Skip to main content

Kuva

Cloud services laptop Enfo
Artikkeli

Informaation hallinta – vauhtia, pilveä ja rotia kehittämiseen

Sisältökappaleet

Text

Informaation hallinnalla tavoitellaan monia päämääriä – esimerkiksi suurempia voittoja, pienempiä kustannuksia, tehokkaampia prosesseja tai parempaa tiedolla johtamista. Enfossa uskotaan, että joku roti se on oltava tiedonhallinnassakin – näin projekteista saadaan täysi hyöty.

Kimmoke informaation hallinnan kehittämiseen voi nousta yrityksissä ulkoisista tai sisäisistä syistä. ”Yksi suurimmista ulkoisista syistä on yrityskauppafuusio. Se tuo luonnollisen tarpeen tietojen yhtenäistämiselle. Myös tiedolla johtaminen korostuu, kun epäselvää tilannetta pyritään ottamaan haltuun”, selvittää Sami Kähkönen Enfon Information Management -liiketoimintayksiköstä.

Ulkoisia paineita liittyy myös viranomaisvaateisiin, joihin yritysten on vastattava määrätyissä aikatauluissa. Sisäisiä syitä ovat puolestaan esimerkiksi prosessien ja perusjärjestelmien uudistaminen sekä muutostilanteen hallinta johdon vaihtuessa tai strategian muuttuessa. Taustalla voivat olla myös toimintalähtöiset syyt, kuten asiakaskokemusten johtaminen tai uusien tietotuotteiden kehittäminen. Joskus nykyiset tekniset ratkaisut ovat yksinkertaisesti tulleet elinkaarensa päähän ja vaativat uudistamista.

Syistä riippumatta kehitystyössä tarvitaan spiidiä, pilveä ja rotia. ”Spiidi tarkoittaa ketteryyttä ja kiihdyttimien käyttöä informaation hallinnan kehittämisessä, pilvi puolestaan viittaa skaalautuvuuteen ja moderniin tietoalustaan. Roti merkitsee sitä, kuinka organisoidumme tämän teeman ympärille ja tuomme hyviä toimintatapoja kehittämiseen”, valottaa datahallinnan palveluista vastaava Terhi Mattila Enfosta.

Spiidi tarkoittaa ketteryyttä ja kiihdyttimien käyttöä informaation hallinnan kehittämisessä, pilvi puolestaan viittaa skaalautuvuuteen ja moderniin tietoalustaan.

Author

Terhi Mattila

Author's title

VP, Information Management, Enfo

Text

Strategia näyttää suunnan

Strategia toimii tiekarttana informaation hallinnan kehittämisessä. Se kertoo, missä järjestyksessä asioita kannattaa lähteä tekemään ja millä aikataululla. Itse kehitystyön neljä keskeistä komponenttia ovat arkkitehtuuri, teknologia, organisointi ja toimintatavat. Jokainen näistä on tärkeässä roolissa, kun projekteihin halutaan vauhtia, skaalautuvuutta ja selkeyttä.

Tieto- ja integraatioarkkitehtuuri määrittää informaation hallinnan kehittämisen keskeiset käsitteet, lähteet ja kohteet. Teknologiset ratkaisut voivat puolestaan kiihdyttää kehittämistä ja tukea ratkaisujen skaalaamista pilvipohjaisten palveluiden avulla. Teknologiaa evaluoidaan ja arvioidaan suhteessa arkkitehtuuriin sekä organisaation nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Yhteiset toimintamallit ohjaavat kehitystä

Projektien organisoinnissa on keskeistä tunnistaa, millaista ydinosaamista valittujen ratkaisujen toteuttamiseen tarvitaan. Oikea osaaminen vauhdittaa tekemistä, ja kehitystarpeita on tarkasteltava sekä organisaation että yksilön näkökulmasta. ”Paras lopputulos saavutetaan, jos molemmat osapuolet hakevat yhteistä maalia”, Mattila toteaa.

Yhteiset toimintatavat helpottavat kehitystyötä projektin aikana. Tarkoitus on hakea parhaita, aikaisemmin sovellettuja käytäntöjä ja soveltaa niitä informaation hallintaan. Kyse voi olla esimerkiksi yhteisistä tietomalleista, nimeämisestä tai teknisestä dokumentoinnista. Toimintatapoihin liittyvät kiinteästi myös päätökset tiedon omistajuudesta organisaation sisällä.

Enfo soveltaa kehitystyön eri komponentteihin omia toimintamallejaan projektien läpiviennistä ja tuotantokäytön tukemisesta. ”Käytämme ketteriä kehitysmalleja ja viemme projektejamme sekä tuotantokäytön aikaista pienkehitysmaailmaa eteenpäin niiden mukaisesti. Toimintamallimme kehittyy jatkuvasti”, Mattila sanoo.

Hyötyä kaikille datan käyttäjille

Perinteisesti tiedonhallintaa on tehty ihmisille: ihminen on nähty tiedon käyttäjänä, ja tiedonhallinnan tarkoitus on ollut tuoda oikea data oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Toisaalta organisaatio kokonaisuutena tarvitsee informaatiota – ja nykyään myös koneet, jotka ovat nousseet ihmisten rinnalle tekemään asioita.

Image

Sami Kähkönen

Spiidimaailma näkyy ihmisillä älykkäämpänä työnä ja mahdollisuutena onnistua paremmin ja kehittyä. Organisaatioille se merkitsee osaamisen kasvamista ja hyötyjen nopeampaa realisoitumista.

Author

Sami Kähkönen

Author's title

EVP, Information Management, Enfo

Text

”Oppimiseen tarvitaan tietoa ja kokemuksia, ja koneiden kehitys tällä saralla on ollut paljon nopeampaa kuin ihmisten”, sanoo Sami Kähkönen. Kun informaatiota on riittävästi, ihmisen ja koneen välinen ero kapenee. Tieto vähentää inhimillisiä erehdyksiä, ja koneiden kyky oppia laajentaa niiden mahdollisuuksia.

Spiidi, pilvi ja roti hyödyttävät informaation käyttäjiä eri tavoin. ”Spiidimaailma näkyy ihmisillä älykkäämpänä työnä ja mahdollisuutena onnistua paremmin ja kehittyä. Organisaatioille se merkitsee osaamisen kasvamista ja hyötyjen nopeampaa realisoitumista. Koneen kohdalla kyse on puolestaan entistä nopeammasta oppimisesta, skaalautumisesta ja esimerkiksi aistien kehittymisestä”, Kähkönen selvittää.

Pilvi merkitsee informaatiota hyödyntäville ihmisille entistä parempaa yhteistyötä ja organisaatiolle informaation jakamista, kustannushyötyjä ja ratkaisujen skaalautumista. Koneelle se tarkoittaa itsensä kehittämistä ja uusien asioiden kokeilua.

Roti tuo puolestaan tehokkuutta ja laatua työhön. ”Pelisäännöt ovat selkeämpiä niin ihmisten väliselle yhteistyölle kuin koko organisaatiolle. Tämä edistää toimintaympäristön kehittymistä. Koneille yhteiset toimintamallit merkitsevät selkeämpää yhteispeliä ihmisten kanssa”, Kähkönen sanoo.

Informaation hallinta on strateginen voimavara

Enfon asiantuntijat tuovat lisää spiidiä, pilveä ja rotia asiakkaiden informaation hallintaan. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille ketterästi ja tehokkaasti ratkaisuja, jotka kestävät aikaa. Toimiva informaation hallinta tuo yrityksille lisäarvoa ja kustannussäästöjä sekä auttaa välttämään riskejä ja uudistamaan toimintaa. ”Informaation hallintaa on kohdeltava strategisena voimavarana”, Kähkönen kiteyttää.

 

Artikkeli pohjautuu 22.4.2021 järjestetyn Enfo Success Day -tapahtuman puheenvuoroon, "Speed, Cloud & Police for IM – spiidiä, pilveä ja rotia informaation hallintaan", joka on katsottavissa tallenteena, samoin kuin tilaisuuden muut esitykset.

Jaa