Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.7.–30.9.2018

Enfo Q3: Muutos käynnissä, merkittävää parannusta viime vuodesta, kannattavuudessa edelleen kuukausittaista vaihtelua

Osavuosikatsauksen pääkohdat 
• Heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,6 milj. euroa (28,8) ja tammi-syyskuun liikevaihto 92,3 milj. euroa (95,9). Haasteellisen vuoden 2017 jälkeen kannattavuuden parantaminen ja kestävän liiketoimintaperustan rakentaminen on ollut Enfon painopistealue koko vuoden 2018 ajan. Johtamiskulttuurin, tarjooman ja rakenteen osalta kehitys on ollut myönteistä. Kannattavuudessa merkittävää parannusta viime vuodesta, joskin edelleen kuukausittaista vaihtelua.
• Käyttökate heinä-syyskuussa oli 1,0 milj. euroa (-0.2) ja tammi-syyskuussa 3,0 milj. euroa (1,4). Liikevoitto (EBIT) oli 0,0 milj. euroa (-1,4) heinä–syyskuussa. Käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
• Heinä-syyskuun voitto oli -0,3 milj. euroa (-1,8) ja tammi-syyskuun voitto -1,8 milj. euroa (-3,5) (vuoden 2017 luvut ilman lopetettuja toimintoja).
• Osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa -0,5 euroa (-3,2) ja tammi-syyskuussa -4,3 euroa (-7,7) (vertailukauden luvut ilman lopetettuja toimintoja). 
• Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa -0,1 milj. euroa (-0,4) ja tammi-syyskuussa 1,5 milj. euroa (-1,4). 
• Enfo-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä 882 henkilöä (910). 
• Enfo uudisti johtamisrakennettaan kolmannella neljänneksellä. Uusi rakenne tukee Enfon tarjoomaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen mahdollistajana. Osaamisen hallinnassa edistyttiin katsauskauden aikana, ja osaamisen hankintatiimi pääsi täyteen vauhtiin. Operatiivinen tehokkuus parani merkittävästi edellisvuodesta, mutta kuukausivaihtelua esiintyi. 

 

Näkymät vuodelle 2018
Konsernin käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen hallinnan edistäminen, tarjooman kehittäminen, asiakassuhteiden syventäminen ja operatiivinen tehokkuus.

Riskit ja epävarmuustekijät
Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen työnohjaukseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä uuden tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat markkinoiden valmius yhdistää tietovarannot sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Toimitusjohtajan katsaus
Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi katsauskautta seuraavasti:

"Vuoden kolmannella kvartaalilla toteutimme uuden johtamisrakenteen tukemaan tarjoomaamme asiakkaidemme datavetoisessa liiketoimintamuutoksessa. Liiketoiminta-alueemme Data platforms, Information management, Applications ja Care vastaavat asiakkaiden tarpeisiin markkinoilla, joilla yhdistettävyys on liiketoimintakriittistä, kaikki kanavat kattavaa ja monialustaista. Rakenteellinen muutos oli jatkoa vuoden alkupuolella tehdyille toimille, joilla vahvistettiiin yhtenäistä yrityskulttuuria ja kehitettiin tarinaamme ja tarjoomaamme kohti kilpailukykyistä asemaa. Data platforms tarjoaa datan hallintaan monialustakokonaisuuksia konesalista hybridialustoihin ja julkiseen pilveen. Liiketoiminta-alueen johtajana toimii Nina Annila. Sami Kähkösen johtama Information management -liiketoiminta-alue tarjoaa kokonaisvaltaista tiedonhallintaa ja tietoon perustuvaa arvonluontia sekä eksponentiaalisesti kasvavien datamäärien käsittelyä. Applications-liiketoiminta-alue tarjoaa sovelluksia ja digitaalisia palveluja sekä kaikkiin johtaviin teknologioihin liittyviä integrointipalveluja. Liiketoiminta-alueen vetäjänä toimii Hans Sollerman. Lars Aabolin johtama Care-liiketoiminta-alue vastaa Enfon tukiliiketoiminnoista, tarjoten huippuluokan asiakastukea kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Liiketoiminta-alueita sekä asiakkuuksien hallintaa ja myyntiä tuo yhteen Erik Brüggen vetämä Tiger-tiimi, tukien digitaalisten palveluiden kehittämistä, pilveen siirtymistä ja yhteiskehittämistä sekä teknologian inhimillistämistä.

Katsauskauden aikana tutkimme osaomistamamme Zuite Business Consultingin kanssa mahdollisuuksia yhdenmukaistaa tarjoomaamme SAP:in pilvipalveluiden ympärillä. Siirtymä pilveen on vääjämätön. Tällä hetkellä neljä viidestä liiketoimintakriittisestä sovelluksesta sijaitsee konesalissa. Näkemyksemme mukaan seuraavan viiden vuoden aikana suurin osa liiketoimintaratkaisusta siirretään pilveen. Pilveen siirretään myös yritysten sovelluksia yhdistävät toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja tässä haluamme olla etujoukoissa. Vain pilvien avulla ekosysteemin tietovarannot voidaan tuoda aidosti yhteen liiketoiminnan arvoa lisäävällä tavalla. 

Käynnistimme myös prosessin, jonka tavoitteena on palauttaa taloushallinto Enfon sisäiseksi toiminnoksi. Tämä on ensimmäinen askel kohti yhtenäisiä prosesseja ja työkaluja läpi Enfon luomaan parempi ohjausjärjestelmä ja lisäämään hallittavuutta. Vuoden viimeisellä kvartaalilla keskitytään edistämään läpinäkyvää ennakointia. Kulunut kausi osoitti, että vaikka liiketoiminnan perusta on kehittynyt hyvin tarjooman, johtamiskulttuurin ja -rakenteen osalta, kannattavuuden kuukausikohtainen kehitys on edelleen ailahteleva. 

Toiminnan hallittavuuden kannalta keskeistä on osaamisen hallinta. Kehitämme parhaillaan yhteistä osaamisen johtamisratkaisua myyntiin, liiketoiminnan johtamiseen sekä osaamisen hankintaan ja kehittämiseen. Ratkaisun avulla pystymme johtamaan liiketoimintaa ja osaamisen hankintaa markkinoiden kysynnän pohjalta, mikä tuo kestävän kilpailuedun. Osaamisen hallinnassa edistyttiin kauden aikana, ja kehitystoimet jatkuvat vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Osaamisen hankinnasta vastaava tiimimme on nyt täydessä toiminnassa osana People operations -yksikköä. Haastavilla rekrytointimarkkinoilla olemme onnistuneet hyvin rekrytoimaan asiantuntijoita. Lisäksi niin työntekijätyytyväisyyttä kuin henkilöstön vaihtuvuutta kuvaavat tunnusluvut kehittyvät oikeaan suuntaan. 

Operatiivinen tehokkuus parani edellisvuodesta, mutta kehitys kuukausitasolla ei ollut täysin tyydyttävää. Tilanteen korjaamiseksi tarvitsemme tiiviimpää myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyötä sekä parempia taloushallinnon työkaluja, jotka tukevat läpinäkyvämpää ennakointia ja proaktiivista toimintaa. 

Loppuvuoden ajan keskitymme kannattavuuteen, ja erityisesti työkalujen ja käyttöasteiden parantamiseen. Lisäksi vahvistamme myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyötä. Jatkamme myös työtä kolmen nimetyn painopistealueen parissa, jotka ovat Työpaikka, jota rakastaa, Yhteinen, integroitu arvonluonti ja Luotettu kumppani. Haluamme saavuttaa näihin liittyvät tavoitteet vuoteen 2020 mennessä.”

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto laski vertailukaudesta 4,3 % ja oli 27,6 milj. euroa (28,8). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 92,3 milj. euroa (95.9). Heinä-syyskuun liikevaihdosta 12,3 milj. euroa oli peräisin Suomesta ja 15,2 milj. euroa Ruotsista. 

Käyttökate heinä-syyskuussa oli 1,0 milj. euroa (-0.2) ja tammi-syyskuussa 3,0 milj. euroa (1,4). Heinä-syyskuun liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (-1,4), mikä vastasi -0,1 % liikevaihdosta (-5,0 %). Liikevoitto vuoden alusta oli 0,0 milj. euroa (-2,5), mikä vastasi -0,1 % liikevaihdosta (-2,6 %).

Tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 0,0 milj. euroa (-1.7) ja tammi-syyskuussa -1,3 milj. euroa (-3,4). Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 0,0 milj. euroa (0,3) ja tammi-syyskuussa 1,3 milj. euroa (0,9). Jatkuvien toimintojen tulos katsauskaudella oli -0,3 milj. euroa (-1,8) ja vuoden alusta -1,8 milj. euroa (-3,5). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli -0,5 euroa (-3,2) ja tammi-syyskuussa -4,3 euroa (-7,7).

Rahoitus ja investoinnit 
Enfon nettoinvestoinnit heinä-syyskuussa olivat 1,0 milj. euroa (0,7) ja tammi-syyskuussa 1,9 milj. euroa (1,7). Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 46,0 % (47,2 %). Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 31,9 milj. euroa (31,3) ja nettovelkaantumisaste 65,1 % (55,7 %). Konserni on ylittänyt yhden rahoitussopimuksiinsa liittyvän kovenantin, jonka mukaan konsernin korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen on oltava alle 4,5. Näin ollen konserni on luokitellut heinä-syyskuun 2018 osavuosikatsauksessa kovenantin piirissä olevat lainat lyhytaikaisiksi. Konserni on saanut rahoittajilta hyväksynnän kovenantin ylitykselle.

Muutokset johtoryhmässä
Nina Annila nimitettiin Data platforms -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi elokuussa. Katsauskauden lopussa Enfon johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Lars Aabol (EVP, Care), Nina Annila (EVP, Data platforms), Erik Brügge (EVP, Tiger team), Antti Hemmilä (General Counsel), Christian Homén (CFO), Sami Kähkönen (EVP, Information management), Henrik Norell (SVP, People operations), Hans Sollerman (EVP, Applications), Lina Tjerneld (EVP, Marketing and communications) ja Andreas Wickell (EVP, Sales).

Henkilöstö
Enfo-konsernin palveluksessa oli heinä-syyskuussa keskimäärin 885 henkilöä (920) ja tammi-syyskuussa keskimäärin 885 henkilöä (919). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 882 henkilöä (910). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 335 (323) ja Ruotsissa 550 (596) henkilöä.

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.9.2018 yhteensä 679 251 osaketta. Yhtiö omisti omia osakkeitaan 13 386 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, joka on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Katsauskauden lopussa yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistaja olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY omistaa 83,56 % Enfo Oyj:n osakkeista.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2018
Q3:n osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2018. Vuoden 2018 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2019 ja vuosikertomus 6.3.2019.

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä, mutta laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. 

Liikevaihto, materiaalit ja palvelut on oikaistu (alennettu) IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardin mukanaan tuomat muutokset on tehty takautuvasti. Muutoksen vaikutus heinä-syyskuussa 2017 oli 0,2 milj. euroa. Koko tilivuonna 2017 vaikutus oli 1,2 milj. euroa.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy täältä

Lisätietoja
CEO Seppo Kuula
040 370 0032

CFO Christian Homén
040 750 6902
 

Jaa