Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 2/2015 (1.1. – 30.6.2015)

Osavuosikatsauksen pääkohdat

  • Enfo-konsernin liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 0,1 % 35,8 milj. euroon (35,8). Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 3,7 % 70,2 milj. euroon (72,9).
  • Liikevoitto (EBIT) laski 24 % ja oli 1,9 milj. euroa (2,4) huhti-kesäkuussa. Vuoden alusta liikevoittoa kertyi 3,3 milj. euroa (5,7), jossa on laskua viime vuoden alkupuoliskoon 42,9 %.
  • Neljänneksen tulos ennen veroja säilyi edellisvuoden tasolla ollen 1,8 milj. euroa (1,8). Vastaavasti alkuvuoden tulos laski 35,2 % ollen 3,1 milj. euroa (4,8).
  • Osakekohtainen tulos oli 1,85 euroa (1,62) huhti-kesäkuussa ja 3,1 euroa (4,86) tammi-kesäkuussa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk oli 8,0 % (12,9).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 8,3 milj. euroa (6,6).
  • Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 809 henkilöä (757). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 801 henkilöä (762).
  • Yhtiö arvioi koko konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2015 edellisvuoden tasolla. Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman edellisvuodesta.
  • Lyhyen aikavälin riskit liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon kilpailluilla IT-palvelumarkkinoilla.

 
Toimitusjohtaja Arto Herranen kommentoi:
Odotukset suhdanteen kääntymisestä jäivät jälleen toteutumatta Suomessa. Sen sijaan Ruotsissa talouskasvu kehittyi myönteisesti. Tietotekniikkapalvelujen markkinat heijastelivat yleistä talouskehitystä ja kasvuodotukset Suomessa ja Ruotsissa eriytyvät selvästi. Hintakilpailu jatkui voimakkaana yhtiön kaikilla liiketoiminta-alueilla.
 
Markkinatilanteeseen peilaten Enfon toinen neljännes oli kohtalainen, vaikka emme saavuttaneet kasvutavoitettamme. Jatkoimme panostuksia kehityshankkeisiin, joilla luodaan uusia ratkaisuja vastaamaan asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeisiin. Toimintatavat muuttuvat nyt monella sektorilla ja yleinen resurssien niukkuus edellyttää entistä tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa. Mobiiliratkaisut, pilvipalvelut, teollinen internet, analytiikka – tässä vain muutamia asioita, joita viemme eteenpäin aktiivisesti. Enfon tavoitteena onkin olla edelläkävijänä tarjoamassa uudenlaisia ratkaisuja ja entistä laajempia kokonaisuuksia IT-palveluiden ja liiketoimintaprosessien ulkoistamiseen.
 
Neljännes oli vilkas myös kumppani- ja asiakaspuolella. Laajensimme yhteistyötämme pitkäaikaisen teknologiakumppanimme SAP:n kanssa solmimalla sopimuksen seuraavan sukupolven SAP-liiketoimintajärjestelmien jälleenmyynnistä kaikissa Pohjoismaissa. Sovimme yhteistyöstä myös Paletten kanssa. Palette on markkinoiden johtavia automaattisten taloushallinnon järjestelmien toimittajia ja jatkossa Enfo tarjoaa Paletten skaalautuvaa ostolaskujärjestelmää osana talousprosessipalvelujaan. Etenimme hyvin myös asiakashankinnassa ja solmimme monia jatkosopimuksia, joista mainittakoon sopimus ulkoistuspalveluista VVO-yhtymän kanssa.
 
Kesäkuun alussa kutsuimme diplomi-insinööri Samuli Savon IT-palvelut ja ulkoistukset -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Savolla on vahva kokemus IT-palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Viimeisimmän tehtävänsä kautta hänellä on myös erittäin hyvä käsitys siitä, miten Enfo voi parhaiten auttaa asiakkaita käynnissä olevassa digitalisoitumisen aiheuttamassa murroksessa. Savo aloittaa työnsä Enfolla elokuun alussa.
 
Enfon tavoitteena on kasvaa lähivuosina selvästi toimialan keskimääräistä kasvua nopeammin. Jatkamme työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
 
Liiketoiminnan kehitys
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen erikseen raportoitavaan raportointisegmenttiin, jotka ovat Tietotekniikkapalvelut ja Talousprosessipalvelut.
 
Tietotekniikkapalvelut
Tietotekniikkapalvelujen liikevaihto kasvoi hieman verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. Tietotekniikkapalvelujen markkinat säilyivät melko vakaina erityisesti Ruotsissa, jossa hyvä yleinen taloudellinen tilanne on pitänyt kysyntää yllä jo pidempään. Kiinnostusta oli erityisesti digitalisaatiota edistäviin ratkaisuihin.
 
Tarjonnan ja osaamisen kehittämiseen panostettiin suunnitelmallisesti. Asiakkaiden toimintatapojen muutokset antavat mahdollisuuden entistä laajempien kokonaisuuksien tarjoamiseen, mutta samalla niiden vaativuus nousee. Asiakkaille tarjottavissa ratkaisuissa pyritäänkin yhdistämään Enfossa olevaa monipuolista osaamista entistä laajemmin ja totuttuja rajoja rikkoen.
 
Suomessa merkittävin sopimus solmittiin Suomen suurimman yksityisen vuokranantajan VVO-yhtymän kanssa. Neljävuotinen jatkosopimus sisältää muun muassa asiakasympäristön kehityspalvelut, työasemien ja laitteiden hallintapalvelut, käyttäjätuki-, palvelin- ja tietoverkkopalveluita. Ruotsissa taas allekirjoitettiin uusi sopimus maailmanlaajuisesti toimivan metalli- ja kaivosalan teollisuuskonserni Sandvikin kanssa.
 
Talousprosessipalvelut
Talousprosessipalvelujen liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti vaikka jäikin vertailukaudesta. Erityisesti ulkoistamispalvelut kiinnostivat potentiaalisia asiakkaita entistä enemmän. Sähköisten laskujen kokonaisvolyymit kasvoivat, mutta samalla laskuoperoinnin markkinassa jatkui tiukka kilpailu. Talousprosessien digitalisointi ja automatisointi ovat selkeästi kasvavia toimintatapoja, joten Enfo jatkoi panostuksia uusien sähköisten ratkaisujen kehittämiseen.
 
Sopimuksia uusittiin useiden asiakkaiden kanssa.
 
Enfo jatkoi oman osaamisensa, palvelutarjontansa kehittämistä ja myös uusia osaajia palkattiin kuluneen neljänneksen aikana. Asiakasyritykset keskittyvät jatkossakin entistä tiiviimmin oman ydinosaamisensa kehittämiseen, joten tukitoimintojen ulkoistusten odotetaan kasvavan.
 
Liikevaihto
Enfo-konsernin liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 0,1 % 35,8 milj. euroon (35,8). Liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 3,7 % 70,2 milj. euroon (72,9).
 
Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin

Milj. euroa 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Tietotekniikkapalvelut 28,3 27,1 53,8 55,0 109,3
Talousprosessipalvelut 8,0 9,1 17,3 18,7 37,6

Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 4,4 % 28,3 milj. euroon (27,1). Tammi-kesäkuussa Tietotekniikkapalvelujen liikevaihto laski 2,2 % ja oli 53,8 milj. euroa (55,0). Ruotsin hyvä kysyntätilanne näkyy Q2 aikana kasvaneessa liikevaihdossa.
 
Talousprosessipalveluiden liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 11,9 % ja oli 8,0 milj. euroa (9,1). Tammi-kesäkuussa Talousprosessipalvelujen liikevaihto laski 17,3 milj. euroon (18,7). Laskua 7,3 %. Vuoden aikana tehdyt divestoinnit vaikuttivat ennakoidusti Talousprosessipalvelujen liikevaihtoon.
 
Kannattavuus
Enfo-konsernin liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 24,0 % ja oli 1,9 milj. euroa, mikä on 5,2 % liikevaihdosta (2,4 milj. euroa ja 6,8 %). Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 3,3 milj. euroa ja 4,7 % liikevaihdosta (5,7 milj. euroa ja 7,9 %). Liikevoitto laski tammi-kesäkuussa 42,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
 
Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin

Milj. euroa 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Tietotekniikkapalvelut 1.4 1.6 1.9 3.7 5.6
Talousprosessipalvelut 0.4 0.8 1.4 2.0 4.1

Tietotekniikkapalvelujen liikevoiton laskuun vaikutti koveneva hintakilpailu yhtiön kaikissa liiketoiminnoissa.
 
Talousprosessipalvelujen liikevoitto laski odotetusti viime vuoden tasosta. Lasku johtui osittain liikevaihdon supistumisesta ja organisaation uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kertaluonteisista kuluista, mutta myös panostuksista uusien palvelujen kehittämiseen.
 
Rahoitus ja investoinnit
Enfon nettoinvestoinnit olivat huhti-kesäkuussa 0,9 milj. euroa (2,5) ja tammi-kesäkuussa 1,5 milj. euroa (3,9). Investoinnit koostuivat pääosin rahoitusleasing-sopimuksilla hankituista datakeskuslaitteista.
 
Yhtiön omavaraisuusaste on kesäkuun lopussa 43,3 % (42,0). Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 27,1 milj. euroa (29,6) ja nettovelkaantumisaste oli 53,8 % (59,3).
 
Muutokset johtoryhmässä
Diplomi-insinööri Samuli Savo (s. 1975) nimitettiin IT-palvelut ja ulkoistukset -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.6.2015. Savo aloitti tehtävässä 1.8.2015.
 
Henkilöstö
Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 809 henkilöä (757). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 801 henkilöä (762).
 
Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 683 henkilöä (632) ja Talousprosessipalvelujen palveluksessa oli keskimäärin 93 henkilöä (101). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 349 (365) ja Ruotsissa 460 (392).
 
Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.6.2015 yhteensä 592 785 osaketta. Enfolla oli kesäkuun lopussa yhteensä 112 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita kesäkuun 2015 lopussa 1 415 kappaletta.
 
Kesäkuun 2015 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Einari Vidgrén Oy, Keskisuomalainen Oyj, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy, Arto Herranen ja Saastamoisen säätiö. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 86,1 %.
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Yhtiö ennakoi konsernin Tietotekniikkapalvelut-raportointisegmentin liikevaihdon kasvavan vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta suurempi.
 
Konsernin Talousprosessipalvelut-raportointisegmentin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi edellisvuodesta divestoitujen liiketoimintojen vuoksi. Liikevoitto on selvästi alle edellisvuoden tason uusiin liiketoimintoihin tehtävien panostusten ja divestointien vuoksi.
 
Yhtiö arvioi koko konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2015 edellisvuoden tasolla. Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman edellisvuodesta.
 
Riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkällä tähtäimellä uudet toimitustavat, kuten globaalit pilvipalvelut, saattavat muuttaa merkittävästi IT-ulkoistuspalveluiden liiketoimintaympäristöä.
 
Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2015
 
Vuoden 2015 Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 28.10.2015.
 
Taulukot
 
Taulukot ovat saatavilla www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit
 
Lisätietoja: CEO Arto Herranen +358 44 7193 000 ja CFO Christian Homén +358 40 750 6902 (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@enfo.fi).

Jaa