän, mutta toisaalta merkittäviä tarjouskilpailuja oli käynnissä poikkeuksellisen niukasti.
 
Suomessa alkuvuoden merkittävin uusi sopimus oli Otava-konsernin ja Enfon välisen yhteistyön laajentuminen. Enfo on vastannut Otava-konsernin service desk – ja työasemapalveluista vuodesta 2009 lähtien ja uuden sopimuksen myötä myös Otava-konsernin ottaa käyttöön Enfon Private Cloud -palvelut. Sopimus on Suomen mittakaavassa merkittävä.
 
Ruotsissa IT-ulkoistuspalveluiden merkittävin uusi sopimus saatiin heti vuoden alussa, kun FOREX Bank valitsi Enfon yhdeksi IT-palvelujen tuottajistaan. Viisivuotinen sopimus sisältää työasema-, verkko-, Service Desk-, lähituki- ja palvelinpalveluita. Sopimukseen liittyvä käyttöönottoprojekti neljässä Pohjoismaassa on yksi Enfon historian suurimmista.
 
Ruotsin Konsultointiliiketoiminnassa markkinatilanne oli varsin hyvä. Liiketoimintamallin kehitys kohti jatkuvia palveluja jatkui ja uusia sopimuksia tehtiin esimerkiksi Volkswagen Finansin, Coopin ja Ambean kanssa. Lisäksi käynnistettiin integraatioalustan toteuttaminen suurelle hotelliketjulle.
 
Enfon tietoturvan johtamisjärjestelmälle ja Enfon Data Center -palveluille Kuopion ja Karlskronan palvelinsaleissa myönnettiin ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. Sertifikaatti osoittaa, että Enfo on varautunut tietoturvaan liittyviin riskeihin huolellisesti ja kehittää jatkuvasti tietoturvaansa muuttuvien uhkien varalle.
 
Todisteena Enfon innovatiivisesta toimintatavasta IBM myönsi Enfolle 2015 Cloud Innovation using IBM Cloud & Smarter Infrastructure Solutions -palkinnon. Palkinto annetaan yritykselle, joka on hyödyntänyt IBM;n ratkaisun tarjoamaa teknologiaa tavalla, joka osoittaa esimerkillistä sitoutumista ja halua kehittää toimintoja.
 
Talousprosessipalvelut
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Enfo keskittyi strategiansa mukaisesti uusien, digitalisaatiota hyödyntävien palveluiden ja tuotteistettujen talousprosessien kehittämiseen. Strategian mukaisesti Enfo solmi helmikuussa ulkoistussopimuksen Strålfors Oy:n kanssa, jonka myötä Enfon tulostuspalvelutuotannon toiminnot ja sen henkilökunta (kymmenen Enfon työntekijää ja seitsemän vuokratyöntekijää) siirtyivät Strålforsille.
 
Strategialinjauksen mukaisesti Enfo myi myös etäluenta- ja mittaushallintapalveluihin keskittyneen yksikkönsä liiketoiminnan sähkö- ja tietoverkkojen palvelutuottaja Voimatel Oy:lle huhtikuussa. Kaupan yhteydessä yhdeksän Enfon vakituista työntekijää sekä kaksi vuokratyöntekijää siirtyi Voimatelille.
 
Talouden ja tietotekniikan prosessien konvergenssin myötä asiakkaiden kiinnostus Enfon kokonaisvaltaiseen ulkoistusratkaisuun lisääntyi selvästi.
 
Kilpailu asiakkaista laskuoperaattoreiden välillä näyttää jatkuvan tiukkana. Panostukset sähköisiin palveluihin ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutetut perintäpalvelut ovat vahvistaneet Enfon kilpailukykyä.
 
Liikevaihto
 
Enfo-konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 7,3 % 34,4 milj. euroon (37,1).
 
Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin
milj. euroa
1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Tietotekniikkapalvelut
25,5
27,9
109,3
Talousprosessipalvelut
9,3
9,6
37,6
 
Tietotekniikkapalvelujen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 8,6 % 25,5 milj. euroon (27,9). Liikevaihdon laskun taustalla on Ulkoistuspalvelujen IT-ulkoistuspalveluitten kiristynyt markkinatilanne sekä laite- ja ohjelmistomyynnin siirtyminen kohti komissiopohjaista liiketoimintamallia.
 
Talousprosessipalvelujen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 9,3 milj. euroon (9,6). Lasku oli 2,9 %. Liikevaihdon lasku selittyy laskuoperaattoriliiketoiminnan kiristyneellä kilpailutilanteella. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna talousprosessien ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi.
 
Kannattavuus
 
Enfo-konsernin kannattavuus laski tammi-maaliskuussa liikevoiton ollessa 1,4 milj. euroa ja 4,1 % liikevaihdosta (3,3 ja 8,9 %).
 
Konsernin tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 1,3 milj. euroa ja 3,9 % liikevaihdosta (3,0 ja 8,0 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -0,1 milj. euroa (-0,3). Tammi-maaliskuun tulos oli 1,1 milj. euroa ja 3,1 % liikevaihdosta (2,4  ja 6,4 %). Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa oli 1,25 euroa (3,24).
 
Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin
milj. euroa
1-3/2015
1-3/2014
1-12/2014
Tietotekniikkapalvelut
0,4
2,1
5,6
Talousprosessipalvelut
1,0
1,2
4,1
 
Tietotekniikkapalvelujen liikevoiton laskuun vaikutti koveneva hintakilpailu yhtiön kaikissa liiketoiminnoissa.
 
Talousprosessipalvelujen liikevoitto laski hieman viime vuoden tasosta, mikä johtui liikevaihdon laskusta sekä kertaluonteisista kuluista organisaation uudelleenjärjestelyihin liittyen.
 
Rahoitus ja investoinnit
 
Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,6 milj. euroa (1,4). Investoinnit koostuivat pääosin rahoitusleasing-sopimuksella hankituista datakeskuslaitteista sekä Talousprosessipalvelut-liiketoiminnan kehityskuluista.
 
Yhtiön omavaraisuusaste on katsauskauden lopussa 41,5 % (45,4). Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 24,4 milj. euroa (26,6) ja nettovelkaantumisaste oli 48,8 % (52,5).
 
Henkilöstö
 
Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 815 henkilöä (754). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 818 henkilöä (752).
 
Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 687 henkilöä (634) ja Talousprosessipalvelujen palveluksessa oli keskimäärin 102 henkilöä (95). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 359 (359) ja Ruotsissa 456 (395).
 
Varsinainen yhtiökokous ja hallinto
 
Enfo Oyj:n 25.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella 5,90 euroa ulkona olevaa osaketta kohden, eli arviolta yhteensä 3 478 162,10 euroa. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.5.2015.
 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Mammu Kaario, Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Hallituksen omasta pyynnöstään jättävän Hannu Isotalon tilalle ei valittu jäsentä.
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Hakakarin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.
 
Yhtiökokous valtuutti Enfo Oyj:n hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla. Valtuutus koskee enintään 175 000 osakkeen antamista. Osakkeita voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle. Hallitus päättää merkintähinnasta ja osakeannin muista ehdoista.
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla. Valtuutus koskee enintään 10 000 osakkeen luovuttamista ja/tai antamista. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä myös osana yhtiön palkkaus- ja kannustejärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahastolle. Hallitus päättää merkintähinnasta ja annin muista ehdoista.
 
Yhtiökokous valtuutti Enfo Oyj:n hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 10 000 osakkeen hankkimista vähintään 1 euron ja enintään 120 euron hinnalla osakkeelta. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, mahdollisia yrityskauppoja varten, osana yhtiön palkkaus- tai kannustejärjestelmää sekä myös yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Osakkeet
 
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.3.2015 yhteensä 590 833 osaketta. Enfolla oli tilikauden lopussa yhteensä 112 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita maaliskuun 2015 lopussa 1 314 kappaletta.
 
Maaliskuun 2015 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Einari Vidgrén Oy, Keskisuomalainen Oyj, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy, Arto Herranen ja Saastamoisen säätiö. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 86,35 %.
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 
Yhtiö ennakoi konsernin Tietotekniikkapalvelut-raportointisegmentin liikevaihdon kasvavan vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta suurempi.
 
Konsernin Talousprosessipalvelut-raportointisegmentin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi edellisvuodesta divestoitujen liiketoimintojen vuoksi. Liikevoitto on selvästi alle edellisvuoden tason uusiin liiketoimintoihin tehtävien panostusten ja divestointien vuoksi.
 
Yhtiö arvioi koko konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2015 edellisvuoden tasolla. Liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.
 
Riskit ja epävarmuustekijät
 
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkällä tähtäimellä uudet toimitustavat, kuten globaalit pilvipalvelut, saattavat muuttaa merkittävästi IT-ulkoistuspalveluiden liiketoimintaympäristöä.
 
Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2015
 
Vuoden 2015 Q2 osavuosikatsaus julkaistaan 20.8.2015 ja Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 28.10.2015.
 
Taulukot
 
Taulukot ovat saatavilla http://www.enfo.fi/enfo-group/sijoittajat/talousraportit/
 
Lisätietoja: CEO Arto Herranen +358 44 7193 000 ja CFO Christian Homén +358 40 750 6902 (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@enfo.fi).