Skip to main content
Lehdistötiedote

Yhtiökokouskutsu Enfo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15. päivänä joulukuuta 2017 kello 11:30 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Viestikatu 7, Kuopio.

A  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Arto Herranen 1.1.2018 alkaen. Nykyisen hallituksen jäsenet Anssi Lehikoinen (puheenjohtaja), Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen, Mikko Laine, Soili Mäkinen ja Kaisa Olkkonen jatkavat hallituksen jäseninä.

9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1.5.2017 alkaen 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Jäsenet vakuutetaan TyEL:n mukaisesti. Maksun hallituksen jäsenen osuus vähennetään maksettavasta palkkiosta ja yhtiö maksaa työnantajan osuuden.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

10. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta suunnatulla maksullisella osakeannilla

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla seuraavin ehdoin:

 • Hallitus voi päättää yhteensä enintään 30.000 osakkeen luovuttamisesta ja/tai antamisesta.
 • Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan ja/tai annetaan. Osakkeiden luovutus ja/tai antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
 • Yhtiön osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 • Osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai antaa osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää sekä yhtiön henkilöstölle että henkilöstörahastolle.
 • Hallitus päättää luovutus- ja/tai merkintähinnasta ja luovuttamisen ja/tai antamisen muista ehdoista.
 • Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
 • Valtuutus ei kumoa aikaisempia yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.
 • Valtuutus liittyy yhtiön suunnitteleman LTI-osakekannustinjärjestelmän toteuttamiseen.

11. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 30.3.2017 hallitukselle annettavasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous laajentaa ja täsmentää kyseistä valtuutusta seuraavasti valtuutuksen ollessa muutoin voimassa seuraavasti.

 • Hallitus voi päättää yhteensä enintään 20.000 osakkeen hankkimisesta.
 • Yhtiön osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, käytettäväksi vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää, yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi tai muissa tilanteissa, joissa osakkeiden hankkimiselle on hallituksen käsityksen mukaan perusteltu syy.

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen

 

B  Yhtiökokousasiakirjat 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21§ edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla (www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit) viimeistään 24.11.2017 klo 12 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla (www.enfo.fi) viimeistään 20.12.2017 alkaen.

 

C  Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on

 • merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakas-luetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.12.2017, ja
 • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 14.12.2017 kello 16.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse agm@enfogroup.com tai kirjeitse osoitteella Enfo Oyj/Virpi Väätäinen, PL 1582, 70461 Kuopio. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.12.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.12.2017 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen, valtakirjat ja kyselyoikeus

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 23.11.2017 yhteensä 670.349 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Osakkeista 4.490 kappaletta on kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa.

 

Kuopiossa 23.11.2017

ENFO OYJ

Hallitus

Jaa