Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Enfo Q1: Muutos eteni suunnitelman mukaisesti

Osavuosikatsauksen pääkohdat 
• Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,1 milj. euroa (33,6). Liikevaihto jäi odotetusti hieman vertailukautta pienemmäksi, mutta sen odotetaan kasvavan vuoden jälkipuoliskolla, kun osaamisen johtamiseen ja rekrytointiin liittyvät alustat on otettu käyttöön.
• Käyttökate oli tammi-maaliskuussa 1,1 milj. euroa (1,8). Liikevoitto (EBIT) oli tammi-maaliskuussa 0,0 milj. euroa (0,4) kolmen tappiollisen kvartaalin jälkeen. 
• Katsauskauden voitto laski -1,0 milj. euroon (vertailukaudella 0,0 milj. euroa ilman liiketoiminnan myynnistä saatua myyntivoittoa). Tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa -0,8 milj. euroa (0,1).
• Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -2,3 euroa (vertailukaudella -1,0 euroa ilman liiketoiminnan myynnistä saatua myyntivoittoa). 
• Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa (-2,5). 
• Enfo-konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa yhteensä 893 henkilöä (916). 
• Enfo aloitti päivitetyn strategiansa toteuttamisen vuoden 2018 alussa. Strategia perustuu tiedon hallintaan ja integrointiin eri data-alustoilla ja sen mahdollistamaan datavetoiseen liiketoiminnan muutokseen. 

Näkymät vuodelle 2018
Konsernin käyttökatteen ja liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen johtamisen edistäminen, tarjoaman kehittäminen, asiakassuhteiden syventäminen ja sisäisen tehokkuus.

Riskit ja epävarmuustekijät
Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja pitämiseen yhtiön palveluksessa. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttaa markkinoiden valmius tuoda yhteen nykyiset tietovarannot ja digitaaliset palvelut, sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2018 alusta Enfon toimitusjohtajana toiminut Seppo Kuula kommentoi katsauskautta seuraavasti:
”Aloimme vuoden alussa toteuttaa ripeästi Enfon päivitettyä strategiaa, jonka mukaan mahdollistamme datavetoisen liiketoimintamuutoksen älykkäämmän Pohjolan puolesta. Kehityksemme alkaa sisäisistä toiminnoista, laajenee sieltä asiakastoimintoihin ja heijastuu lopulta myös sijoittajille hyvinä tuloksina. Enfon operatiivinen tehokkuus parani alkuvuonna joka kuukausi, mikä antaa meille hyvät lähtökohdat seuraavalle kvartaalille. Käynnistimme toiminnan johtamiseen liittyvien nykyaikaisten, osaamislähtöisten työkalujen kehittämisen, ja odotamme niiden tuovan tuloksia vuoden jälkipuoliskolla.

Kohti vuotta 2020 Enfo hakee teknologiariippumattoman informaatiohallitsijan ja -integroijan roolia. Yhdistämme vanhoja ja uusia datavarantoja niin konesaleissa kuin julkisissa ja yksityisissäkin pilvissä asiakkaan liiketoiminnan parhaaksi. Näemme, että digitalisaation seuraavan vaiheen painopiste liikkuu käyttäjärajapinnasta informaatiolähtöiseksi kaikissa muodoissaan, ja datanhallinnasta tulee monialustaympäristössä sekä ekosysteemien yli yhä haastavampaa. Enfon pitkä historia on osoitus yhtiön osaamisesta tiedonhallinnassa ja yritysten ohjelmistojärjestelmien tukemisessa. Enfon nopeasti kasvava, pilvipohjainen Digital Transformation -liiketoiminta perustuu asiantuntemukseemme huipputason pilvipalvelujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Enfo on sekä kehittäjä että ylläpitäjä. Autamme asiakkaita hallitsemaan kokonaisuuden – infrastruktuurista liiketoiminnan kehittämiseen ja uusiin digitaalisiin palveluihin eksponentiaalisten datamäärien kasvun keskellä. Yhä useammin datavarantojen yhdistäminen tapahtuu pilvessä mahdollistaen uudet, datalähtöiset liiketoimintamallit, jotka yhdistävät koko toimitusketjun asiakkaan ekosysteemiin. Tässä murroksessa tulemme olemaan edelläkävijä, joka auttaa asiakkaita hallitsemaan dataa kokonaisvaltaisesti, liiketoimintansa eduksi. Enfon vahvuus on monialustaosaaminen, ja tavoitteemme on olla yksi Pohjoismaiden johtavista pilvipalveluiden toimittajista kohti vuotta 2020. Lähes kaikki, mitä nyt teemme asiakkaidemme kanssa joko heidän tiloissaan tai meidän konesaleissa, voidaan tehdä ja tullaan tekemään myös pilvessä. Kyse on datan yhdistämisestä älykkäämmän liiketoiminnan puolesta.

Perustimme vuoden ensimmäisellä kvartaalilla Service Development -toiminnon, joka edistää Enfon sisäisiä toimintoja, tavoitteena parempi työntekijä- ja asiakaskokemus, sekä operatiivisen tehokkuuden kehittäminen. Service Development vastaa Enfon kehitystarpeisiin, keskittyen päivitetyn strategian voitettaviin taisteluihin. Enfon kolme voitettavaa taistelua kohti vuotta 2020 ovat Työpaikka, jota rakastaa, Yhteinen, integroitu arvonluonti ja Luotettu kumppani. Osana Service Development -toimintoa perustimme uuden People operations -yksikön, joka vastaa osaamisen hankinnasta ja kehittämisestä. Lisäksi aloitimme Enfon sisäisten ohjausmekanismien kehittämisen. Uudistettu intranet otettiin käyttöön, ja sisäisessä viestinnässä keskityttiin jalkauttamaan Enfon tarkistettua strategiaa sekä arvoja, jotka ovat yhteistyö, luottamus, jatkuva kehitys ja asiantuntijuus.

Enfo käynnisti katsauskaudella prosessin, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa yhtiön juridista rakennetta Ruotsissa. Enfo on kasvanut yritysostoin, ja sillä on Ruotsissa lukuisia tytäryhtiöitä, jotka yhdistetään nyt kahdeksi juridiseksi yksiköksi. Prosessin arvioidaan kestävän noin puoli vuotta. Tavoitteena on tuoda kaikki yhteen: yksi nimi, yksi yhtiö, yksi toimintakulttuuri.

Enfolla oli katsauskaudella kolme liiketoiminta-aluetta: IT Transformation, Business Transformation ja Digital Transformation. Kauden aikana IT Transformation -liiketoiminta-alue sekä hankki uusia asiakkaita että uusi aiempia sopimuksia. Tammikuussa Hans Sollerman nimitettiin Business Transformation -liiketoiminta-alueen johtajaksi, ja maaliskuussa Lena Eineving nimitettiin saman liiketoiminta-alueen operatiiviseksi johtajaksi. Samalla liiketoiminta-alueen organisaatiota yksinkertaistettiin. Liiketoiminta-alue uudisti tärkeitä sopimuksia katsauskauden aikana, mutta organisaation haasteena on henkilöstön vaihtuvuus. Digital Transformation -liiketoiminta-alueella vahvistimme edelleen Evolve-toimintoa, joka on keskeinen tavoitellessamme asiakassuhteiden jalostamista kohti yhteiskehittämistä, missä teemme syvällistä yhteistyötä asiakkaan ja heidän ekosysteeminsä kanssa arvon luomiseksi. 

Kehitämme parhaillaan uutta pilvitoimintaa, joka yhdessä datakeskustoimintamme kanssa luo vankan perustan Enfon liiketoiminta-alueille yhtä vahvalla asiakastuella. Näin asiakkaat saavat Enfolta tehokkaan, monialustaisen ympäristön, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Osaamisen hankkiminen on haastavaa kaikilla Enfon liiketoiminta-alueilla. Siksi vahvistamme edelleen yhtiön rekrytointipanostuksia. Osaamisen hankintaan kehitämme keskitettyjä prosesseja, jotka perustuvat nykyaikaiseen inbound-rekrytointiin. 

Toimintamme painopiste on koko vuoden 2018 ajan kannattavuudessa ja kestävän liiketoimintaperustan rakentamisessa.”

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto laski vertailukaudesta 4,3 % ja oli 32,1 milj. euroa (33,6). Liikevaihto jäi odotetusti hieman vertailukautta pienemmäksi, mutta sen odotetaan kasvavan vuoden jälkipuoliskolla, kun osaamisen johtamiseen ja rekrytointiin liittyvät alustat on otettu käyttöön. Liikevaihdosta 12,7 milj. euroa oli peräisin Suomesta ja 19,5 milj. euroa Ruotsista. Käyttökate oli tammi-maaliskuussa 1,1 milj. euroa (1,8). Katsauskauden liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (0,4), mikä vastasi 0,0 % liikevaihdosta (1,3 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,8 milj. euroa (0,1). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,8 milj. euroa (0,3). Katsauskauden voitto laski -1,0 milj. euroon (vertailukaudella 0,0 milj. euroa ilman liiketoiminnan myynnistä saatua myyntivoittoa). Osakekohtainen tulos oli -2,3 euroa (vertailukaudella -1,0 euroa ilman liiketoiminnan myynnistä saatua myyntivoittoa).

Rahoitus ja investoinnit 
Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa (2,1). Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 47,0 % (48,8 %). Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 30,8 milj. euroa (19,9) ja nettovelkaantumisaste 60,7 % (30,8 %). Konserni on ylittänyt yhden rahoitussopimuksiinsa liittyvän kovenantin, jonka mukaan konsernin korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen on oltava alle 5. Näin ollen konserni on luokitellut tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa kovenantin piirissä olevat lainat lyhytaikaisiksi. Helmikuussa konserni sai rahoittajilta hyväksynnän kovenantin ylitykselle.

Muutokset johtoryhmässä
Seppo Kuula aloitti Enfon toimitusjohtajana 1.1.2018. Hans Sollerman (Executive Vice President, Business Transformation) nimitettiin Enfon johtoryhmän jäseneksi tammikuussa ja Lina Tjerneld (Executive Vice President, Marketing and Communications) helmikuussa 2018. Sollerman seuraa tehtävässä Mats Eliassonia. Lars Aabol aloitti uuden Service Development -toiminnon johtajana ja Seppo Kuula Sales-toiminnon johtajana huhtikuussa.

Henkilöstö
Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 893 henkilöä (916). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 890 henkilöä (925). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 310 (317) ja Ruotsissa 583 (599) henkilöä.

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.3.2018 yhteensä 670 349 osaketta. Yhtiö omisti omia osakkeitaan 13 386 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, joka on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Katsauskauden lopussa yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistaja olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Saastamoisen säätiö. Osuuskunta KPY omistaa 84,67 % Enfo Oyj:n osakkeista.

Yhtiökokous
Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2018 Kuopiossa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään osingon maksamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 3 miljoonaa euroa eli noin 4,50 euroa osakkeelta laskettuna yhtiökokouskutsupäivän osakemäärällä. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Lehikoinen, Lauri Kerman, Kaisa Olkkonen ja Mikko Laine sekä uusina jäseninä Susanna Rahkamo ja Claes Wallnér. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Olkkosen.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2018
Q1:n osavuosikatsaus julkaistaan 26.4.2018, Q2:n osavuosikatsaus 23.8.2018 ja Q3:n osavuosikatsaus 26.10.2018.

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä, mutta laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. 

Liikevaihto, materiaalit ja palvelut on oikaistu (alennettu) IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardin mukanaan tuomat muutokset on tehty takautuvasti. Muutoksen vaikutus tammi-maaliskuussa 2017 oli 0,4 milj. euroa. Koko tilivuonna 2017 vaikutus oli 1,2 milj. euroa.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy täältä

Lisätietoja
CEO Seppo Kuula
040 370 0032

CFO Christian Homén
040 750 6902

Jaa