Skip to main content
Datanhallinnan trendit
Kestävä kehitys

Vastuullisuus Enfolla

Content sections

Text

Enfo toimii ja haluaa toimia vastuullisesti. YK:n vastuullisuusperiaatteet (Agenda2030) sekä Pariisin ilmastosopimus (2016) näyttävät suuntaa vastuullisuustyöllemme. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan EU:n vastuullisuusdirektiivin CSRD:n tavoitteita. Lisäksi asetamme toiminnallemme tavoitteita oman alamme kontekstissa ja sertifikaatit vahvistavat, että kehitämme ja ylläpidämme toimintamme vakautta ja tarvittavia prosesseja eri näkökulmat huomioiden. Enfolaisille vastuullisuus tarkoittaa ympäristönäkökulmien, toisten ihmisten ja yhteisön huomioonottamista sekä hallinnollisen vaatimustenmukaisuuden ja luotettavuuden toteuttamista arjen työssä ja päätöksenteossa. Vastuullisuus on tärkeää myös asiakkaillemme, joiden ekosysteemin osana Enfo toimii. Mahdollistamme asiakkaidemme toimintaa kestävien ja vastuullisten liiketoimintakriittisten ratkaisujen avulla monialustaisessa ympäristössä.

Enfon palvelutuotannossa voidaan erottaa toisistaan yritysten tietotekniset perustarpeet ja -palvelut, jotka jokaisen yrityksen on toteutettava voidakseen toimia, sekä jatkuva IT-ympäristön kehittäminen. Enfo vastaa molempiin näistä kohdealueista. Kehitys- ja kasvumahdollisuutemme liittyvät sekä peruspalveluiden kustannustehokkaaseen kehittämiseen ja kasvuun asiakkaiden rinnalla että asiakkaiden IT-ympäristöjen kehittämiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä teknologiapäämiestemme ja -kumppaneidemme kanssa ja tuomme myös tätä kautta teknologisia kehitysmahdollisuuksia asiakkaidemme ulottuville. Yhtenä viimeisimmistä teemoista selvitämme tekoälyn mahdollisuuksia IT-palveluiden tuottamisessa.

Tarkastelemme vastuullisuutta ympäristön, sosiaalisen vastuullisuuden ja hallinnollisen vastuullisuuden kokonaisuuksien kautta. Taloudellisesti terve liiketoiminta sekä asiakassuhteiden ja toimituskyvyn hallinta muodostavat perustan, jonka pohjalle toteutamme myös muita vastuullisuuden alueita. Tämä edellyttää ympäristöön, yhteiskunnallisiin tekijöihin ja talouteen liittyvien mahdollisuuksien sekä riskien huomioimista Enfon strategiassa ja toiminnassa.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Enfon arvojen mukainen toiminta pohjautuu yhteistyöhön ja luottamukseen. Asiantuntijuus on tekemisemme ydin ja onnistumistamme tukee jatkuva kehitys.

Jatkuva kehitys sisältää osaamisen ja ymmärryksen kasvattamisen myös vastuullisuusasioihin liittyen. Vastuullisuus tarkoittaa meille kestävän arvon luomista ja varmistamista sekä omassa sisäisessä toiminnassamme että asiakastuotannossamme. Vastuullisuuden luominen on myös yhteistyötä toimitusketjun eri osien väillä, ja hyödynnämme monenlaista asiantuntemusta kehityksemme parissa.

Tutustu arvoihimme tarkemmin.

Working at datacenter

Ympäristövastuullisuus

Text

Enfo toteuttaa kestäviä ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja mm. energiatehokkaiden teknologioiden käytön, jätteen vähentämisen ja kierrätyksen kautta. Tuotamme asiakkaidemme liiketoiminnalle välttämättömiä IT-palveluita, turvaamme asiakasyritystemme toimintakykyä ja jatkuvuutta sekä työskentelemme kestävämmän ja turvallisemman huomisen puolesta. Koska Enfo ei valmista tuotteita, toimintamme ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa toimitiloihin ja toimistoihin liittyviin palveluihin, konesalien ja sähkön kulutukseen, yritysautoiluun sekä liikematkustamiseen.

Enfon konkreettiset teot ympäristövastuun eteen

  1. Ympäristövastuu tiedostetaan liiketoiminnassa. Enfon velvollisuus ja tahto on olla ympäristön kannalta kestävä toimija ekosysteemissämme. Enfo on sitoutunut toimimaan ISO 14001 -standardin ympäristöjärjestelmän mukaisesti sekä toteuttamaan, ylläpitämään ja jatkuvasti parantamaan ympäristöjärjestelmäänsä. Enfo on julkaissut ja jalkauttanut organisaatioonsa ympäristöpolitiikan ohjeistuksen (Environmental Policy).

  2. Laitteitamme käytetään optimaalisesti ja tätä kautta pidetään huolta niiden mahdollisimman pitkästä elinkaaresta. Huolehdimme laitteiden oikeaoppisesta kierrätyksestä niiden elinkaaren tullessa päätökseensä.

  3. Henkilöstöllämme on etätyömahdollisuus, joka auttaa joustavan työelämän toteuttamisessa ja jolla voimme vaikuttaa vähentävästi työmatkaliikenteestä koituviin liikennepäästöihin. Matkustusohjeessamme suositamme lisäksi julkisen liikenteen käyttöä aina, kun se on mahdollista.

  4. Enfo toimii vuokrakohteissa ammattimaisten toimitilatoimittajien kehittämissä, työhömme soveltuvissa ja nykyaikaisissa ympäristöissä.

  5. Enfon toiminnan mikään alue ei edellytä erillistä ympäristölupaa. Pieniä määriä polttoainetta, öljyjä ja muita kemikaaleja on käytössä konesalitoiminnoissa ja korjaamossa ja niiden osalta noudatetaan kansallisia ja paikallisia vaatimuksia.

  6. Ekologisen vastuullisuuden mittareitamme ovat muun muassa konesalin tehokasta energiankäyttöä kuvaava PUE-arvo (Power Usage Effectiveness).

Remote working with pet

Sosiaalinen vastuullisuus

Text

Sosiaalinen vastuullisuus on asiantuntijapainotteisen toimintamme keskiössä ja yhteistyö ja luottamus luovat arvojemme perustan. Pyrimme luomaan positiivisia vaikutuksia sekä omassa työympäristössämme että kaikissa sidosryhmissä ja yhteisöissä, joissa vaikutamme. Meille se tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

Yli 300 työntekijän työllistämistä.

Osaamisen kehittäminen. Toimintamme ytimessä on asiantuntijuus ja panostamme työntekijöidemme kehitykseen tarjoamalla koulutusta ja tukemalla työssä oppimista ja urakehitystä.

Joustava etätyömahdollisuus. Enfo tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden joustavaan etätyöhön. Etäkokoukset ja videoneuvottelut mahdollistavat tiiviin yhteistyön myös etäisyyksistä huolimatta, mikä säästää aikaa ja vähentää päästöjä.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen. Kaikkien Enfon työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia tuetaan monin eri keinoin. keinoin. Enfolla toimii aktiivinen työsuojelutoimikunta ja meillä on käytössä varhaisen tuen malli, jotta työkykyä uhkaaviin tekijöihin pyritään tarttumaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Lisäksi huolehdimme hyvinvoinnista muun muassa mielen hyvinvoinnin palveluilla, työsuhde-eduilla sekä ergonomisella toimistotyöympäristöllä. Yhteisen hyvän toteuttaminen edellyttää dialogia ja toiminnan vaikutusten seuraamista. Kysymme ja kuuntelemme henkilöstömme näkemyksiä säännöllisesti.

Hyvä työntekijäkokemus. Toteutamme vuosittain henkilöstökyselyn, jossa selvitetään työntekijäkokemusta ja lisäksi seuraamme henkilöstötyytyväisyyttä jatkuvalla pulssilla. Vuoden 2023 marraskuussa toteutettiin laajempi henkilöstökysely, jonka avulla saatiin tietoa mm. työilmapiiristä. Tulokset olivat hyvää tasoa ja saamme niistä aina myös ajatuksia jatkokehitttämiseen. Tavoitteena on henkilöstön mielipiteiden ja asiantuntemuksen huomioon ottaminen toimintaa ja työoloja seurattaessa ja kehittäessä.

Hyvän asiakaskokemuksen mahdollistaminen. Asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla. Loppuvuodesta 2023 tehdyssä asiakaskyselyssä 9/10 vastanneista asiakasyrityksistä oli valmis suosittelemaan Enfoa.

Lue lisää Enfosta työnantajana

Person working and taking notes

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuullisuus

Text

Enfolla noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita ja pyrimme toimimaan eettisesti ja tehokkaasti kaikessa toiminnassamme. Läpinäkyvyyttä toteutetaan aina, kun se on mahdollista, vahva tietoturva huomioiden. Noudatamme eettisiä hankintaperiaatteita ja tuemme kiertotalouden mahdollisuuksia. Kiinnitämme huomiota toimittajien valintaan ja vastuullisuuteen. Lisäksi edellytämme kaikilta kumppaneiltamme Code of Conductin mukaista vastuullista toimintaa, johon sitoudutaan kirjallisesti. Samaa edellyttävät meiltä myös meidän asiakkaamme.

Vaatimustenmukaisuus ja lain noudattaminen

Enfolla esihenkilötyö ja johtaminen sekä toimitusprosessien hallinta on laadukasta. Tästä kertoo esimerkiksi laatu- ja johtamisjärjestelmäsertifikaattimme ISO 9001. Teemme työtä sen eteen, että palvelumme kehittyvät ja tuotamme parasta laatua asiakkaillemme. Tämän haluamme näkyvän myös ulospäin. Enfo on merkittävä tekijä suomalaisessa IT-ekosysteemissä ja tiedostamme vastuumme tällä kentällä.

Tietoturva

IT-alan toimijana tietoturva on kiinteä osa kaikkea toimintaamme ja palvelutuotantoamme. Pidämme huolta niin työntekijöidemme kuin asiakkaiden tietoturvasta ja olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaitamme kyberuhilta palveluidemme puitteissa. Käsittelemme aina asiakkaidemme ja kumppaneidemme tietoa luottamuksella ja varmistamme sen eheyden ja saatavuuden. ISO27001- ja Katakri 2020 -sertifikaatit toimivat todisteina siitä, että Enfo täyttää vaativatkin tietoturvavaatimukset

Jatkuvaa kehitystä osana IT-ekosysteemiä

Enfo tukee omalta osaltaan koko IT-ekosysteemin ja -yhteisön kehitystä vastuullisempaan suuntaan. Pyrimme tarkastelemaan toimintaamme kriittisesti ja tiedostamme, että emme ole vielä valmiita, vaan kehitystyötä vastuullisuuden alueella tulee jatkaa pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa.

Code of conduct

Enfo on laatinut ja noudattaa Code of Conduct -ohjeistoaan, joka on linjassa suomalaisen ja eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Olemme sitoutuneet noudattamaan eettisyyden ja vastuullisuuden periaatteita kaikessa toiminnassamme ja vaalimme kaikkien niiden osapuolten turvallisuutta ja kunnioitusta, joihin liiketoimintamme vaikuttaa.

Whistleblowing

Enfon ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen tilanteessa, jossa herää epäilyksiä väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, kuten lahjonnasta tai korruptiosta, muusta laittomasta toiminnasta tai Code of Conduct -ohjeidemme vastaisesta epäeettisestä toiminnasta. Kanava on ulkopuolisen kumppanin tarjoama ja salattu anonymiteetin varmistamiseksi.

Whistleblowing-ilmoituskanava

 

Sertifikaatit

Text

Enfolla ovat voimassa seuraavat jatkuvaluontoisesti ylläpidettävät sertifioinnit, joiden yhteydessä myös ympäristövastuuseen ja vastuullisuuteen liittyviä seikkoja raportoidaan ja auditoidaan ulkopuoliselle auktorisoidulle toimijalle:

  • ISO14001 ympäristöjohtamisen järjestelmä

  • ISO9001 laadunhallintajärjestelmä

  • ISO27001 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Edellisten lisäksi Enfon konesali noudattaa kansallisen Katakri 2020 turvallisuusauditointikriteeristön vaatimuksia osa-alueilla T (Turvallisuusjohtaminen) ja F (Fyysinen turvallisuus) ja siitä on auditointilaitoksen myöntämä todistus.

Enfo valmistautuu CSRD-raportointivaatimusten täyttämiseen siten, että tarvittavaa dataa voidaan kerätä vuoden 2025 alusta alkaen 2026 alussa voimaan astuvaa raportointivelvoitetta varten. Raportointi tulee kattamaan ESG-sisällön (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa).

Image

Certificates ISO14001, Katakri2020, ISO9001, ISO27001