Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: enfon orgaaninen kasvu 6,2 % ylittää markkinakasvun

Enfo on panostanut kasvuun, mikä näkyy tämänkin kvartaalin luvuissa. Enfon orgaaninen kasvu aikavälillä 1.1. –30.9.2016 verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon on 6,2%. Orgaaninen kasvu on liiketoiminnan luonnollista kasvua, jota ei saavuteta yritysostoilla tai muilla yritysjärjestelyillä. Enfon uusi strategia etenee suunnitelmien mukaisesti. Muutos on mittava ja vaikuttaa kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä.

Suomen it-palvelumarkkinan ennustetaan kasvavan 4 % vuoden 2016 aikana, joten Enfo on kasvanut orgaanisesti nopeammin kuin markkina. Vastaavasti Ruotsin it-palvelumarkkinan on ennustettu kasvavan 5 % tämän vuoden aikana, joten Enfo on kasvanut orgaanisesti nopeammin kuin markkina myös Ruotsissa.

Yleisesti Suomen bruttokansantuotteen (BKT) on arvioitu kasvavan 0,9 % vuonna 2016 ja Ruotsin bruttokansantuotteen vastaavasti 3,5 %, joten it-palvelumarkkina kasvaa nopeammin kuin BKT.

Enfon digitalisuuteen liittyvät panostukset ovat rasittaneet tämän vuoden tuloksia, mutta kannattavuuden ennustetaan kasvavan tulevina vuosina vuodesta 2017 lähtien.
Enfo kasvaa myös henkilöstön määrällä mitattuna. Enfon henkilöstön määrä on kasvanut vuodentakaisesta 12 % eli 99 henkilöllä. Vuoden 2015 kolmannella kvartaalilla henkilöstön määrä oli 805 henkilöä. Nyt henkilöstön määrä on 904 henkilöä.

Enfon osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan alla.

Tilikauden 2016 tilinpäätös julkistetaan 2.3.2017.

Enfon osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset ovat luettavissa Enfon nettisivuilla: www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Lisätietoja: Christian Homén, talousjohtaja, Enfo, p. 040 750 6902, christian.homen@enfo.fi

 

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.7.–30.9.2016

Osavuosikatsauksen pääkohdat

  • Liikevaihto nousi kasvustrategian mukaisesti heinä-syyskuussa 10,1 % ja oli 34,5 milj. euroa (31,3). Tammi-syyskuun liikevaihto nousi 14,0 % 115,7 milj. euroon (101,5). 
  • Strategiamuutoksen ja kasvuun liittyvien panostusten vuoksi liikevoitto (EBIT) laski heinä-syyskuussa 67,3 % ja oli 1,0 milj. euroa (3,1). Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-syyskuussa 54,9 % ja oli 1,4 milj. euroa (3,1). Vuoden alusta liikevoittoa kertyi 2,6 milj. euroa (6,4), laskien 59,6 % edellisvuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 0,7 milj. euroa (2,6). Vastaavasti vuoden alusta tulos ennen veroja laski 70,6 %, ollen 1,7 milj. euroa (5,7).
  • Osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa 0,20 euroa (3,08) ja tammi-syyskuussa -0,97 euroa (6,19).
  • Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 904 henkilöä (805). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 910 henkilöä (801). Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli -1,5 milj. euroa (0,8) ja tammi-syyskuussa -0,3 milj. euroa (9,1).
  • Enfo Oyj kasvatti omistuksensa Enfo Rongo Oy:ssä 100 %:iin kolmannen kvartaalin aikana.

Näkymät vuodelle 2016

Konsernin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi johtuen panostuksista uusiin liiketoimintoihin. Lisäksi joidenkin liiketoimintayksiköiden tehostamistoimenpiteistä aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset heikentävät kuluvan vuoden liikevoittoa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta- alueilla. Lisäksi uusien liiketoimintojen kannattavuus saattaa kehittyä suunniteltua heikommin. Rekrytointivaikeudet erityisesti Tukholman alueella heikentävät Business Solutions -liiketoiminta-alueen muutoin hyviä kasvunäkymiä.

Pitkällä tähtäimellä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät perinteisten IT-palveluiden kysynnän laskuun ja Enfon strategiamuutoksen toteutusaikatauluun.

Toimitusjohtajan katsaus

Uuden strategian myötä Enfon toiminnan painopiste siirtyy jatkossa vahvasti digitalisaatiota tukevien uusien IT-palvelujen suuntaan.

Strategiamuutos näkyi kolmannella vuosineljänneksellä sekä positiivisella että negatiivisella tavalla: positiivista oli liikevaihdon kasvu, joka oli 10,1 % edellisvuoteen verrattuna. Negatiivista oli liikevoiton selvä 67,3 % lasku edellisvuodesta. Panostukset siis rasittavat tulosta lyhyellä aikavälillä, mutta jatkossa ne vahvistavat yhtiön kannattavuutta. Lähiajat joudumme siis samanaikaisesti kaasuttamaan ja jarruttamaan. Käynnistämmekin viimeisellä vuosineljänneksellä säästöohjelman, jonka avulla vahvistamme myös lähiajan kannattavuutta.

Kaiken kaikkiaan IT-palvelumarkkinat ovat mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Arvioimme toimialan kasvun olevan Suomessa ja Ruotsissa tänä vuonna 2–4 %. Jotkut toimialan osa-alueet taantuvat ja tämä näkyy esimerkiksi monien perinteisten IT-yritysten suurina henkilöstövähennyksinä. Samaan aikaan toisilla IT-palvelumarkkinoiden osa-alueilla päästään kymmenien prosenttien kasvuun ja erityisesti pienemmät IT-yritykset rekrytoivat lisää henkilöstöä. Enfon strategiamuutos suuntaa toimintaamme nimenomaan näille voimakkaasti kasvaville alueille ja tulemme vahvistamaan kasvuamme myös yritysostoin.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2016

Tilikauden 2016 tilinpäätöstiedote julkaistaan 2.3.2017.

Enfon liiketoiminnot

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen erikseen raportoitavaan raportointisegmenttiin, jotka ovat Tietotekniikkapalvelut ja Talousprosessipalvelut.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikkapalvelut-yksikön vuosi eteni suunnitelmien mukaisesti. Myynti kasvoi vuoden kolmannella kvartaalilla 11,3 % 27,1 milj. euroon (24,4) ja liikevoitto laski 70,0 % 0,8 milj. euroon (2,6) verrattuna viime vuoden vastaavaan kvartaaliin. Vuoden alusta myynti nousi 17,1 % 91,5 milj. euroon (78,2). Vastaavasti liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (4,5) laskien 38,7 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Digitalisaatioon liittyvien ratkaisujen kysyntä on kasvanut voimakkaasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Enfo on aktiivisesti jatkanut uuden tarjoaman rakentamista kysynnän kattamiseksi ja tuonut markkinoille toimialakohtaisia ratkaisuja. Esimerkiksi kolmannen kvartaalin aikana Enfo lanseerasi teollisuusalalle suunnatun konseptin ”Digital Manufacturing by Enfo”. Konsepti mahdollistaa yhä paremman näkyvyyden asiakkaidemme tuotantoon ja kustannuksiin ja auttaa siten asiakkaitamme parantamaan kustannustehokkuutta tuotannossaan. Palaute on ollut erittäin positiivista.

IT-ulkoistuspalvelut tulevat jatkossakin olemaan vahva osa Enfon palvelutarjontaa, mutta markkinat ovat muutoksessa. Tämän mukaisesti Enfo on tuonut markkinoille AEM (Applications Ecosystem Management) -palvelukonseptin, jossa Enfo ottaa aikaisempaa laajemman vastuun asiakkaan tietotekniikasta sekä sovellustoimittajajoukosta ja mahdollistaa siten yritysten liiketoiminnan helpomman kehittämisen digitaalisessa maailmassa.

Toinen uusi palvelukonsepti on Worklife, jonka avulla yritysten työntekijöiden päivittäiseen työntekoon liittyvä työympäristö päivitetään tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi painottaen käyttäjäkokemuksen tärkeyttä. Uudet palvelukokonaisuudet ovat herättäneet suurta mielenkiintoa asiakkaissa ja tulevat helpottamaan asiakkaidenomien liiketoimintojen kehittämistä digitalisaation vaatimuksia vastaaviksi.

Uusia sopimuksia allekirjoitettiin olemassa olevien ja uusien asiakkaiden kanssa. Näistä voidaan mainita mm. Nordic Choice Hotels, Lassila & Tikanoja, IKEA ja norjalainen Norkring.

Talousprosessipalvelut

Talousprosessipalveluiden kysyntä piristyi hieman kolmannen kvartaalin aikana. Liikevaihtoa kertyi heinä-syyskuussa 8,1 milj. euroa (7,5) ja tammi-syyskuussa 25,2 milj. euroa (24,8). Kasvua verrattuna edellisvuoden neljännekseen tuli 7,6 % ja kasvua vuoden alusta edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. Liikevoitto laski heinä-syyskuussa 21,3 % 0,4 milj. euroon (0,5) ja tammi-syyskuussa 99,7 % 0,0 milj. euroon (1,9). Liikevoittoa supistivat yhä merkittävät panostukset palveluiden kehitykseen ja uusiin asiakkaisiin sekä laskuoperaattoripalveluiden hintakilpailu. Talousprosessipalvelut-yksikkö jatkoi edelleen kehityspanostuksia keskisuurten yritysten taloudenhallintaan suunnatun digitaalisen alustan rakentamiseen sekä tiedonvälityspalveluiden alustan uusimiseen. Molemmat hankkeet vahvistavat Talousprosessipalveluiden tarjoamaa entisestään.

Kolmannen kvartaalin aikana painopiste oli kahden merkittävän asiakkaan siirtämisessä uuteen alustaan. Uusia sopimuksia solmittiin muun muassa Porvoon Energian kanssa Enfon talousalustan käyttöön ottamisesta SaaS-palveluna. Vuoden 2016 viimeisellä kvartaalilla on näköpiirissä sekä merkittäviä uusia sopimuksia että palvelulaajennuksia nykyisille asiakkaille.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 10,1 % 34,5 milj. euroon (31,3). Liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 14,0 % 115,7 milj. euroon (101,5). Enfo-konsernin kannattavuus laski heinä-syyskuussa liikevoiton ollessa 1,0 milj. euroa ja 2,9 % liikevaihdosta (3,1 ja 9,9 %). Vuoden 2016 alusta liikevoitto oli 2,6 milj. euroa ja 2,2 % liikevaihdosta (6,4 ja 6,3 %). Liikevoitto laski tammi-syyskuussa 59,6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Konsernin tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 0,7 milj. euroa ja 2,0 % liikevaihdosta (2,6 ja 8,3 %). Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 1,7 milj. euroa ja 1,4 % liikevaihdosta (5,7 ja 5,6 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa -0,3 milj. euroa (-0,6) ja tammi-syyskuussa -0,9 milj. euroa (-0,7). Heinä-syyskuun tulos oli 0,6 milj. euroa ja 1,6 % liikevaihdosta (2,0 ja 6,4 %). Vastaavasti tammi-syyskuun tulos oli 1,3 milj. euroa ja 1,2 % liikevaihdosta (4,5 ja 4,4 %). Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli -0,20 euroa (3,08) ja tammi-syyskuussa -0,97 euroa (6,19).

Kehitys raportointisegmenteittäin

Heinä-syyskuun aikana Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto nousi 11,3 % 27,1 milj. euroon (24,4). Liikevoitto laski 70,0 % 0,8 milj. euroon (2,6). Heinä-syyskuun aikana Talousprosessipalveluiden liikevaihto nousi 7,6 % 8,1 milj. euroon (7,5). Liikevoitto laski 0,4 milj. euroon (0,5). Tammi-syyskuussa Tietotekniikkapalveluiden myynti nousi 17,1 % 91,5 milj. euroon (78,2). Vastaavasti liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (4,5) laskien 38,7 % edellisen vuoden tasosta. Tammi-syyskuun aikana Talousprosessipalveluiden liikevaihto kasvoi 1,7 % 25,2 milj. euroon (24,8). Liikevoitto laski 0,0 milj. euroon (1,9).

Rahoitus, investoinnit ja yritysostot

Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 3,0 milj. euroa (2,5). Investoinnit koostuivat pääosin rahoitusleasingsopimuksilla hankituista datakeskuslaitteista. Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,8 % (46,3). Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 40,1 milj. euroa (26,7) ja nettovelkaantumisaste oli 80,3 % (51,5).

Enfo Oyj kasvatti vuosineljänneksen aikana osakeomistuksensa Enfo Rongo Oy:ssä 100 %:iin.

Henkilöstö

Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 904 henkilöä (805). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 910 henkilöä (801). Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 749 henkilöä (715) ja Talousprosessipalvelujen palveluksessa oli keskimäärin 96 henkilöä (90). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 413 (345) ja Ruotsissa 491 (460).

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.9.2016 yhteensä 600 833 osaketta. Enfolla oli syyskuun lopussa yhteensä 113 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita syyskuun 2016 lopussa 1 552 kappaletta. Syyskuun 2016 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Rongo Cap Oy, Einari Vidgrén Oy, Keskisuomalainen Oyj, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Arto Herranen. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 85,40 %.

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2015 julkaistuja laadintaperiaatteita. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin (milj. euroa)

 

  1.7.-30.9.2015 1.7.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2016

Tietotekniikkapalvelut

24.4 27.1 78.2 91.5
Talousprosessipalvelut 7.5 8.1 24.8 25.2

Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin (milj. euroa)

  1.7.-30.9.2015 1.7.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2016

Tietotekniikkapalvelut

2.6 0.8* 4.5 2.7**
Talousprosessipalvelut 0.5 0.4 1.9 0.0***

* Kertaeriä yhteensä 0,4 milj. euroa.

** Kertaeriä yhteensä 0,8 milj. euroa

*** Kertaeriä yhteensä 0,1 milj. euroa

 

Jaa