Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.4.–30.6.2018

Enfo H1: Kestävä liiketoimintaperusta keskiössä – painopistealueina toimintakulttuuri, tarjooma ja tehokkuus

Osavuosikatsauksen pääkohdat 
• Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 32,7 milj. euroa (33,5) ja tammi-kesäkuun liikevaihto 64,8 milj. euroa (67,1). Kannattavuuden parantaminen on Enfon painopistealue koko vuoden ajan, hienoista kasvua kuitenkin odotetaan vuoden jälkipuoliskolla.
• Käyttökate oli huhti-kesäkuussa 1,0 milj. euroa (-0.1) ja tammi-kesäkuussa 2,1 milj. euroa (1,7). Enfon liikevoitto (EBIT) kääntyi alkuvuonna nousuun ja oli huhti-kesäkuussa tammi-maaliskuun tasolla eli 0,0 milj. euroa (-1,5), vuoden 2017 kolmen tappiollisen kvartaalin jälkeen. Liikevoiton odotetaan kasvavan vuoden jälkipuoliskolla.
• Huhti-kesäkuun voitto oli -0,5 milj. euroa (-2,2) ja tammi-kesäkuun voitto -1,4 milj. euroa (-2,2) (vuoden 2017 luvut ilman ilman lopetettuja toimintoja).
• Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa -1,5 euroa (-4,1) ja tammi-kesäkuussa -3,8 euroa (-5,1) (vertailukauden luvut ilman ilman lopetettuja toimintoja). 
• Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 1,4 milj. euroa (1,5) ja tammi-kesäkuussa 1,6 milj. euroa (-1,0). 
• Enfo-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 875 henkilöä (926). 
• Enfo määritteli vuoden 2018 alussa yhtiön arvot ja johtamisperiaatteet, joiden tavoitteena on yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Yhtiö laati myös osaamisen johtamista, hankintaa ja kehittämistä koskevat käytännöt. Huhti-kesäkuun painopistealueena oli Enfon tarjooman sekä katsauskaudella julkaistun Enfon yhteisen tarinan kehittäminen. Yhtiö uudisti johtamisrakennettaan tarinan tukemiseksi elokuun lopulla. Uusi rakenne otetaan käyttöön vuoden kolmannella kvartaalilla. 

Näkymät vuodelle 2018
Konsernin käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen johtamisen edistäminen, tarjooman kehittäminen, asiakassuhteiden syventäminen ja tehokkuus.

Riskit ja epävarmuustekijät
Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja pitämiseen yhtiön palveluksessa. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttaa markkinoiden valmius yhdistää tietovarannot sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2018 alusta Enfon toimitusjohtajana toiminut Seppo Kuula kommentoi katsauskautta seuraavasti:

”Alkuvuonna 2018 kehitimme Enfon toimintaa strategiamme mukaisesti. Vuoden alussa määrittelimme yhteiset arvot. Kehitimme prosessit yhtenäisen toimintakulttuurin ja operatiivisen tehokkuuden vahvistamiseksi. Vuoden toisella neljänneksellä täsmensimme Enfon markkinaa ja kehitimme yhtiön yhteistä tarinaa ja tarjoomaa asemoidaksemme Enfon kilpailukykyisemmin. Käänsimme myös Enfon kannattavuuden nousuun vaikean vuoden 2017 jälkeen. 

Digitaalisen aikakauden voittajia ovat yritykset, jotka kehittävät liiketoimintaansa hallitsemalla, jalostamalla, analysoimalla ja hyödyntämällä ekosysteemeissä olevaa dataa. Tässä muutoksessa Enfo haluaa olla luotettu kumppani, joka tarjoaa asiakkailleen kehityksen ja tuen holistiseen tiedonhallintaan ja sovelluksiin. Mobiiliviestinnän muutos alkoi Pohjoismaista, ja näin näyttää käyvän myös datakonvergenssin kohdalla. Enfon vahvuus on monialustaosaaminen konesaleista erilaisiin pilviin, sekä kykymme kehittää ja ylläpitää digitaalisia ratkaisuja yritysten liiketoimintakriittisistä ohjelmistojärjestelmistä yksittäisiin digitaalisiin palveluihin. Mahdollistamme datavetoisen liiketoimintamuutoksen älykkäämmän Pohjolan puolesta tukemalla asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa – hybridialustoista liiketoimintaratkaisuihin ja uusiin digitaalisiin palveluihin. Jatkossa keskitymme entistä vahvemmin pilveen, jonka avulla voidaan hyödyntää ekosysteemeissä olevaa dataa sekä kehittyneitä työkaluja liiketoimintamuutosten vauhdittamiseksi. 

Toukokuussa julkaisimme Enfon uuden Cloud Care -konseptin Tukholmassa pidetyssä AWS-konferenssissa. Rakennamme Enfon pilvitarjooman samalle palvelutasolle, josta Enfon konesalipalvelut ovat tunnettuja: luotettavaa palvelua kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Enfon liiketoiminnan perusta ovat palvelukeskukset sekä tiedonhallinta, joka tukee eri data-alustoja – niin pilvialustoja kuin asiakkaan tiloissa tai konesaleissa olevia ratkaisuja. Tällä hetkellä neljä viidestä liiketoimintaratkaisusta sijaitsee konesalissa. Enfon näkemyksen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana neljä viidestä liiketoimintaratkaisusta siirretään pilveen. Ennemmin tai myöhemmin pilveen siirretään myös yritysten sovelluksia yhdistävät toiminnanohjausjärjestelmät (ERP). Vain pilven avulla ekosysteemin tietovarannot voidaan tuoda aidosti yhteen liiketoiminnan arvoa lisäävällä tavalla.

Koska tulevaisuuden markkinat perustuvat nimenomaan tiedonhallintaan eri data-alustoilla, päätimme sulkea Enfon konesalin Ruotsin Karlskronassa. Jatkossa myös ruotsalaisasiakkaiden konesalipalvelut tuotetaan Kuopiossa. Päätimme lopettaa perinteisten IT-ulkoistuspalvelujen sekä konesalipalvelujen tarjoamisen Ruotsissa ja käynnistimme yt-neuvottelut koskien 15 paikkaa. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanottiin seitsemän työntekijää.  

Jatkoimme työtä kolmen nimetyn painopistealueen parissa, jotka ovat Työpaikka, jota rakastaa, Yhteinen, integroitu arvonluonti ja Luotettu kumppani. Haluamme saavuttaa näihin liittyvät tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Vahvistimme Enfon rekrytointitoimintoja siirtyäksemme nykyaikaiseen inbound-rekrytointiin. Määrittelimme yhtiölle johtamisperiaatteet ja järjestimme kaikille esimiehille tarkoitetut esimiesfoorumit sekä Suomessa että Ruotsissa. Vuoden 2018 alusta olemme panostaneet erityisesti sisäiseen viestintään edistääksemme yhteistä toimintakulttuuria, joka heijastaa Enfon arvoja: yhteistyötä, luottamusta, jatkuvaa kehitystä ja asiantuntijuutta. Enfon operatiivinen tehokkuus parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, laski huhtikuussa, mutta kääntyi katsauskauden lopulla jälleen oikeaan suuntaan.  

Elokuussa Enfo päätti uudistaa johtamisrakennettaan yhtiön tarinan tukemiseksi. Uusi johtamisrakenne otetaan käyttöön vuoden kolmannella kvartaalilla. Enfon uudet liiketoiminta-alueet ovat Data Platforms, Information Management, Applications ja Care. Data Platforms tarjoaa datan hallintaan monialustakokonaisuuksia konesalista hybridialustoihin ja julkiseen pilveen. Liiketoiminta-alueen johtajana toimii Nina Annila. Pilveen siirtyminen edellyttää, että jokainen siirrettävä sovellus tarkastetaan uudessa valossa ja siirron tueksi tarvitaan siksi hybridialustoja. Sami Kähkösen johtama Information Management -liiketoiminta-alue tarjoaa kokonaisvaltaista tiedonhallintaa ja tietoon perustuvaa arvonluontia reaaliaikaisissa älykkäissä ekosysteemeissä. Tähän sisältyy eksponentiaalisesti kasvavien datamäärien käsittely siten, että ne tuovat asiakkaille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostavat asiakkaiden nykyistä liiketoimintaa. Applications-liiketoiminta-alue tarjoaa sovelluksia ja digitaalisia palveluja sekä kaikkiin johtaviin teknologioihin liittyviä integrointipalveluja. Liiketoiminta-alueen vetäjänä toimii Hans Sollerman. Liiketoiminta-alue konvertoi sovelluksia monialustaympäristöön, toteuttaa asiakkaiden kanssa yhteiskehittämishankkeita ja tarjoaa tarvittaessa myös kaikki palveluna -ratkaisuja (XaaS). Datakonvergenssi luo näille palveluille valtavat markkinat. Lars Aabolin johtama Care-liiketoiminta-alue vastaa Enfon palvelukeskusliiketoiminnasta. Palvelukeskukset tarjoavat huippuluokan asiakastukea kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Liiketoiminta-alueita sekä asiakkuuksien hallintaa ja myyntiä tukee Erik Brüggen vetämä Tiger-tiimi, joka tukee datavetoista digitaalisten palveluiden kehittämistä, pilvimatkaa ja yhteiskehittämiseen perustuvia asiakassuhteita. 

Vuoden 2018 toisella puoliskolla liiketoiminnan kestävä perusta ja kannattavuus ovat edelleen Enfon painopistealueita. Vuoden loppua kohti tavoittelemme kuitenkin myös kasvua Enfon monialustatarjooman kehittämisen sekä osaamisen hankkimisen, johtamisen ja kehittämisen myötä.” 

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto laski vertailukaudesta 2,5 % ja oli 32,7 milj. euroa (33,5). Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 64,8 milj. euroa (67,1). Huhti-kesäkuun liikevaihdosta 13,7 milj. euroa oli peräisin Suomesta ja 18,9 milj. euroa Ruotsista. 

Käyttökate oli huhti-kesäkuussa 1,0 milj. euroa (-0.1) ja tammi-kesäkuussa 2,1 milj. euroa (1,7). Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (-1,5), mikä vastasi 0,0 % liikevaihdosta (-4,4 %). Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (-1,0), mikä vastasi 0,0 % liikevaihdosta (-1,6 %).

Tulos ennen veroja oli huhti-kesäkuussa -0,5 milj. euroa (-2.2) ja tammi-kesäkuussa -1,3 milj. euroa (-2,1). Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 0,5 milj. euroa (0,7) ja tammi-kesäkuussa 1,3 milj. euroa (1,1). Huhti-kesäkuun tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,5 milj. euroa (-2,2) ja tammi-kesäkuussa -1,4 milj. euroa (-2,2). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa -1,5 euroa (-4,1) ja tammi-kesäkuussa -3,8 euroa (-5,1).

Rahoitus ja investoinnit 
Enfon nettoinvestoinnit olivat huhti-kesäkuussa 0,9 milj. euroa (1,1) ja tammi-kesäkuussa 1,4 milj. euroa (1,0). Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 45,0 % (48,5 %). Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 31,1 milj. euroa (30,4) ja nettovelkaantumisaste 63,2 % (51,3 %). Konserni on ylittänyt yhden rahoitussopimuksiinsa liittyvän kovenantin, jonka mukaan konsernin korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen on oltava alle 5. Näin ollen konserni on luokitellut huhti-kesäkuun 2018 osavuosikatsauksessa kovenantin piirissä olevat lainat lyhytaikaisiksi. Helmikuussa konserni sai rahoittajilta hyväksynnän kovenantin ylitykselle tammi-kesäkuun osalta.

Muutokset johtoryhmässä
Lars Aabol aloitti Service Development -toiminnon johtajana huhtikuussa. Andreas Wickell nimitettiin konsernin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi heinäkuusta alkaen. Nina Annila nimitettiin Data Platforms -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi elokuussa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Enfo uudisti johtamisrakennettaan elokuun lopulla. Yhtiön uudet liiketoiminta-alueet ovat Data Platforms, Information Management, Applications ja Care. Elokuun lopusta alkaen Enfon johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Lars Aabol (EVP, Care), Nina Annila (EVP, Data Platforms), Erik Brügge (EVP, Tiger team), Antti Hemmilä (General Counsel), Christian Homén (CFO), Sami Kähkönen (EVP, Information Management), Henrik Norell (SVP, People operations), Hans Sollerman (EVP, Applications), Lina Tjerneld (EVP, Marketing and communications) ja Andreas Wickell (EVP, Sales).

Enfo on päättänyt aloittaa prosessin yhteistyön päättämiseksi ulkopuolisen palveluntoimittajan kanssa liittyen ohjelmaan, johon on sisältynyt yhteisiä työkaluja sekä taloushallinnon prosessien ulkoistaminen. Enfo etsii vaihtoehtoista toimintatapaa yhteisten työkalujen ja taloushallinnon prosessien hoitamiseksi. 

Henkilöstö
Enfo-konsernin palveluksessa oli huhti-kesäkuussa keskimäärin 877 henkilöä (921) ja tammi-kesäkuussa keskimäärin 885 henkilöä (919). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 875 henkilöä (926). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 317 (326) ja Ruotsissa 559 (595) henkilöä.

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.6.2018 yhteensä 679 251 osaketta. Yhtiö omisti omia osakkeitaan 13 386 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, joka on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Katsauskauden lopussa yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistaja olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY omistaa 83,56 % Enfo Oyj:n osakkeista.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2018
Q2:n osavuosikatsaus julkaistaan 23.8.2018 ja Q3:n osavuosikatsaus 26.10.2018.

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä, mutta laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. 

Liikevaihto, materiaalit ja palvelut on oikaistu (alennettu) IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardin mukanaan tuomat muutokset on tehty takautuvasti. Muutoksen vaikutus huhti-kesäkuussa 2017 oli 0,3 milj. euroa. Koko tilivuonna 2017 vaikutus oli 1,2 milj. euroa.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy täältä

Lisätietoja
CEO Seppo Kuula
040 370 0032

CFO Christian Homén
040 750 6902
 

Jaa