Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. – 31.12.2015

Tammi-joulukuu 2015

  • Koko vuoden liikevaihto laski 3,2 % ja oli 140,6 milj. euroa (145,3). Myytyjen liiketoimintojen vaikutus huomioiden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
  • Tilikauden liikevoitto laski 22,3 % ja oli 7,5 milj. euroa (9,7). Lasku johtui pääosin uusiin liiketoimintoihin tehdyistä panostuksista. Tilikauden tulos ennen veroja oli 6,8 milj. euroa (8,1).
  • Osakekohtainen tulos oli 7,39 euroa (8,5).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 12,1 milj. euroa (11,5).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 % (11,3).
  • Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin 818 henkilöä (775). Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 883 henkilöä (802).

Loka-joulukuu 2015

  • Viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 2,3 % ja oli 39,2 milj. euroa (40,1).
  • Viimeisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) laski 44,1 % ja oli 1,2 milj. euroa (2,1).
  • Tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa 1,1 milj. euroa (1,5) ja osakekohtainen tulos oli 1,21 euroa (1,77).

Näkymät vuodelle 2016
Konsernin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi johtuen panostuksista uusiin liiketoimintoihin. Lisäksi joidenkin liiketoimintayksiköiden tehostamistoimenpiteistä aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset heikentävät kuluvan vuoden liikevoittoa.

Lyhyen aikavälin riskit liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon kilpailluilla IT-palvelumarkkinoilla. 

Toimitusjohtaja Arto Herranen kommentoi:

Enfon päämarkkinoiden Suomen ja Ruotsin kehitys kulki edelleen eri suuntiin. Suomessa kansantalouden kasvu oli lähellä nollaa, sen sijaan Ruotsissa kasvu kiihtyi. Myös IT-palveluiden kysyntä polarisoituu: perinteisten IT-palveluiden kysyntä vähenee kun taas pääosin digitaalisaatiota tukevat uudet IT-palvelut kasvavat voimakkaasti.

Liikevaihtomme laski 3,2 % edellisvuodesta ollen 140,6 miljoonaa euroa. Kun ottaa huomioon myytyjen liiketoimintojen vaikutuksen, liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Sen sijaan tuloksemme jäi ennakoitua alhaisemmaksi. Liikevoitto oli 7,5 milj. euroa, jossa oli laskua 22,3 %. Liikevoittoa kertyi 5,4 % suhteessa liikevaihtoon. Pääosa liikevoiton heikentymisestä selittyy panostuksilla uusiin liiketoimintoihin kuten Ruotsin IT-ulkoistuspalveluihin ja talousprosessien ulkoistuspalveluihin, jotka tuottivat yhteensä yli neljän miljoonan euron tappiot. Toisaalta molemmat liiketoiminnot kasvoivat nopeasti ja tuovat jo yli 10 prosenttia Enfon liikevaihdosta.

Edistyimme monella alueella. Ruotsin konsultointiliiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi. Marraskuussa toteutettu analytiikka- ja BI-ratkaisuihin erikoistuneen Rongon enemmistöosuuden hankinta syvensi tarjontaamme kasvavalla palvelualueella myös Suomessa. Teimme uusia sopimuksia talousprosessien ulkoistuksista muun muassa Loisteen ja SRV:n kanssa. 

Tietotekniikkapalveluiden markkinoilla on käynnissä selkeä muutosaalto. Asiakkaiden liiketoiminnat edellyttävät myös entistä monimuotoisempia ratkaisuja. Aiempaa useammin ratkaisua ja palvelua etsitään kokonaan uusien liiketoimintojen tukemiseen, kun ennen pääpaino oli entisten toimintojen tehostamisessa tietotekniikan avulla. Samalla IT-ympäristö muuttuu entistä monimutkaisemmaksi. 

Toimintaympäristön muutosten ja saamamme asiakaspalautteen perusteella uudistimme strategiamme ja käynnistimme mittavan sisäisen muutosprosessin. Tämä näkyy uutena organisaationa ja toimintatapojen virtaviivaistamisena. Vuoden 2016 alusta voimaan astui organisaatio, jossa palvelualueitamme on vahvistettu kahdella uudella yksiköllä, joista toinen keskittyy uusien liiketoimintojen kehittämiseen ja toinen palvelemaan merkittävimpiä asiakkaitamme. Lisäksi teimme laajan tehtäväkierron johtoryhmässä. Uuden strategian ja organisaation myötä toiminnan painopiste siirtyy jatkossa vahvasti digitalisaatiota tukevien uusien IT-palvelujen suuntaan. Samalla joudumme monin eri tavoin tehostamaan perinteisiä IT-palveluitamme. Tässä automaatio ja itsepalvelu ovat keskeissä roolissa.

Liiketoiminnan kehitys
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen erikseen raportoitavaan raportointisegmenttiin, jotka ovat Tietotekniikkapalvelut ja Talousprosessipalvelut.

Tietotekniikkapalvelut
Suomessa palvelujen myynti säilyi aiemmalla tasolla, joten kasvua kiritti erityisesti Ruotsin konsultointiliiketoiminnan hyvä kehitys. Myös kannattavuuskehitys oli kohtuullista ja tulos nousi edellisvuoden heikosta vertailukaudesta selvästi. Konsultointipalveluissa hintoja onnistuttiin tarkistamaan hieman ylöspäin, mutta perinteisissä IT-palveluissa hintakilpailu jatkui kovana.

Vuoden 2015 aikana Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto kasvoi yhteensä 1,1 % 110,5 milj. euroon (109,3) ja liikevoitto 13,7 % 6,4 milj. euroon (5,6). Liikevoiton kasvua tuki erityisesti Ruotsin konsultointitoimintojen menestyminen.

Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 7,1 % päätyen 32,4 milj. euroon. Myös liikevoitto kasvoi 35,4 % 1,9 milj. euroon (1,4).

Tietotekniikkapalveluiden markkinat olivat selkeässä murroksessa, joten liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat monet tekijät. Suomessa perinteisten tietotekniikkapalvelujen kysyntä heikkeni. Sen sijaan Ruotsissa konsultointipalveluiden kysyntä vahvistui ja liiketoiminta kasvoi voimakkaasti. Myös syksyllä 2014 hankittu Framsteg vahvisti Enfon asemaa konsultointipalveluiden tarjoajana.

Vuoden aikana uusia asiakassopimuksia allekirjoitettiin muun muassa Forex Bankin, Otava-konsernin, VVO:n, HSY:n ja Savox Communicationsin kanssa. Tietotekniikkapalveluissa toteutettiin myös mittava organisaation ja toimintatapojen muutos, ja työskentely uudella organisaatiolla käynnistyi lokakuun alussa. Muutoksen tavoitteena on tukea entistä paremmin myyntiä, tarjonnan kehittämistä ja saada aikaan entistä yhdenmukaisempi tapa toimia asiakkaiden kanssa. Näin varmistetaan myös tuotannon tehokkuus ja palvelun korkea laatu.

Marraskuussa 2015 Enfo osti enemmistö Business Intelligence ja analytiikkaratkaisuihin erikoistuneesta Rongo Oy:stä. Yritysoston vaikutus liikevaihtoon jäi vielä vähäiseksi (alle 1%), mutta kauppa vahvisti Enfon asemaa konsultointipalveluiden tarjoajana ja Business Intelligence osaajana. Kaupan myötä Enfoon tuli 75 uutta alan ammattilaista.

Talousprosessipalvelut
Talousprosessipalveluiden kysyntä oli kohtuullista vuoden 2015 aikana, mutta laskuoperoinnin hintaeroosio laski liikevaihtoa, jota kertyi 32,4 milj. euroa (37,6). Laskua edellisvuoden tasoon tuli 14,0 %.

Liikevoitto laski 71,7 % 1,2 milj. euroon (4,1). Liikevoittoa supistivat mittavat investoinnit palveluiden kehitykseen ja myös laskuoperaattoripalveluiden hintakilpailu. Kehityspanostukset kohdistuivat talousprosessien ulkoistuspalveluiden toimintaedellytysten vahvistamiseen, pilvipohjaiseen MS AX-palvelualustaan ja laskuoperoinnissa palvelualustan digitalisointiin.

Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski 24,0 % ja oli 7,6 milj. euroa (10,0) ja liiketoiminta kääntyi tappiolliseksi ollen -0,7 milj. euroa.
Talousprosessien ulkoistamisessa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä osoittautui olevan merkittävää kasvupotentiaalia ja neuvotteluja ulkoistuksista käytiinkin kiihtyvään tahtiin. Uusia sopimuksia solmittiin muun muassa Savon Voiman, energiayhtiö Loisteen ja rakennusyritys SRV:n kanssa. Näiden sopimusten vaikutus tulee näkymään myönteisenä kehityksenä vuodesta 2016 alkaen.

Talousprosessien ulkoistuspalveluiden kehittäminen ja uusien osaajien palkkaaminen ovat osoittautuneet oikeiksi ratkaisuiksi. Syksyn 2015 aikana jatkunut ulkoistuspalveluiden kysynnän vahvistuminen antaa positiivisia viitteitä liiketoiminnan laajentumisesta uusiin asiakkuuksiin vuoden 2016 aikana. Sen sijaan laskuoperoinnissa odotetaan kovan hintakilpailun jatkuvan kasvavista volyymeistä huolimatta.

Liikevaihto
Enfo-konsernin liikevaihto laski loka-joulukuussa 2,3 % ja oli 39,2 milj. euroa (40,1). Konsernin liikevaihto laski tammi-joulukuussa 3,2 % 140,6 milj. euroon (145,3).

Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin

Milj. euroa 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
Tietotekniikkapalvelut 32.4 30.2 110.5 109-3
Talousprosessipalvelut 7.6 10.0 32.4 37.6

Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 7,1 % ja oli 32,4 milj. euroa (30,2). Vuoden alusta alkaen liikevaihtoa kertyi 110,5 milj. euroa, jossa on kasvua 1,1 % vertailuajanjaksoon verrattuna (109,3). 

Talousprosessipalvelujen liikevaihto laski loka-joulukuussa 24,0 % ja oli 7,6 milj. euroa (10,0). Tammi-joulukuussa liikevaihto laski 14,0 % ja oli 32,4 milj. euroa (37,6). 

Kannattavuus
Enfon liikevoitto laski tammi-joulukuussa 22,3 % ja oli 7,5 milj. euroa, mikä on 5,4 % liikevaihdosta (9,7 milj. euroa ja 6,7 %). Loka-joulukuussa liikevoitto oli 1,2 milj. euroa, jossa on laskua 44,1 % vertailujaksoon verrattuna. Liikevoittoa oli 3,0 % liikevaihdosta (2,1 milj. euroa ja 5,3 %).

Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin

Milj. euroa 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
Tietotekniikkapalvelut 1.9 1.4 6.4 5.6
Talousprosessipalvelut -0.7 0.7 1.2 4.1

Tietotekniikkapalvelujen liikevoitto kasvoi 13,7 % 6,4 milj. euroon, mutta Talousprosessipalvelujen voitto laski 1,2 milj. euroon. Viimeisellä neljänneksellä Tietotekniikkapalvelujen liikevoitto oli 1,9 milj. euroa ja Talousprosessipalveluiden -0,7 milj. euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Enfon nettoinvestoinnit olivat loka-joulukuussa 12,1 milj. euroa (1,2) ja tammi-joulukuussa 14,3 milj. euroa (8,9). Investoinnit koostuivat pääosin Rongo Oy:n hankinnasta johtuvasta liikearvon lisäyksestä sekä rahoitusleasing-sopimuksilla hankituista datakeskuslaitteista että investoinneista talousprosessipalveluiden tarjontaan. 

Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 44,4 % (42,9). Korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 27,8 milj. euroa (28,7) ja nettovelkaantumisaste oli 50,7 % (55,1).

Henkilöstö
Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin 818 henkilöä (775). Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 883 henkilöä (802).

Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin 689 henkilöä (647) ja Talousprosessipalvelujen palveluksessa oli keskimäärin 91 henkilöä (104). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 356 (367) ja Ruotsissa 462 (408).

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2015 yhteensä 600 833 osaketta. Enfolla oli joulukuun lopussa yhteensä 117 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita joulukuun 2015 lopussa 1 011 kappaletta.

Vuoden 2015 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Rongo Cap Oy, Einari Vidgrén Oy, Keskisuomalainen Oyj, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Arto Herranen. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 84,91 %.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konsernin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi johtuen panostuksista uusiin liiketoimintoihin. Lisäksi joidenkin liiketoimintayksiköiden tehostamistoimenpiteistä aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset heikentävät kuluvan vuoden liikevoittoa.

Riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkällä tähtäimellä uudet toimitustavat, kuten globaalit pilvipalvelut, saattavat muuttaa merkittävästi perinteisten IT-palveluiden liiketoimintaympäristöä.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat yhteensä 35 916 704,45 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 osinkoa maksetaan 5,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2016 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.5.2016. 

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2016
Vuoden 2015 tilinpäätös julkaistaan Enfo Oyj:n www-sivuilla 2.3.2016 klo 9.00 ja vuosikertomus 8.3.2016. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2016.

Vuoden 2016 Q1 osavuosikatsaus julkaistaan 28.4.2016, Q2 osavuosikatsaus julkaistaan 26.8.2016 ja Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2016.

Taulukot

Taulukot ovat saatavilla www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Lisätietoja: CEO Arto Herranen +358 44 7193 000 ja CFO Christian Homén +358 40 750 6902 (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@enfo.fi).   

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja, talousprosesseja ja IT-palvelunhallintaa. Yritys haluaa auttaa asiakkaita muuttamaan liiketoimintaansa digitaalisessa dimensiossa. Enfo miettii toimintaansa pitkälle tulevaisuuteen ja ottaa vastuun tekemisistään tänään. Enfon vuosittainen liikevaihto on 140 miljoonaa euroa (2015), ja yrityksessä työskentelee noin 1 000 erikoisasiantuntijaa. Lisätietoja on osoitteessa enfo.fi.

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet ja www.enfo.fi

Enfo Oyj

Y-tunnus: 2081212-9 
Käyntiosoite: Viestikatu 7, 70600 Kuopio
Postiosoite: PL 1582, 70461 Kuopio 
Laskutusosoite: PL 5005, 70701 Kuopio
Puhelinvaihde: 020 54321 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@enfo.fi

Jaa