Lehdistötiedote

Lehdistötiedotteet

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 3/2015 (1.1.-30.9.2015)

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Osavuosikatsauksen pääkohdat
  • Liikevaihto laski heinä-syyskuussa 3,4 % ja oli 31,3 milj. euroa (32,4). Tammi-syyskuun liikevaihto laski 3,6 % ja oli 101,5 milj. euroa (105,3). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuoden aikana tehdyt divestoinnit Talousprosessipalveluissa sekä kova kilpailutilanne laskuoperaattoripalveluissa.
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi heinä-syyskuussa 66,5 % ja oli 3,1 milj. euroa (1,8). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy tappiollisen asiakasprojektin kertaluonteisia kuluja yhteensä 2,4 milj. euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto laski 16,2 % ja oli 6,4 milj. euroa (7,6).
  • Tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 2,6 milj. euroa (1,8). Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 5,7 milj. euroa (6,6).
  • Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli 3,08 euroa (1,87). Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 6,19 euroa (6,73).
  • Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk oli 10,0 % (11,8).
  • Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 805 henkilöä (765). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 801 henkilöä (807).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 9,1 (8,1).
  • Yhtiö arvioi konsernin vuoden 2015 liikevaihdon laskevan edellisestä vuodesta. Liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2015 hieman edellisvuotta pienempi.
  • Lyhyen aikavälin riskit liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon kilpailluilla IT-palvelumarkkinoilla.

Toimitusjohtaja Arto Herranen kommentoi:
 
Enfon kolmas neljännes eteni odotusten mukaisesti. Liikevaihto laski hieman edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman myytyjen liiketoimintojen vaikutusta liikevaihto olisi ollut edellisvuoden tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi, mutta vertailukaudelle oli kirjattu kertaluonteisia kuluja yhteensä 2,4 milj. euroa. Siten vertailukelpoinen liikevoitto laski selvästi. Tiukka hintakilpailu ja panostukset uusiin liiketoimintoihin ml. talousprosessien ulkoistuspalvelut heikensivät konsernin kannattavuutta merkittävästi.
 
Heikko taloustilanne ja ennusteet jatkuvasta epävarmuudesta näkyivät yleisenä tietotekniikka-ja laskuoperaattoripalveluiden vaisuna kehityksenä ja kovenevana hintakilpailuna Suomessa. Sen  sijaan talousprosessien ulkoistuksista käytiin neuvotteluja aktiivisesti ja merkittäviä uusia sopimuksia tullaan allekirjoittamaan viimeisen vuosineljänneksen aikana. Ruotsissa talousindikaattorit olivat selvästi parempia ja näkymät myönteisiä. Tämä vahvisti konsultointipalveluiden kysyntää.
 
Suomen tietotekniikkapalveluiden markkinoilla on käynnissä selkeä muutosaalto. Asiakkaiden tietotekniikkaratkaisut monimuotoistuvat ja tehokkaan kokonaisuuden rakentaminen vaatii monipuolista osaamista. Enfon tavoitteena on olla sekä asiakkaidensa osaava neuvonantaja että kyetä tuottamaan tarvittavat ratkaisut palveluna. Tavoitteen saavuttamiseksi Tietotekniikkapalveluissa vietiin päätökseen mittava toimintatapojen ja organisaation muutos.
 
Panostaminen talousprosessien ulkoistuspalveluihin on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Potentiaalisen asiakaskunnan kiinnostus palveluita kohtaan on hyvässä kasvussa ja olemassaolevien asiakkaiden ulkoistuksesta saamat hyödyt ja kokemukset vahvistavat näkemystämme kysynnän lisääntymisestä.
 
Konsultointipalvelujen kehitys oli hyvin myönteistä kolmannen neljänneksen aikana Ruotsissa. Kysyntä kasvoi selvästi ja tilanne mahdollisti myös hienoisen hintatason noston, joka näkyi kannattavuuskehityksessä.
 
Konsultointipalveluiden hyvä kysyntä Ruotsissa antaa mahdollisuudet laajentaa vastaavaa  palvelutarjontaa myös Suomeen. Kasvua tuetaan myös kehittämällä ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa kaikissa palvelualueissa.
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen erikseen raportoitavaan raportointisegmenttiin, jotka ovat Tietotekniikkapalvelut ja Talousprosessipalvelut.
 
Tietotekniikkapalvelut
 
Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,3 %. Suomessa palvelujen myynti säilyi aiemmalla tasolla, joten kasvua kiritti erityisesti Ruotsin konsultointiliiketoiminnan hyvä kehitys. Myös kannattavuuskehitys oli kohtuullista ja tulos nousi edellisvuoden heikosta vertailukaudesta selvästi. Konsultointipalveluissa hintoja onnistuttiin tarkistamaan hieman ylöspäin, mutta esimerkiksi pilvipalveluissa hintakilpailu jatkui kovana.
 
Tietotekniikkapalveluihin kuuluvassa IT-palvelut ja ulkoistukset -liiketoiminta-alueella  saatiin päätökseen mittavat organisaation ja toimintatapojen muutokset, joiden suunnittelu oli käynnistynyt jo kevään aikana. Toimintamallin muutos ei vaikuttanut henkilöstön määrään, vaan tehtävänkuviin ja organisaatioitumiseen. Työskentely uudella organisaatiolla käynnistyi lokakuun alussa. Muutoksen tavoitteena on tukea entistä paremmin myyntiä, tarjonnan kehittämistä ja saada aikaan entistä yhdenmukaisempi tapa toimia asiakkaiden kanssa. Näin varmistetaan myös tuotannon tehokkuus ja palvelun korkea laatu.
 
Samalla kun asiakkaiden päätöksenteko it-hankinnoista on siirtymässä enemmän liiketoiminnoista vastaaville, myös it-ympäristö muuttuu entistä monimutkaisemmaksi. Asiakkaat haluavat hyödyntää erilaisia ratkaisuja, kuten omia ja ostettuja järjestelmiä että julkisia pilvipalveluita. Näiden yhdistäminen tehokkaaksi kokonaisuudeksi edellyttää entistä monipuolisempaa osaamista. Enfo kehittää osaamistaan ja toimintatapojaan, jotta sillä on kykyä toimia sekä neuvonantajana että tarjota asiakkaan tarvitsema tietotekniikka jatkuvana palveluna.
 
Neljänneksen aikana saatiin useita uusia asiakkuuksia, joista mainittakoon syyskuun lopussa allekirjoitettu sopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tietotekniikan infrastruktuuripalveluista ja henkilötyöstä. Palvelut kattavat HSY:n palvelin- ja hallintapalvelut sekä niihin liittyvät tukipalvelut, ylläpitopalvelut, häiriön ja ongelmanratkaisun sekä viankorjauksen ja muut tarvittavat palvelut.
 
Uuden organisaation myötä kasvua odotetaan saavutettavan aktiivisemman myynnin ja asiakkuuksien entistä paremman hoidon ansiosta. Sekä sovellusulkoistusmarkkinat että konsultointipalvelut tarjoavat selkeää kasvupotentiaalia.
 
Talousprosessipalvelut
 
Talousprosessipalvelujen liikevaihto laski vertailukaudesta 16,7 %. Kiinnostus ulkoistuspalveluita kohtaan lisääntyi edelleen selvästi, mutta laskuoperoinnin kova kilpailutilanne heikensi kokonaiskehitystä. Talousprosessipalvelujen kannattavuus notkahti odotetusti viime vuoden tasosta johtuen hintakilpailusta ja uusien palvelujen kehittämiskuluista. Laskuoperoinnissa kehityspanostukset kohdistuivat palvelualustan digitalisointiin ja talousprosessien ulkoistuspalveluissa pilvipohjaiseen MS AX-palvelualustaan.
 
Talousprosessien ulkoistuspalveluiden kehittäminen ja edellisen neljänneksen aikana toteutettu uusien osaajien palkkaaminen ovat osoittautuneet oikeiksi ratkaisuiksi. Syksyn aikana jatkunut ulkoistuspalveluiden kysynnän vahvistuminen antaa positiivisia viitteitä liiketoiminnan laajentumisesta uusiin asiakkuuksiin.
 
Jatkuvasti kasvanut kiinnostus ulkoistamispalveluihin näkyi myös uusissa asiakassopimuksissa. Suomen suurimpiin energiapalvelujen myyjiin kuuluva Savon Voima sopi elokuussa taloushallinnon sovelluspalvelujen hankkimisesta Enfolta. Vuoden 2016 alusta voimaan tulevan sopimuksen mukaan Savon Voima ottaa käyttöönsä Enfon standardoidut taloushallinnon sovellukset pilvipalveluna. Tuotteistetulla palveluratkaisulla tavoitellaan kustannustehokkuutta, hankintojen parempaa hallintaa ja kilpailukyvyn parantumista. Lisäksi kauden aikana allekirjoitettiin kolme aiesopimusta, jotka tullaan tiedottamaan myöhemmin.
 
Liikevaihto
 
Enfo-konsernin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 3,4 % ja oli 31,3 milj. euroa (32,4). Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 3,6 % 101,5 milj. euroon (105,3).
 
Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin
 
Milj. euroa 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014 
Tietotekniikkapalvelut 24,4 24,1
78,2
79,1
109,3
Talousprosessipalvelut 7,5 9,0
24,8
27,7
37,6
Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 1,3 % ja oli 24,4 milj. euroa (24,1). Vuoden alusta alkaen liikevaihtoa kertyi 78,2 milj. euroa, jossa on laskua 1,1 % vertailuajanjaksoon verrattuna (79,1).
 
Talousprosessipalvelujen liikevaihto laski heinä-syyskuussa 16,7 % ja oli 7,5 milj. euroa (9,0). Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 10,3 % ja oli 24,8 milj. euroa (27,7).
 
Kannattavuus
 
Enfo-konsernin liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa 66,5 % vertailujaksoon verrattuna ja oli 3,1 milj. euroa, mikä on 9,9 % liikevaihdosta (1,8 milj. euroa ja 5,7 %). Vertailujaksoon sisältyi 2,4 milj. euroa kertaluonteisia kuluja. Konsernin liikevoitto laski tammi-syyskuussa 16,2 % ja oli 6,4 milj. euroa, mikä on 6,3 % liikevaihdosta (7,6 milj. euroa ja 7,2 %).
 
Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin
 
Milj. euroa 7-9/2015 7-9/2014
1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Tietotekniikkapalvelut 2,6
0,5 4,5 4,2 5,6
Talousprosessipalvelut 0,5
1,4
1,9
3,4
4,1
Tietotekniikkapalvelujen liikevoiton laskuun vaikutti koveneva hintakilpailu yhtiön kaikissa liiketoiminnoissa.
 
Talousprosessipalvelujen liikevoitto laski odotetusti viime vuoden tasosta. Lasku johtui osittain liikevaihdon supistumisesta ja organisaation uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kertaluonteisista kuluista, mutta myös panostuksista uusien palvelujen kehittämiseen.
 
Rahoitus ja investoinnit
 
Enfon nettoinvestoinnit olivat heinä-syyskuussa 1,0 milj. euroa (3,8) ja tammi-syyskuussa 2,5 milj. euroa (7,7). Investoinnit koostuivat pääosin sekä rahoitusleasing-sopimuksilla hankituista datakeskuslaitteista että investoinneista talousprosessipalveluiden tarjontaan.
Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 46,3 % (43,1). Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 26,7 milj. euroa (31,6) ja nettovelkaantumisaste oli 51,5 % (61,3).
Rahoituslaitokset vapauttivat kaikki pankkilainojen vakuudet, jotka olivat kokonaismäärältään 27,8 milj. euroa koostuen 11,4 milj. euron yrityskiinnityksistä ja 16,4 milj. euron tytäryhtiöosakkeista.
 
Muutokset johtoryhmässä
 
Diplomi-insinööri Samuli Savo (s. 1975) nimitettiin IT-palvelut ja ulkoistukset -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.6.2015. Savo aloitti tehtävässä 1.8.2015.

Henkilöstö
 
Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 805 henkilöä (765). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 801 henkilöä (807).
Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 715 henkilöä (638) ja Talousprosessipalvelujen palveluksessa oli keskimäärin 90 henkilöä (103). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 345 (367) ja Ruotsissa 460 (397).
 
Osakkeet
 
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.9.2015 yhteensä 592 785 osaketta. Enfolla oli syyskuun lopussa yhteensä 112 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita syyskuun 2015 lopussa 1 011 kappaletta
 
Syyskuun 2015 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Einari Vidgrén Oy, Keskisuomalainen Oyj, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy, Arto Herranen ja Saastamoisen säätiö. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 86,1 %.
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 
Yhtiö ennakoi konsernin Tietotekniikkapalvelut-raportointisegmentin 2015 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta suurempi.
 
Konsernin Talousprosessipalvelut-raportointisegmentin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi edellisvuodesta divestoitujen liiketoimintojen vuoksi. Liikevoitto on selvästi alle edellisvuoden tason uusiin liiketoimintoihin tehtävien panostusten ja liikevaihdon supistumisen vuoksi.
 
Yhtiö arvioi koko konsernin vuoden 2015 liikevaihdon laskevan hieman edellisestä vuodesta. Liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2015 hieman edellisvuotta pienempi.
 
Riskit ja epävarmuustekijät
 
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkällä tähtäimellä uudet toimitustavat, kuten globaalit pilvipalvelut, saattavat muuttaa merkittävästi IT-ulkoistuspalveluiden liiketoimintaympäristöä.
 
Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2015
 
Enfo Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 1.1.- 31.12.2015 väliseltä ajalta 2. maaliskuuta 2016. Vuoden 2016 taloustiedottamisen aikataulu julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.
 
Taulukot
 
Taulukot ovat saatavilla http://www.enfo.fi/enfo-group/sijoittajat/talousraportit/
 
Lisätietoja: CEO Arto Herranen +358 44 7193 000 ja CFO Christian Homén +358 40 750 6902 (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@enfo.fi).