Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

Enfo Oyj julkisti vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteensa 2.3.2017.

Enfo Oyj myi 1.2.2017 Tiedonvälityspalvelut-liiketoimintaa harjoittaneen tytäryhtiönsä Enfo Zender Oy:n koko osakekannan Ropo Capitalille.

Myyty Tiedonvälityspalveluliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Alla olevat luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja vertailutietoineen, ellei toisin ole mainittu.

Tilinpäätostiedotteen pääkohdat

 • Liikevaihto nousi kasvustrategian mukaisesti loka-joulukuussa 7,6 % ja oli 34,5 milj. euroa (32,0). Tammi-joulukuun liikevaihto nousi 15,1 % 127,6 milj. euroon (110,8). Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vuositasolla 6,6 %.
 • Jatkuvien toimintojen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 1,3 (2,4). Jatkuvien toimintojen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä koko vuodelta oli 7,4 milj. euroa (9,8).
 • Jatkuvien toimintojen liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä laski loka-joulukuussa 104,7 % ja oli -0,1 milj. euroa (1,3). Tammi-joulukuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (5,1).
 • Strategiamuutoksen ja kasvuun liittyvien panostusten vuoksi jatkuvien toimintojen liikevoitto (EBIT) laski loka-joulukuussa 167,9 % ja oli -0,8 milj. euroa (1,2). Vuoden alusta jatkuvien toimintojen liikevoittoa kertyi 0,1 milj. euroa (4,8), laskien 97,8 % edellisvuoteen verrattuna.
 • Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa -0,8 milj. euroa (1,1). Vastaavasti vuoden alusta tulos ennen veroja laski 120,3 %, ollen -0,8 milj. euroa (4,1).
 • Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista laski 177,5 % loka-joulukuussa -0,7 milj. euroon (0,8). Tammi-joulukuun voitto laski 120,7 % -0,7 milj. euroon (3,2).
 • Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos loka-joulukuussa oli -1,88 euroa (1,06). Tammi-joulukuun jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -4,64 (3,72). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli tammi-joulukuussa -1,60 (7,39).
 • Liiketoiminnan rahavirta loka-joulukuussa oli 5,8 milj. euroa (3,0) ja tammi-joulukuussa 5,5 milj. euroa (12,1).
 • Enfo-konsernin palveluksessa jatkuvissa toiminnoissa oli tilikauden aikana keskimäärin 876 henkilöä (780). Joulukuun lopussa konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli yhteensä 978 henkilöä (842).
 • Enfo Oyj:n tytäryhtiö Enfo Sweden AB osti tammikuussa Service & Asset Management konsultointiin erikoistuneen Next Improvement AB:n koko osakekannan. Marraskuussa 2016 Enfo Sweden AB osti integraatioratkaisuihin erikoistuneen ruotsalaisen e-man AB:n koko osakekannan. Yritysostojen vaikutus liikevaihtoon jäi vielä vähäiseksi, mutta e-man AB:n oston myötä Enfosta tuli yksi johtavista pohjoismaisista integraatiopalveluiden toimittajista.
 • Enfo Oyj myi helmikuun alussa 2017 tiedonvälityspalveluja tarjoavan tytäryhtiönsä Enfo Zender Oy:n koko osakekannan kuopiolaiselle laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin erikoistuneelle Ropo Capitalille. Enfo Oyj keskittyy jatkossa entistä vahvemmin strategiansa mukaisesti digitalisaatiota tukeviin tietotekniikka- ja talousprosessipalveluihin. Muutoksen seurauksena liiketoiminta-alue Financial Process Services keskittyy taloushallinnon ulkoistuspalveluihin. Tiedonvälityspalvelut raportoidaan tilinpäätöksessä lopetettuna toimintona.

Näkymät vuodelle 2017
Konsernin vuoden 2017 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Myös konsernin vuoden 2017 jatkuvien liiketoimintojen käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan.

Riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta- alueilla. Lisäksi uusien liiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus saattaa kehittyä suunniteltua heikommin. Rekrytointivaikeudet erityisesti Tukholman alueella saattavat heikentää Business Solutions -liiketoiminta-alueen muutoin hyviä kasvunäkymiä. 

Pitkällä tähtäimellä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät perinteisten IT-palveluiden kysynnän laskuun ja Enfon strategiamuutoksen toteutusaikatauluun. Strategiamuutokseen liittyvät kertaluonteiset kulut heikentävät lähiajan kannattavuutta.

Toimitusjohtajan katsaus
Odotukset talouskasvusta vahvistuivat Suomessa vuoden jälkipuoliskolla. Ero Ruotsiin on silti selvä talouskasvun jatkuessa vahvana Ruotsissa. Syksyn 2016 aikana alkanut maailmanpolitiikkaan liittyvä epävarmuus saattaa kuitenkin heikentää talouden suotuisia näkymiä.

Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 15,1 % 127,6 milj. euroon (110,8) orgaanisen kasvun ollessa 6,6%. Liikevaihtoon vaikutti kasvava kysyntä digitalisaatioon liittyviin palveluihin. Lisäksi marraskuussa 2015 hankittu Rongo Oy, joka on erikoistunut data - ja analytiikkaratkaisuihin, kasvatti liikevaihtoa Suomessa. Jatkuvien toimintojen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 7,4 milj. euroa, 5,8 % liikevaihdosta. Perinteisten IT-palvelujen hintakilpailu, panostukset uusiin liiketoimintoihin sekä tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluontoiset kustannukset heikensivät liikevoittoa selvästi edellisvuoteen verrattuna.

IT-markkinoilla on tapahtunut pysyvä muutos, joka vaikuttaa voimakkaasti myös Enfon toimintaan. Digitalisaatioon liittyvien palvelujen kysyntä vahvistuu entisestään. Perinteisten IT-palvelujen kysyntä laskee, ja tällä osa-alueella myös hintakilpailu oli kovaa alan eri toimijoiden kesken. Omista data centereistä tarjotut kapasiteettipalvelut ovat hyvä esimerkki perinteisestä IT-tarjoomasta. Nopeasti yleistyvät globaalit pilvipalvelut korvaavat näitä palveluita nopeaan tahtiin. Enfossa muunnamme omaa tarjoomaamme vastaamaan tätä muutosta Cloud First -periaatteella eli tarjoamme asiakkaillemme aina ensisijaisesti pilvipohjaista ratkaisua, mikäli sellainen on saatavilla.

Enfon tavoitteena on mahdollistaa digitalisaatio asiakkaillemme kokonaisvaltaisten liiketoimintaratkaisuiden ja jatkuvien it-palveluiden avulla. Olemme kaikilla osaamisalueillammemme todellisia erikoisosaajia ja toimimme parhaiden kumppaneiden kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja. 

Uudistetun strategian jalkauttaminen oli vuoden 2016 pääteema. Toteutimme kaksi merkittävää yrityskauppaa Ruotsissa ostamalla tammikuussa Service & Asset Management -konsultointiin erikoistuneen Next Improvementin ja marraskuussa integraatioratkaisuja tarjoavan e-manin. Kauppojen seurauksena saimme Enfoon entistä monipuolisempaa osaamista juuri niihin toimintoihin, joilla asiakkaiden kysyntä kasvaa. Helmikuussa 2017 toteutunut Enfo Zender Oy:n myynti Ropo Capitalille antaa meille mahdollisuuden keskittyä entistä tiivimmin uusien liiketoimintaratkaisujen kehittämiseen.

Vuoden 2017 aikana panostamme palveluihin, joilla kasvupotentiaali on suurta. Toisaalta perinteisten palvelujemme kannattavuudessa on haasteita. Joudumme toteuttamaan säästötoimenpiteitä kustannushyötyjen tavoittamiseksi. Otamme myös kaikki tehot irti automaatiosta niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista. Kahden nopeuden Enfo onkin alkaneen vuoden pääteema: kaasutamme ja jarrutamme samanaikaisesti.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2017
Vuoden 2016 tilinpäätös julkaistaan Enfo Oyj:n www-sivuilla 2.3.2017 klo 9.00 ja vuosikertomus 8.3.2017. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2017.

Vuoden 2017 Q1 osavuosikatsaus julkaistaan 27.4.2017, Q2 osavuosikatsaus julkaistaan 25.8.2017 ja Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2017.

Enfon liiketoiminta
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja, talousprosesseja ja IT-palveluita. Autamme asiakkaitamme toimimaan digitaalisessa dimensiossa luomalla innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja asiakkaittamme liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Konsernissa työskentelee noin 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi loka-joulukuussa 7,6% 34,5 milj. euroon (32,0). Koko vuoden liikevaihto jatkuvissa palveluissa kasvoi 15,1 % 127,6 milj. euroon (110,8). Liikevaihtoon vaikutti kasvava kysyntä digitalisaatioon liittyviin palveluihin. Lisäksi marraskuussa 2015 hankittu Rongo Oy, joka on erikoistunut data- ja analytiikkaratkaisuihin, lisäsi liikevaihtoa Suomessa. Jatkuvien toimintojen loka-joulukuun liikevoitto oli -0,8 milj. euroa (1,2). Vuoden alusta jatkuvien toimintojen liikevoittoa kertyi 0,1 milj. euroa, jossa oli laskua 97,8 %. Tammi-joulukuussa liikevoittoa kertyi 0,1 % suhteessa liikevaihtoon. Perinteisten IT-palvelujen hintakilpailu, panostukset uusiin liiketoimintoihin sekä tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluontoiset kustannukset heikensivät v. 2016 liikevoittoa.

Tilikauden tulos ennen veroja oli konsernin jatkuvissa toiminnoissa loka-joulukuussa -0,8 milj. euroa (1,1) ja vastaavasti tammi-joulukuussa -0,8 milj. euroa (4,1). Konsernin nettorahoituskulut olivat Q4 aikana 0,0 milj. euroa (0,1) ja koko vuonna 0,9 milj. euroa (0,8). Katsauskauden voitto sisältäen lopetetut toiminnot oli loka-joulukuussa -0,2 milj. euroa (0,9) ja tammi-joulukuussa 1,2 milj. euroa (5,4). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli tammi-joulukuussa -4,64 euroa (3,72). Koko vuoden osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -1,6 euroa (7,39).

Rahoitus, investoinnit ja yritysostot
Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 10,4 milj. euroa (14,3). Investoinnit koostuivat pääosin Next Improvement ja e-man yhtiöiden ja rahoitusleasingsopimuksilla hankittujen datakeskuslaitteiden hankintaan. Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 41,5 % (44,4). Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 38,9 milj. euroa (27,8) ja nettovelkaantumisaste oli 68,1 % (50,7).

Tammikuussa 2016 Enfo Oyj:n tytäryhtiö Enfo Sweden AB osti ruotsalaisen Next Improvement -yhtiön osana konsernin tavoitetta saavuttaa johtavan toimijan asema Service & Asset Management -toimialalla pohjoismaisilla markkinoilla. Next Improvement toimittaa kokonaisratkaisuja yrityksille, jotka haluavat tehostaa liiketoimintaa, vähentää kustannuksia tai varmistaa liiketoiminnan laadun. Asiakkaina on lähinnä pohjoismaisia sekä pieniä että suuria teollisuusyrityksiä. Yritysoston vaikutus konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoon oli 1 % vuonna 2016.

Marraskuussa 2016 Enfo Sweden AB osti integraatioratkaisuihin erikoistuneen e-man AB:n. Yritysoston vaikutus liikevaihtoon jäi vielä vähäiseksi (alle 1%), mutta kauppa vahvisti Enfon asemaa konsultointipalveluiden tarjoajana IT-Integraatiomarkkinoilla ja Enfosta tuli kaupan myötä uusi johtava pohjoismainen peluri alueella. Kaupan myötä Enfoon liittyi 130 uutta alan ammattilaista.

Henkilöstö
Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin 876 henkilöä (780). Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 978 henkilöä (842). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 374 (319) ja Ruotsissa 502 (461).

Osakkeet
Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella toteutettiin marraskuussa merkintäoikeusanti, jossa tarjottiin enintään 59 928 kappaletta uutta osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 57 501 uutta osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneet osakkeet, yhteensä 2 427 osaketta, merkitsi Osuuskunta KPY toissijaisen merkintäoikeutensa perusteella 22.11.2016. Yhtiön hallitus hyväksyi 22.11.2016 sekä ensisijaisessa merkinnässä että toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät.

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2016 yhteensä 660 761 osaketta. Enfolla oli joulukuun lopussa yhteensä 118 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita joulukuun 2016 lopussa 1 670 kappaletta. Joulukuun 2016 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Rongo Cap Oy, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Pohjois-Savon Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Arto Herranen. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 85,79 %.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle pääoman palauttamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö palauttaa osakkeenomistajille yhtiökokouksen jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 7,8M€ (11,91 per osake).

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat yhteensä 37 673 838,72 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen osinkona 0,7 M€ (0,99 per osake). Yhtiön hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 M€ (4,55 per osake) lisäosingon maksamisesta viimeistään joulukuussa 2017. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2016 julkaistavia laadintaperiaatteita. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Tilinpäätöstiedote taulukoineen on luettavissa: www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Jaa