Case 

Metso: Tehokkuutta tilausprosessiin masterdatan hallinnalla

Master datan hallintaratkaisulla vähennettiin manuaalisen työn määrää, kun osa prosessista saatiin automatisoitua. Lisäksi asiakastilausten läpimenoaika tehtaalle on pienentynyt ja toimitusaika sekä laskutus nopeutunut

case metso 

Lähtötilanne

Metso Oyj on suomalainen prosessiteollisuusalan pörssiyritys. Sen asiakkaisiin kuuluvat kaivos- ja kivenmurskausaloilla, sekä öljy- ja kaasualoilla toimivat yritykset. Metso työllistää noin 16 000 henkeä yli 50 maassa. Yksi osa yrityksen tarjoomasta ovat säätö- ja sulkuventtiilit, sekä niihin liittyvät ratkaisut massa- ja paperiteollisuudelle.

Metson kokoisessa yrityksessä erilaisia venttileitä ja niihin liittyviä osia ostetaan ja saapuu valikoimaan jatkuvasti. Lisäksi ratkaisut ja sen myötä osat ja komponentit kehittyvät ja muuttuvat säännöllisesti. Yritykseltä puuttui ketterä ratkaisu uusien nimikkeiden perustietojen rikastamiseen ja viemiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi tämä vaati useiden henkilöiden manuaalista työtä ja tietojen kaivamista monista eri järjestelmistä. Metso lähtikin etsimään ratkaisua, joka mahdollistaisi nimikkeiden perustietojen rikastamisen ja ylläpidon prosessien yhtenäistämisen, sekä toisi käyttäjille yhteisen näkymän ja käyttöliittymän nimikkeiden perustietojen hallinnoimiseen.

Ratkaisu 

Enfo Rongo tarjosi Metsolle operatiivisen mastertietojen hallintaratkaisun, joka hyödyntää yrityksen olemassa olevaa Microsoftin teknologiainvestointia Master Data Service (MDS) -järjestelmää. Tätä järjestelmää oli aiemmin käytetty mm. analyyttisen master datan ylläpitämiseen ja hallinnoimiseen yrityksen BI-järjestelmiä varten. Enfo Rongo rakensi MDS-järjestelmän päälle kustomoidun ja tuotteistetun korkeamman tason API-rajapinnan, jolloin MDS:n integroiminen ulkoisiin järjestelmiin on helpompaa, ja jonka avulla integraatio MDS -järjestelmästä Metson ERP järjestelmään saatiin rakennettua sujuvasti. Lisäksi nimikkeiden perustietojen rikastusprosessia varten MDS-järjestelmään rakennettiin menetelmä, jolla osa rikastusprosessista saatiin automatisoitua ja siten manuaalisen työn määrää vähennettyä.

Ratkaisua käyttävät tehtaiden ostajat ja tuotesuunnittelijat ja globaalisti käyttäjiä on noin 100. Projekti alkoi loppuvuodesta 2014 ja vuonna 2015 valmistui ensimmäinen versio ratkaisusta, joka kattaa osan kokonaistarpeesta. Jatkokehitys on käynnissä ja seuraavaksi tarkoitus on myös siirtyä ostettavista venttiilinimikkeistä komponentteihin, jotka Metso itse valmistaa. Loppukäyttäjät ovat kokeneet uuden järjestelmän helpottavan heidän työtään sekä vähentäneen manuaalisen työn määrää, kun kokonaiskuva on nähtävissä yhdellä näkymällä. Ratkaisun ansiosta asiakastilausten läpimenoaika tehtaalle on pienentynyt ja toimitusaika, sekä laskutus on nopeutunut.

Enfo Rongo on toiminut Metson kumppanina informaation hallinnan ja hyödyntämisen ratkaisuiden kehittämisessä jo vuodesta 2010. Mastertietojen hallintaratkaisuita vertailtiin yhdessä kattavasti ennen päästöstä, johon lopulta vaikuttivat mahdollisuus hallita dataa sekä Excelissä, että toiminnanohjausjärejstelmässä. Lisäksi Metsolla oli jo olemassa oleva teknologiainvestointi ja hyviä kokemuksia Microsoft-teknologioista, koska muun muassa yrityksen globaali tietovarasto on toteutettu Microsoftin SQL Server -ohjelmiston päälle ja tämän dataintegraatiot on pääosin toteutettu Microsoftin Integration Services -tuotteella. Yli vuoden jatkunut projekti on sujunut molempien osapuolten mielestä hyvin ja sujuvasti. Projektin sponsori, Heikki Öhman, Metson venttiililiiketoiminnan Head of Master Data Management kiitteleekin Enfo Rongoa joustavasta ja läpinäkyvästä yhteistyöstä. Projekti eteni ketterästi arvoa tuottaen palanen kerrallaan siten, että loppukäyttäjien mielipiteet saatiin mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ratkaisua saatiin alusta asti iteroitua heidän tarpeidensa mukaiseksi.