Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2017

Enfo Oyj myi 4.10.2017 enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä taloushallinnon palveluyritykselle Administer Oy:lle. Myyty Financial Process Services -liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Enfo Oyj:n tytäryhtiön Enfo Zender Oy:n koko osakekannan myynti Ropo Capitalille toteutui 1.2.2017. Myyty Tiedonvälityspalvelu-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Osavuosikatsauksen luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja vertailutietoineen, ellei toisin ole mainittu.

Osavuosikatsauksen pääkohdat heinä-syyskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi suunnitellusti heinä-syyskuussa 8,2 % 28,5 milj. euroon (26,3) ja tammi-syyskuussa 6,4 % 95,7 milj. euroon (89,9). Kasvua rajoittaa edelleen IT-ammattilaisten heikko saatavuus Ruotsissa joillakin osaamisalueilla.
  • Käyttökate ilman kertaeriä oli heinä-syyskuussa 1,7 milj. euroa (2,8) ja tammi-syyskuussa vastaavasti 3,9 (7,3). Käyttökatetta heikentää korkeat rekrytointikustannukset Ruotsissa. Lisäksi IT-ulkoistuspalveluissa hintataso oli edellisvuotta alempi.
  • Käyttökate sisältäen kertaerät oli heinä-syyskuussa -0,3 milj. euroa (2,0) ja tammi-syyskuussa 1,4 (6,7).
  • Liikevoitto (EBIT) laski heinä-syyskuussa -1,4 milj. euroon (0,7). Tammi-syyskuussa liikevoittoa kertyi yhteensä -2,5 milj. euroa (2,6). Liikevoittoa rasittaa uudelleenjärjestelyistä johtuvat 2,2 milj. euron kertaluonteiset kustannukset, mukaan lukien lopetetut liiketoiminnot.
  • Tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa -1,7 milj. euroa (0,3). Vastaavasti vuoden alusta tulos ennen veroja oli -3,4 milj. euroa (1,7).
  • Katsauskauden voitto laski heinä-syyskuussa -2,8 milj. euroon (0,6). Vuoden alusta katsauskauden voitto oli 12,0 milj. euroa (1,3).
  • Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli -3,2 euroa (-0,2). Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli -7,68 (-0,44). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli tammi-syyskuussa 15,72 euroa (-0,97). 
  • Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa -0,4 milj. euroa (-1,5) ja tammi-syyskuussa -1,4 milj. euroa (-0,3).
  • Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 917 henkilöä (808). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 911 henkilöä (821).
  • Enfo päivitti liiketoimintarakennettaan, tavoitteena nopeuttaa strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Tehostamisohjelmaan liittyen Enfo käynnisti Suomessa ja Ruotsissa yhteistoimintaneuvottelut. Taloushallinnon palveluyritys Administer Oy osti enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä. Muutosten seurauksena Enfo kirjaa noin 2,2 milj. euron kertaluonteiset kustannukset kuluvan vuoden kolmannen vuosineljännen tulokseen mukaan lukien lopetetut liiketoiminnot.

Näkymät vuodelle 2017
Konsernin vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Konsernin vuoden 2017 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä jää hieman vuoden 2016 tasosta. Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen oletetaan olevan edellisvuotta parempi tehostamistoimenpiteitten johdosta.

Riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Rekrytointivaikeudet joillakin osaamisalueilla Ruotsissa rajoittavat muutoin hyviä kasvunäkymiä. Pitkällä tähtäimellä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät perinteisten IT-palveluiden kysynnän laskuun.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Arto Herranen kommentoi osavuosikatsausta seuraavasti:

”Kuluva vuosi on Enfolla isojen rakennemuutosten aikaa ja erityisesti kolmas vuosineljännes oli näiden muutosten sävyttämä.

Päivitimme liiketoimintarakennettamme merkittävästi. Tavoitteena on nopeuttaa strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Tähän liittyen käynnistimme elokuussa tehostamisohjelman ja yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja Ruotsissa. Hyvässä yhteistyöhengessä läpivietyjen neuvottelujen lopputuloksena sovimme toimenpiteistä, joiden seurauksena konsernin henkilömäärä vähenee pääosin esimiestehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä yhteensä 36 henkilöllä. Samalla yhteensä 17 esimiestehtävissä toiminutta henkilöä siirtyy asiantuntijatehtäviin.

Toinen keskeinen muutos oli se, että taloushallinnon palveluyritys Administer Oy osti enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä. Jäimme kaupan jälkeen yhtiön vähemmistöosakkaaksi vajaalla 20 % omistusosuudella ja sovimme Administerin kanssa merkittävästä yhteistyöstä.

Edellä mainittujen muutosten myötä voimme keskittää enemmän voimavaroja IT-palveluidemme kehittämiseen. Tuemme asiakkaittemme liiketoimintaprosessien digitalisointia tarjoamalla modernin palveluportfolion, joka kattaa asiakkaittemme pitkäjänteiset tarpeet laajojen järjestelmien ja prosessien suunnittelemisesta, ylläpidosta ja integroinnista aina ketterien uusien ratkaisujen hyödyntämiseen yksittäisissä hankkeissa.

Muutosten seurauksena kirjaamme isot kertaluonteiset kustannukset kolmannen vuosineljännen tulokseen, joka jäi raskaasti tappiolliseksi. Vastaavasti arvioimme muutosten seurauksena neljännen vuosineljänneksen liikevoiton paranevan edellisvuodesta.”

Kehitys Enfon liiketoiminta-alueilla
Markkinoiden murros on jatkunut, asiakkaiden hakiessa liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja ja kehittäessä strategisia kumppanuuksia, samalla vähentäen kumppaneiden määrää. Strategiset kumppanuudet on selkeä markkinatrendi, johon Enfon strategia vastaa. Enfon keskeisimmät liiketoiminta-alueet tammi-syyskuussa 2017 olivat IT Transformation (tietotekniikan ulkoistuspalvelut), Business Solutions (konsultointi) ja Financial Process Services (taloushallinnon ulkoistuspalvelut). Enfo Oyj myi 4.10.2017 enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä (Financial Process Services -liiketoiminta-alue) taloushallinnon palveluyritykselle Administer Oy:lle. Financial Process Services raportoidaan lopetettuna liiketoimintana.

IT Transformation -liiketoiminta-alueella projektien ja uusien palveluidemme kysyntä on ollut vilkasta. IT Transformation sopi uusista hankkeista muun muassa Kouvolan veden ja Göteborgin kaupungin kanssa. Uuden organisaatiorakenteen myötä pyritään vahvistamaan edelleen sekä asiakaslähtöisyyttä että kyvykkyyksien kehittämistä. Asiakaslähtöisyyttä tuetaan asiakaskohtaisempien palvelutiimien muodostamisella. Laajempi pohjoismainen yhteistyö luo puolestaan parempia edellytyksiä kyvykkyyksien kehittämiseen. Edistämme aktiivisesti asiakasviestintäämme ja siitä esimerkkinä on uusitut loppukäyttäjäviestit ITSM-järjestelmästämme. Myös laatuun panostaminen jatkuu ja ISO 9001 -sertifikaatti uudistettiin syyskuussa. Kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana loppuvuodesta.

Business Solutions -liiketoiminta-alueella asiakkaiden valmius keskustella uudesta yhteistyöstä ja erilaisista toimitusmalleista tuo uusia mahdollisuuksia. Business Solutions -liiketoiminnan uusi toimintamalli keskittyy DevOps-tiimien ja -palvelujen tarjoamiseen ainoastaan nimettyjen resurssien sijaan. Suurin haaste liiketoiminta-alueella on edelleen löytää oikeat resurssit riittävän nopeasti vastataksemme asiakkaidemme toiveisiin tietyillä osaamisalueilla. Kuluneella neljänneksellä Business Solutions solmi useita uusia puite- ja hankesopimuksia. Nopeaa kasvua on tarjonnut mobiilisovellusten ylläpitopalvelu AppCare, jonka avulla voidaan parantaa nopeasti kehitettyjen sovellusten käytettävyyttä koko sovelluselinkaaren ajan. Keskittyminen teollisuuden kohderyhmään Digital Manufacturing -konseptilla tuottaa hyvää tulosta. Seuraava fokusalue on palvelualan yritykset, joissa ollaan tunnistettu useita kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan asiakkaamme näkevät enenevässä määrin edut strategisesta kumppanuudesta, jossa yhdistyy liiketoiminnan kehittämisen ja IT:n osaaminen. Loppuvuoden markkinaennuste on myönteinen.

Heinäkuussa konsernin toiminnot jaettiin neljään liiketoiminta-alueeseen: Sales and Marketing (vastaa myynti-, markkinointi- ja asiakkuustoiminnoista), Shift (kehittää asiakkaiden uusia digitalisaatioon perustuvia liiketoimintamalleja), Business Solutions (auttaa asiakkaita toteuttamaan omaa liiketoimintastrategiaansa) ja IT Transformation (mahdollistaa asiakkaiden digitaalisen kehityksen ja uudet liiketoimintamallit erilaisilla työkaluilla ja palvelualustoilla). Uusi liiketoimintarakenne astui voimaan lokakuun alussa.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2017
Tilikauden 2017 tilinpäätöstiedote julkaistaan 2.3.2018.

Enfon liiketoiminta

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja ja IT-palveluita. Autamme asiakkaitamme toimimaan digitaalisessa dimensiossa luomalla innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja asiakkaittemme liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Konsernissa työskentelee noin 900 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Liikevaihto ja tulos

Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 8,2 % 28,5 milj. euroon (26,3). Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto nousi 6,4 % 95,7 milj. euroon (89,9). Liikevaihdosta 37,6 milj. euroa kertyi Suomessa ja 58,1 milj. euroa Ruotsissa. Liikevaihtoon vaikutti kasvava kysyntä digitalisaatioon liittyvissä palveluissa. Lisäksi marraskuussa 2016 hankittu integraatioratkaisuihin erikoistunut e-man AB lisäsi liikevaihtoa Ruotsissa. Jatkuvien toimintojen heinä-syyskuun liikevoitto oli -1,4 milj. euroa ja -5,1 % liikevaihdosta (0,7 ja 2,5 %). Vuoden alusta liikevoitto oli -2,5 milj. euroa ja -2,6 % liikevaihdosta (2,6 ja 2,9 %). Liikevoitto laski tammi-syyskuussa 197 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoittoa rasittaa uudelleenjärjestelyistä johtuvat 2,2 milj. euron kertaluonteiset kustannukset, mukaan lukien lopetetut liiketoiminnot.

Tilikauden tulos ennen veroja oli konsernin jatkuvissa toiminnoissa heinä-syyskuussa -1,7 milj. euroa (0,3). Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli -3,4 milj. euroa ja -3,6 % liikevaihdosta (1,7 ja 1,8 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat Q3 aikana 0,2 milj. euroa (0,3) ja tammi-syyskuussa 0,9 milj. euroa (0,9).  Katsauskauden voitto sisältäen lopetetut toiminnot oli heinä-syyskuussa -2,8 milj. euroa (0,6) ja vastaavasti tammi-syyskuussa 12,0 milj. euroa (1,3). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa    –3,2 euroa (-0,2) ja tammi-syyskuussa -7,7 (-0,4). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli heinä-syyskuussa -4,77 (0,18) ja tammi-syyskuussa 15,72 euroa (-0,97).

Rahoitus ja investoinnit
Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 1,7 milj. euroa (2,1). Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,5 % (42,8). Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 31,3 milj. euroa (40,1) ja nettovelkaantumisaste oli 55,7 % (80,3).

Muutokset johtoryhmässä

Heinäkuusta alkaen Enfon johtoryhmä on seuraava: Arto Herranen (tj.), Lars Aabol, Erik Brügge, Mats Eliasson, Christian Homén, Sami Kähkönen ja Henrik Norell. Antti Hemmilä toimii johtoryhmän sihteerinä.

Henkilöstö
Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 917 henkilöä (808). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 911 henkilöä (821). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 320 (317) ja Ruotsissa 597 (491).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Taloushallinnon palveluyritys Administer Oy osti lokakuun alussa enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta Enfo Oyj:n tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä (Financial Process Services -liiketoiminta-alue). Enfo jäi kaupan jälkeen yhtiön vähemmistöosakkaaksi vajaalla 20 % omistusosuudella. Samassa yhteydessä osapuolet sopivat merkittävästä yhteistyöstä.

Enfon hallitus nimitti lokakuussa Seppo Kuulan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Kuula aloittaa Enfon toimitusjohtajana vuoden 2018 alussa. Enfon osakekannasta 85 % omistavan Osuuskunta KPY:n hallitus esittää Enfon hallitukselle, että se kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa Enfon nykyinen toimitusjohtaja Arto Herranen valitaan yhtiön hallituksen jäseneksi.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.9.2017 yhteensä 670 349 osaketta. Enfolla oli syyskuun lopussa yhteensä 114 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita syyskuun 2017 lopussa 3 224 kappaletta. Syyskuun 2017 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Arto Herranen. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 84,67 %.

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2016 julkaistuja laadintaperiaatteita. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Osavuosikatsaus on luettavissa taulukoineen: www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Lisätietoja

CEO Arto Herranen
+358 44 7193 000

CFO Christian Homén
+358 40 750 6902

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@enfo.fi

Jaa