Skip to main content
Lehdistötiedote

Yhtiökokouskutsu Enfo Oyj:n yhtiökokoukseen

Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. päivänä maaliskuuta 2015 kello 15.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Viestikatu 7, Kuopio.
 
A  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 osinkoa maksetaan 5,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.5.2015.
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa ja jäsenen palkkio 1.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
 
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.
 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen tehtävään suostumuksensa antaneet Tapio Hakakari, Mammu Kaario, Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen omasta pyynnöstään jättävän Hannu Isotalon tilalle ei valita uutta jäsentä.
 
13. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksullisella osakeannilla seuraavin ehdoin:
 
Hallitus voi päättää yhteensä enintään 175.000 osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukainen etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus tarjota osakkeenomistajien etuoikeudella merkitsemättä jääneet osakkeet toissijaisessa osakemerkinnässä yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi.
Osakkeet voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle.
Hallitus päättää merkintähinnasta.
Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.
 14. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla seuraavin ehdoin:

  • Hallitus voi päättää yhteensä enintään 10.000 osakkeen luovuttamisesta ja/tai antamisesta.
  • Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja/tai annetaan. Osakkeiden luovutus ja/tai antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
  • Yhtiön osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
  • Osakkeet voidaan luovuttaa ja/tai antaa vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa. Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahastolle.
  • Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
  • Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
  • Valtuutus ei kumoa aikaisempia eikä muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:
 
Hallitus voi päättää yhteensä enintään 10.000 osakkeen hankkimisesta.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, keneltä ja missä järjestyksessä osakkeita hankitaan. Osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Yhtiön osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus luovuttaa yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Yhtiön osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, käytettäväksi vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää, yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi.
Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 120 euroa osakkeelta.
Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 16. Nimitysvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan valitseminen
 
Yhtiön hallituksen 26.9.2014 hyväksymän hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen mukaan yhtiössä on yhtiökokouksen valitsema nelihenkinen nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten.
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee nimitysvaliokunnan jäseniksi Tapio Hakakarin, Pekka Kantasen ja Esko Torstin sekä sen puheenjohtajaksi Ossi Saksmanin. 
 
17. Kokouksen päättäminen
 
B  Yhtiökokousasiakirjat
 
Vuosikertomus on nähtävillä yhtiön internetsivuilla (www.enfo.fi) 4.3.2015 klo 12.00 alkaen ja se lähetetään osakkeenomistajalle erikseen pyydettäessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla (www.enfo.fi) 4.3.2015 klo 12 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
 
Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.enfo.fi) viimeistään 8.4.2015 alkaen.
 
C  Ohjeita kokoukseen osallistujille                    
 
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on
 
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2015, ja
ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 24.3.2015 kello 16.00.
Ilmoittautumisen voi tehdä kirjeitse osoitteella Enfo Oyj/Nathalie Siivola, PL 1582, 70461 Kuopio, sähköpostitse osoitteella nathalie.siivola@enfo.fi tai puhelimitse numeroon 044 719 3001/ Nathalie Siivola. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
 
 3. Asiamiehen käyttäminen, valtakirjat ja kyselyoikeus
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
 
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 
4. Muut tiedot
 
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 25.2.2015 yhteensä 590.833 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Osakkeista 1.314 kappaletta on kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa.
 
 
 
Kuopiossa 25.2.2015
 
ENFO OYJ
 
Hallitus

Jaa