Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.4.-30.6.2017

Enfo Oyj:n tytäryhtiön Enfo Zender Oy:n koko osakekannan myynti Ropo Capitalille toteutui 1.2.2017. Myyty liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Alla olevat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja vertailutietoineen, ellei toisin ole mainittu.

Enfo Oyj:n tytäryhtiön Enfo Zender Oy:n koko osakekannan myynti Ropo Capitalille toteutui 1.2.2017. Myyty liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Alla olevat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja vertailutietoineen, ellei toisin ole mainittu.

Osavuosikatsauksen pääkohdat 
Liikevaihto kasvoi suunnitellusti huhti-kesäkuussa 2,3 % 34,7 milj. euroon (33,9) ja tammi-kesäkuussa 5,2 % 69,3 milj. euroon (65,9). Kasvua rajoittaa edelleen IT ammattilaisten heikko saatavuus Ruotsissa. 
Käyttökate oli huhti-kesäkuussa -1,0 milj. euroa (2,5). Tammi-kesäkuun käyttökate oli 0,1 (3,6). Käyttökatetta heikentää korkeat rekrytointikustannukset Ruotsissa. Lisäksi IT-ulkoistuspalveluissa hintataso oli edellisvuotta alempi. 

Liikevoitto (EBIT) laski huhti-kesäkuussa -2,5 milj. euroon (1,0). Tammi-kesäkuussa liikevoittoa kertyi yhteensä -3,0 milj. euroa (0,7) 
Tulos ennen veroja oli huhti-kesäkuussa -2,8 milj. euroa (0,7). Vastaavasti vuoden alkupuoliskon tulos ennen veroja oli -3,7 milj. euroa (0,1). 
Katsauskauden voitto laski huhti-kesäkuussa -2,8 milj. euroon (0,6). Vuoden alusta katsauskauden voitto laski -3,7 milj. euroon (0,0). 
Osakekohtainen tulos huhti-kesäkuussa oli –4,94 euroa (-0,70). Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -7,46 (-2,38). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli tammi-kesäkuussa 20,42 euroa (-1,17).

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 1,5 milj. euroa (1,1) ja tammi-kesäkuussa -1,0 milj. euroa (1,2). 
Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 981 henkilöä (861). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 980 henkilöä (868). Näkymät vuodelle 2017 Konsernin vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Konsernin vuoden 2017 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä jää hieman vuoden 2016 tasosta.

Riskit ja epävarmuustekijät 
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Rekrytointivaikeudet Ruotsissa rajoittavat muutoin hyviä kasvunäkymiä. Uuteen liiketoimintarakenteeseen liittyvät kertaluonteiset kulut rasittavat lähiajan kannattavuutta selvästi. 
Pitkällä tähtäimellä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät perinteisten IT-palveluiden kysynnän laskuun ja Enfon strategiamuutoksen toteutusaikatauluun.

Toimitusjohtajan katsaus 
Toimitusjohtaja Arto Herranen kommentoi osavuosikatsausta seuraavasti: 
”Enfon toimintaympäristö on kehittynyt alkuvuoden aikana suotuisaan suuntaan. Ruotsissa pitkään jatkuneelle vahvalle talouskasvulle ei näytä tulevan loppua ja lisäksi Suomessa suhdannetilanne on parempi kuin kertaakaan finanssikriisin jälkeen. Tämä kehityssuunta on positiivinen, mutta Enfon kannalta kaksiteräinen miekka: kasvavaan kysyntään vastaaminen on haastavaa osaavan työvoiman heikon saatavuuden vuoksi. Koko IT-toimialalla ja myös Enfolla henkilöstön vaihtuvuus on ennätyksellisen korkealla tasolla. Tämä ilmiö rajoittaa kasvua, mutta se myös heikentää kannattavuutta. Henkilöstön vaihtuvuus laskee työn tuottavuutta ja rekrytointikustannukset ovat merkittävät. Enfon työnantajamielikuva on hyvällä tasolla ja sen ansiosta pystymme ratkaisemaan rekrytointiin liittyvät haasteet.

Toinen Enfon kannalta positiivinen kehityssuunta on digitalisaatioon liittyvän ”hypen” arkipäiväistyminen. Kun ”fail fast”-tyyppisistä kokeiluhankkeista siirrytään liiketoimintakriittisiin hankkeisiiin, Enfon vahvuudet - kriittisen toimittajan rooli asiakkaille, jatkuvuutta tuovat liiketoimintamallit ja laaja-alaisuus yhdistettynä ketteryyteen - nousevat esille. Tämä konkretisoituu niin, että olemme pystyneet avaamaan uusia asiakkuuksia erityisesti suuryrityssegmentissä, jossa liiketoimintakriittisyyten liittyvät vaatimukset ovat erittäin korkealla tasolla.

Edellä kuvattuihin muutoksiin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää uudistumista. Olemmekin käynnistäneet kesän aikana konsernin liiketoimintarakenteen uudistamishankkeen. Jatkamme hankkeen läpivientiä syksyn aikana. Valitettavasti tähän muutokseen saattaa liittyä myös mahdollisia henkilöstövaikutuksia etenkin hallinnollisissa ja esimiestehtävissä työskentelevän henkilöstön osalta. Uskon, että Enfon perinteen mukaisesti nämä muutokset on mahdollista toteuttaa hyvässä ja avoimessa yhteistyössä henkilöstön kanssa.” 

Kehitys Enfon liiketoiminta-alueilla 
Liiketoiminnan ja IT:n lähentyessä toisiaan digitalisaation ansiosta, myös ratkaisu- ja liiketoimintakeskeisyys korostuu yhä enemmän Enfon asiakastyössä. Olemme huomanneet asiakkaidemme vähentävän ulkoisten toimittajiensa määrää hakiessaan strategista kumppania, mikä sopii erinomaisesti Enfon strategiaan. Enfon keskeisimmät liiketoiminta-alueet Tammi-kesäkuussa 2017 olivat IT Transformation (tietotekniikan ulkoistuspalvelut), Business Solutions (konsultointi) ja Financial Process Services (taloushallinnon ulkoistuspalvelut). 

IT Transformation -liiketoiminta-alueella muutos on jatkunut vauhdikkaana. Pilvipalvelut, digitalisaatio sekä tietoturvaan liittyvät uhat ja mahdollisuudet ovat aktivoituneet osaksi kaikkea tekemistämme. Vuoden aikana olemme kasvattaneet kyvykkyyttämme tuottaa ja rakentaa entistä monipuolisempia palveluita - asiakkaiden tietohallintoa tukien ja loppukäyttäjiä auttaen. IT-Transformation-yksikön henkilöstölle muutos on tarkoittanut osaamisen uudistamista sekä koulutuksia. IT Transformation tekee kiinteää yhteistyötä Enfon muiden yksiköiden ja liiketoiminta-alueiden kanssa, tarjoten asiakkaillemme yhä laajempia palvelu- ja ratkaisukokonaisuuksia, esimerkiksi IoT-kokonaishankkeita. 

Murros koskettaa myös loppukäyttäjille tarjottuja palveluita. Kun palveluiden käyttäminen on enenevässä määrin ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatonta nousee käyttäjälähtöisten palveluiden kehittäminen tärkeään rooliin. IT Transformationin palvelutarjoomaa on laajennettu ennakoivan hallinnan kautta käyttäjän entistä parempaan palvelukokemaan. Myynnillisesti yleinen markkinatilanne on selvästi piristymään päin ja IT Transformationin myyntiä ja kehitystä on vahvistettu merkittävästi. Taloudellisesti alkuvuosi on mennyt suunnitellun mukaisesti ja loppuvuoden ennustetaan jatkuvan positiivisena. 

Business Solutions -liiketoiminta-alueella Enfon digitaaliseen dimensioon keskittyvä markkinaviesti on avannut lukuisia uusia mahdollisuuksia. Suurin haaste liiketoiminta-alueella on löytää oikeat resurssit riittävän nopeasti vastataksemme asiakkaidemme toiveisiin. Keskittyminen teollisuuden kohderyhmään Digital Manufacturing -konseptilla on tuottanut hyvää tulosta. Seuraava fokusalue on palvelualan yritykset, joissa ollaan tunnistettu useita kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. Kuluneella neljänneksellä Business Solutions -liiketoiminta-alue sai useita merkittäviä uusia digitalisaatioratkaisuasiakkaita. Lisäksi mittava yhteistyö nykyisten asiakkaiden kanssa sekä heidän digitaalisten hankkeidensa proaktiivinen tukeminen jatkuivat. Digitalisaation edetessä asiakkailla on yhä enemmän ennustavaan analytiikka- ja data scienceosaamiseemme liittyviä tarpeita . Tästä on hyvänä esimerkkinä Coopin Customer Insight - projekti. Nopeaa kasvua on tarjonnut myös mobiilisovellusten ylläpitopalvelu AppCare, jonka avulla voidaan parantaa nopeasti kehitettyjen sovellusten käytettävyyttä koko sovelluselinkaaren ajan. Liiketoimintaprosessit digitalisoituvat kovaa vauhtia, ja tällä alueella Enfon All the Way to Value -konsepti tukee erittäin hyvin ennalta määriteltyjä parhaita toimintatapoja. 

Helmikuussa Financial Process Services -liiketoiminta-alueella olleen tiedonvälityspalveluliiketoiminnan myynnin ansiosta voimavarat on voitu suunnata tehokkaasti ulkoistuspalvelujen kehittämiseen keskikokoisille yrityksille, joka on uusi ja nopeasti kasvava markkina. Toisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin kaksi uutta sopimusta: Enfo-konserni ulkoisti taloushallintonsa osaksi Enfon talousprosessipalvelut-liiketoimintaa. Ulkoistuksen myötä Enfon Talousprosessipalvelut tuottaa Enfon taloushallintopalveluita sekä Suomessa että Ruotsissa. Lisäksi ulkoistuksen osana oleva Professional Services Automation (PSA) eli asiantuntijaorganisaation liiketoimintaprosessien automatisointi, laajentaa Enfon Talousprosessipalveluiden tarjoomaa.Edellä mainittujen lisäksi Snellman solmi Enfon kanssa sopimuksen, jossa tavoitteena on hyödyntää Enfon Paletteen perustuvaa Hankinnasta maksuun-ratkaisua sekä erityisesti kehittää epäsuorien hankintojen prosesseja. 
Heinäkuusta lähtien konsernin toiminnot jaetaan neljään liiketoiminta-alueeseen: Sales and Marketing (vastaa myynti-, markkinointi- ja asiakkuustoiminnoista), Shift (kehittää asiakkaiden uusia digitalisaatioon perustuvia liiketoimintamalleja), Business Solutions (auttaa asiakkaita toteuttamaan omaa liiketoimintastrategiaansa) ja IT Transformation (mahdollistaa asiakkaiden digitaalisen kehityksen ja uudet liiketoimintamallit erilaisilla työkaluilla ja palvelualustoilla). 

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2017 
Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2017. Tilikauden 2017 tilinpäätöstiedote julkaistaan 2.3.2018. 

Enfon liiketoiminta 
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja, talousprosesseja ja IT-palveluita. Autamme asiakkaitamme toimimaan digitaalisessa dimensiossa luomalla innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja asiakkaittamme liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Konsernissa työskentelee 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. 

Liikevaihto ja tulos Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 2,3 % 34,7 milj. euroon (33,9). Tammi-kesäkuussa konsernin liikevaihto nousi 5,2 % 69,3 milj. euroon (65,9). Liikevaihtoon vaikutti kasvava kysyntä digitalisaatioon liittyviin palveluihin. Lisäksi marraskuussa 2016 hankittu integraatioratkaisuihin erikoistunut e-man AB lisäsi liikevaihtoa Ruotsissa. Jatkuvien toimintojen huhti-kesäkuun liikevoitto oli -2,5 milj. euroa ja -7,1 % liikevaihdosta (1,0 ja 3,0%). Vuoden alusta liikevoitto oli -3,0 milj. euroa ja -4,3 % liikevaihdosta (0,7 ja 1,0%). Liikevoitto laski tammi-kesäkuussa 561,9% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Tilikauden tulos ennen veroja oli konsernin jatkuvissa toiminnoissa huhti-kesäkuussa -2,8 milj. euroa (0,7). Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja oli -3,7 milj. euroa ja -5,3 % liikevaihdosta (0,1 ja 0,1%). Konsernin nettorahoituskulut olivat Q2 aikana 0,3 milj. euroa (0,3) ja tammi-kesäkuussa 0,7 milj. euroa (0,6). Katsauskauden voitto sisältäen lopetetut toiminnot oli huhti-kesäkuussa -3,2 milj. euroa (0,8) ja vastaavasti tammi-kesäkuussa 14,8 milj, euroa (0,8). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa –4,94 euroa (-0,70) ja tammi-kesäkuussa -7,46 (-2,38). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli huhti-kesäkuussa -5,53 (-0,21) ja tammi-kesäkuussa 20,42 euroa (-1,17). 

Rahoitus, investoinnit ja yrityskaupat 
Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 1,0 milj. euroa (2,1). Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,5 % (41,3). Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 30,4 milj. euroa (34,9) ja nettovelkaantumisaste oli 51,3 % (69,4). 

Muutokset johtoryhmässä 
Enfon kehitysjohtaja Samuli Savo erosi toukokuussa ja kehitysjohtajan tehtävät siirtyivät talousjohtaja Christian Homénille. Heinäkuusta alkaen Enfon johtoryhmä on seuraava: Arto Herranen (tj.), Lars Aabol, Erik Brügge, Mats Eliasson, Christian Homén, Sami Kähkönen ja Henrik Norell. Samalla johtoryhmästä jäi pois Tero Saksman ja Enfosta toisen toimialan yritykseen siirtynyt Tero Kosunen. 

Henkilöstö 
Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 981 henkilöä (861). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 980 henkilöä (868). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 384 (373) ja Ruotsissa 597 (488). 

Katsastuskauden jälkeiset tapahtumat 
Enfo-konserni julkisti 16. elokuuta suunnitelmansa päivittää liiketoimintarakenteensa. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Samalla yhtiö käynnisti tehostamisohjelman, jonka avulla toimintaa pyritään virtaviivaistamaan. Tehostamisohjelmaan liittyy myös mahdollisia henkilöstövähennyksiä, joiden arvioidaan koskevan noin 70 henkilöä konsernin kaikissa toiminnoissa Suomessa ja Ruotsissa.

Osakkeet 
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.6.2017 yhteensä 670 349 osaketta. Enfolla oli kesäkuun lopussa yhteensä 115 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita kesäkuun 2017 lopussa 3 021 kappaletta. Kesäkuun 2017 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Arto Herranen. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 84,56 %. 

Laadintaperiaatteet 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2016 julkaistuja laadintaperiaatteita. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Osavuosikatsaus on luettavissa taulukoineen: www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Jaa