364
ota yhteyttä

Haluan siirtyä digitaaliseen dimensioon

Valdation:
* Etunimi:
* Sukunimi:
Yritys:
Puhelinnumero:
* Sähköposti:
Maa:
* Viesti:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

Hallinnointi

JOHDANTO

Enfo Oyj:n hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia sekä 1.1.2016 alkaen soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodiin voi tutustua Arvopaperimarkkinayhdistyksen www-sivuilla osoitteessa: http://www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodista poiketen yhtiössä ei ole toiminnan laajuus huomioiden muita valiokuntia kuin Suosituksen 18b mukainen osakkeenomistajien nimitystoimikunta (Suositus 14-18).

Hyvää hallintotapaa koskeva sovellusohje on tarkastettu ja hyväksytty Enfo Oyj:n hallituksessa 27.1.2017. Vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on osa vuosikertomusta. Ajantasaiset tiedot hallinnointijärjestelmästä ja yhtiöjärjestys löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta http://www.enfo.fi/Tietoa-sijoittajille.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Enfo Oyj:n ylin päätöksentekoelin. Tilikauden aikana yhtiössä on järjestettävä yksi varsinainen yhtiökokous. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan.

Yhtiökokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Käyttääkseen tätä oikeutta varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan on ilmoitettava asiasta yhtiön hallitukselle tammikuun viimeiseen päivään mennessä.

Enfo Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun ja esittelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat www-sivuillaan vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi harkintansa mukaan julkaista kutsun myös yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä. Kokouksen jälkeen Enfo julkaisee kokouksen tekemät päätökset.

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2016:

Yhtiökokousmateriaalien arkisto: 2009-2015

Enfo Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiöllä on yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Yhtiökokous valitsee hallituksen vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi tekee yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen monimuotoisuus on olennainen osa vastuullista yritystoimintaa, joka mahdollistaa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheen. Hallituksen monimuotoisuutta arvioidaan eri näkökulmista. Keskeisiä tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja monipuolinen kokemus eri toimialoilta ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on vähintään kaksi jäsentä.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Enfo Oyj:n hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kuusi jäsentä:

Anssi Lehikoinen, hallituksen puheenjohtaja

 • Diplomi-insinööri, filosofian tohtori
 • Anssi Lehikoinen on Rocsole Oy:n päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen kauppatieteiden professori Itä-Suomen yliopistossa.
 • Lehikoinen on toiminut aiemmin Numcore Oy:n toimitusjohtajana 11/2007-4/2012 sekä Rocsole Oy:n toimitusjohtajana 5/2012 – 5/2014.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien ja puheenjohtaja 30.3.2017. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Lauri Kerman, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri, eMBA
 • Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja
 • Hallituksen jäsen Enfo Oyj:ssä, Voimatel Oy:ssä, Vetrea Terveys Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Lentokapteenissa.
 • Merkittävä työkokemus: Johtaja Icecapital Pankkiiriliikkeessä, partner Iridium Corporate Financessa sekä salkunhoitaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 19.3.2014 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Timo Kärkkäinen, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Timo Kärkkäinen on Senior salkunhoitaja, pääomasijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.
 • Hän on hallituksen jäsen mm. Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:ssä.
 • Kärkkäinen on toiminut aikaisemmin Neste Oil Oyj eläkesäätiön asiamiehenä, rahoitusjohtajana, Head of Treasury Operations 2005–2010, Fortum Oyj Treasury Manager, Head of Treasury Operations 2000–2005. Imatran Voima Oy:n rahoitus-, sähkönhinnoittelu- ja huolintatehtävät 1987–2000.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 24.3.2011 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Soili Mäkinen, hallituksen jäsen

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Soili Mäkinen on tietohallintojohtaja Cargotec Oyj:ssä.
 • Mäkinen on toiminut aiemmin tietohallintojohtajana MacGREGOR Oy:ssä 2004–2006 ja MacGREGOR Oy:n tietohallinnossa järjestelmä- ja projektihallintatehtävissä vuodesta 1993 alkaen.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 21.3.2013 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaisa Olkkonen, hallituksen jäsen

 • Oikeustieteiden maisteri, varatuomari
 • Kaisa Olkkonen on SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen Cargotec Oyj:ssä.
 • Kaisa Olkkonen on neuvonantaja Morelex Oy:ssä, 3D Bear Oy;ssä ja Familings Oy:ssä.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Mikko Laine, hallituksen jäsen

 • BBA, MBA
 • Mikko Laine (s. 1973) on Broadius Partners Oy:n osakas, jossa hän on toiminut neuvonantajana jo yli kymmenen vuoden ajan. Broadius Partners on investointipankki, joka tarjoaa taloudellista neuvonantoa erilaisissa yritysjärjestelyissä.
 • Laine on osakas ja hallituksen jäsen Finnsweet Oy:ssä. Aikaisemmin Laine on toiminut osakkaana ja hallituksen jäsenenä Kotihotelli Oy:ssä (2006-2015), osakkaana ja hallituksen jäsenenä Human Care Network Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä Pyn Rahastoyhtiö Oy:ssä.
 • Enfo Oyj:n hallituksen jäsen 30.3.2016 lähtien. Ei omista Enfo Oyj:n osakkeita. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallitus laatii toimintaansa varten vuosittain kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältää kokousaikataulun sekä suunnitelman hallituksessa käsiteltävistä asioista kattaen seuraavat osa-alueet:

 • Talouskatsaukset
 • Strategiatyöskentely
 • Omistaja-asiat
 • Johdon arviointi ja palkitsemisjärjestelmät
 • Hallituksen työskentelyn arviointi
 • Liiketoimintakatsaukset
 • Henkilöstöasiat
 • Asiakastyytyväisyys
 • Riskienhallinta

Työjärjestykseen sisältyvien asioiden lisäksi Enfo Oyj:n hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

Hallitus arvioi toimintaansa itsearviointina kerran vuodessa.

VALIOKUNNAT

Yhtiössä ei ole toiminnan laajuus huomioiden muita valiokuntia kuin Suosituksen 18b mukainen osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Enfo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2016 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin Tapio Hakakari, Pekka Kantanen, Lauri Kerman (sihteeri) ja puheenjohtajaksi Tarja Tikkanen.

Nimitysvaliokunta kokoontui 2016 yhden kerran ja osallistumisprosentti oli 100.

TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO

Toimitusjohtaja on yhtiön toimielin, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimisuhteen taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä.

Toimitusjohtajaa ei voi valita hallituksen jäseneksi.

Enfo Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 1.7.2007 alkaen diplomi-insinööri Arto Herranen.

Konsernin johtoryhmän (Executive Team) kokoonpano on seuraava:

Arto Herranen, CEO

 • diplomi-insinööri (s. 1963)
 • toiminut aiemmin toimitusjohtajana Kuopion Puhelin Oyj:ssä ja Savon Voima Oyj:ssä, osastopäällikkönä Kuopion Puhelin Oyj:ssä, Account Managerina Oracle Finland Oy:ssä sekä tuotantojohtajana P.T.A. Group Oy:ssä.
 • Hallituksen jäsen Voimatel Oy:ssä.
 • Enfo Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2007.
 • Omistaa 2983 Enfo Oyj:n osaketta.

Lars Aabol, EVP, Sales & Marketing

 • s. 1965
 • toiminut aikaisemmin Hogia Infra AB:n toimitusjohtajana sekä myyntipäällikkönä Framfabissa.
 • Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.7.2012 lähtien.
 • Omistaa 1250 Enfo Oyj:n osaketta.

Mats Eliasson, EVP, Business Solutions

 • s. 1959
 • toiminut aiemmin Senior Vice Presidentinä, Service and Asset Management, Enfo Swedenissä, toimitusjohtajana Framsteg AB:ssa, MRO Software AB:ssa sekä EBM Business Development AB:ssa.
 • Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.1.2016 alkaen.
 • Omistaa 1316 Enfo Oyj:n osaketta.

Christian Homén, CFO

 • kauppatieteiden maisteri (s. 1973)
 • toiminut aiemmin Microsoftilla nimikkeellä Director, Finance & Control. Lisäksi hän on työskennellyt Nokialla johtajana useissa eri taloushallinnon tehtävässä ml. talousanalyysi, liiketoimintasuunnittelu, raportointi, business control ja rahoitus.
 • Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.2.2015 lähtien.
 • Omistaa 888 Enfo Oyj:n osaketta.

Erik Brügge, EVP, Shift

 • informaatiotieteiden kandidaatti (s. 1973)
 • työskennellyt pitkään konsultoinnin parissa Zipper AB:ssä lähes sen perustamisesta lähtien sekä vuodesta 2008, jolloin Enfo osti Zipper AB:n, johtotehtävissä Enfo Zipperissä
 • Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.7.2017 lähtien.
 • Omistaa 222 Enfo Oyj:n osaketta.

Sami Kähkönen, EVP, IT Transformation

 • filosofian maisteri 
 • työskennellyt toimitusjohtajana Enfo Rongossa. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Tiedossa (ent. TietoEnator) johto- ja konsultointitehtävissä vastuualueenaan data & analytiikka
 • Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 1.7.2017 lähtien.
 • Omistaa 5 617 Enfo Oyj:n osaketta.

Henrik Norell, SVP, HR

 • toiminut aiemmin CBRE Sweden Oy:n HR-johtajana, Micro Oy:n pohjoismaisista toiminnoista vastaavana henkilöstöpäällikkönä, Nasdaq OMX:n HR-johtajana ja Accenturessa HR-asiantuntijana
 • Enfo Oyj:n johtoryhmän jäsen 9.1.2017 lähtien

PALKITSEMINEN

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitseminen tukee yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

Palkitsemisen tulee olla oikeassa suhteessa yhtiön kehitykseen ja pitkän aikavälin arvonmuodostukseen. Palkitsemisen sitominen suoritus- ja tuloskriteereihin ja niiden toteutumisen seuranta lisäävät luottamusta palkitsemisen toimivuuteen.

Hallituksen palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa ja jäsenen palkkio 1.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenelle ja puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontaisetuineen, vuosibonuksesta sekä pitkän tähtäimen osakepohjaisesta kannustejärjestelmästä. Yhtiöllä ei ole käytössä erityisiä johdon eläkeratkaisuja. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus.

Yhtiössä on käytössä konsernin johdolle ja avainhenkilöille suunnattu vuosibonusjärjestelmä. Bonus, joka on henkilö- tai ryhmäkohtainen, on enimmillään 10–60 % henkilön vuosipalkasta.

Vuosibonusjärjestelmää koskevat päätökset tekee yhtiön hallitus. Vuonna 2016 vuosibonusjärjestelmässä on mukana noin 50 henkilöä. Bonuksen keskeiset määräytymisperusteet ovat konsernin ja liiketoiminta-alueen liikevoitto, asiakastyytyväisyys ja henkilökohtaiset muut tavoitteet.

Vuosibonusjärjestelmän lisäksi konsernissa on käytössä johdolle ja avainhenkilöille suunnattu pitkän tähtäimen kannustejärjestelmä. Osakepohjaisessa kannustejärjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014, 2015 ja 2016. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet budjetin hyväksynnän yhteydessä. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu konsernin liikevoittoon. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 44 avainhenkilöä.

Yhtiö maksoi toimitusjohtaja Arto Herraselle palkkaa ja palkkiota vuonna 2016 yhteensä 263 032 euroa, josta tilikauden 2015 perusteella maksettujen tulospalkkioiden osuus oli 0 euroa. Herrasen toistaiseksi voimassaolevan johtajasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta toimitusjohtajan puolelta. Jos yritys päättää sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava rahasumma.

Koko johtoryhmälle maksettiin palkkaa ja palkkioita vuonna 2016 yhteensä 1 548 632 euroa.

Konsernin Suomen henkilökunta ylintä johtoa lukuun ottamatta on vuonna 2006 perustetun henkilöstörahaston jäseniä ja Ruotsin henkilökunta vuonna 2014 perustetun suomalaista henkilöstörahastoa vastaavan yhteisön (“vinstandelstiftelse”) jäseniä.

Koko henkilöstön kannustepalkkaus perustuu henkilöstörahastolle maksettaviin voitto- ja tulospalkkioihin. Yhtiön hallitus päättää voitto- ja tulospalkkioiden määräytymisperusteet vuosittain budjetin hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstörahasto sijoittaa mahdollisuuksien mukaan 50–75 % sille maksettavista voittopalkkioeristä Enfo Oyj:n osakkeisiin. Henkilöstörahasto on yksi Enfo Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista.

MUU HALLINNOINTI

Yhtiön sisäinen valvonta perustuu säännölliseen raportointiin ja aktiiviseen hallitustyöskentelyyn.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Tavoitteena on liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta.

Yhtiössä on tehty laaja kartoitus liiketoimintaan vaikuttavien uhkien ja riskien todennäköisyydestä, toteutumisen vaikutuksista sekä riskienhallinnasta. Kartoituksen pohjalta tehtyä riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään ja kehitetään aktiivisesti sekä määrätietoisesti, jotta toimintaan kohdistuvia riskejä voidaan hallita. Riskienhallinnan tilanteesta raportoidaan hallitukselle neljännesvuosittain.

Hallitus arvioi tietoon tulleita riskejä sekä epävarmuustekijöitä ja raportoi niistä säännöllisesti yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa sekä toimintakertomuksessa.

Konsernin rahoituspäätökset tehdään keskitetysti emoyhtiössä hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja hallitukselle raportoidaan rahoitustilanteesta neljännesvuosittain.

Sisäinen tarkastus suoritetaan kiertävästi konsernin eri yksiköissä ja se ostetaan ulkoisena palveluna. Sisäisen tarkastuksen suorittaja raportoi suoraan hallitukselle.

Yhtiö ilmoittaa tiedot lähipiiriliiketoimista hallituksen toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä sellaisia lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia.

Tilintarkastajalla on tärkeä asema osakkeenomistajien asettamana tarkastuselimenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajaksi.

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Loikkanen. Konserni maksoi vuonna 2016 tilintarkastajalle tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 173 062,67 euroa ja tilintarkastukseen liittymättömiä palkkioita 251 054,55 euroa.