Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Enfo Q4: Liikevaihto kasvoi, tulos painui

Enfo Oyj myi 4.10.2017 enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä taloushallinnon palveluyritykselle Administer Oy:lle. Myyty Financial Process Services -liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Enfo Oyj:n tytäryhtiön Enfo Zender Oy:n koko osakekannan myynti Ropo Capitalille toteutui 1.2.2017. Myyty Tiedonvälityspalvelu-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja vertailutietoineen, ellei toisin ole mainittu.

Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat 
• Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 5,2 % 36,2 MEUR:iin (34,4). Tammi-joulukuun liikevaihto nousi 5,9 % 132,9 MEUR:iin (125,5).
• Käyttökate ilman kertaeriä oli loka-joulukuussa 2,5 MEUR (2,1) ja tammi-joulukuussa vastaavasti 6,4 MEUR (6,5). 
• Liikevoitto (EBIT) oli loka-joulukuussa -2,6 MEUR (-0,1). Tammi-joulukuussa liikevoitto oli -5,1 MEUR (2,5). 
• Tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa -2,6 MEUR (-0,2). Vastaavasti vuoden alusta tulos ennen veroja oli -6,1 MEUR (1,5).
• Katsauskauden tulos oli jatkuvissa toiminnoissa loka-joulukuussa -3,6 MEUR (-0,4) ja vastaavasti vuoden alusta -7,2 MEUR (1,2). Lopetettujen toimintojen tulos vuonna 2017 oli 15,5 MEUR. Tilikauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 8,4 MEUR (1,2). 
• Osakekohtainen tulos loka-joulukuussa (jatkuvat toiminnot) oli -8,73 EUR (-1,05). Tammi-joulukuun osakekohtainen tulos (jatkuvat toiminnot) oli -13,46 EUR (-1,53). Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa sisältäen lopetetut toiminnot oli 9,91 EUR (-1,60).
• Liiketoiminnan rahavirta oli loka-joulukuussa 5,2 MEUR (5,8) ja tammi-joulukuussa 3,8 MEUR (5,5). 
• Enfon jatkuvien toimintojen palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 911 henkilöä (820) ja vuoden lopussa yhteensä 888 henkilöä (921).

Näkymät vuodelle 2018
Konsernin vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Myös konsernin vuoden 2018 käyttökatteen arvioidaan kasvavan.

Riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kilpailu osaajista on merkittävä tekijä kasvun kannalta. Pitkällä tähtäimellä suurimmat epävarmuustekijät liittyvät perinteisten IT-palveluiden kysynnän laskuun.

Toimitusjohtajan katsaus
Arto Herranen, Enfon toimitusjohtaja vuoteen 2017 loppuun saakka, kommentoi vuotta 2017 seuraavasti:
”Vuosi 2017 oli Enfolle muutoksen vuosi. Vuotta leimasivat strategiavalintojen mukaiset yrityskaupat. Enfo on nyt pohjoismainen IT-palveluyhtiö. Enfolla on kyvykkyys sekä kehittää että hallita datavetoisia toimintoja asiakkailleen. Markkinoilla, jotka ovat jakaantuneet kahtia pienten kehittämispainotteisten ja isojen hallintapainotteisten toimijoiden välillä, Enfo myös yhdistää ketterän, pienen pelurin vahvuudet luotettavan, ison toimijan valtteihin. Enfo Sweden AB osti marraskuussa 2016 integraatioratkaisuihin erikoistuneen e-man AB:n ja yrityksen integrointi on jatkunut vuonna 2017. Enfo myi Tiedonvälityspalvelu-liiketoimintaa harjoittaneen Enfo Zender Oy:n Ropo Capitalille helmikuussa 2017. Lokakuussa taloushallinnon palveluyritys Administer Oy osti enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta tytäryhtiö Enfo Partner Oy:stä. Jäimme kaupan jälkeen yhtiön vähemmistöosakkaaksi vajaalla 20 % omistusosuudella ja sovimme Administerin kanssa merkittävästä yhteistyöstä. 

Vuoden aikana päivitimme liiketoimintarakennettamme merkittävästi tavoitteena nopeuttaa strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Heinäkuussa konsernin toiminnot jaettiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja uusi liiketoimintarakenne astui voimaan lokakuun alussa. Muutokseen liittyen käynnistimme elokuussa tehostamisohjelman ja konsernin henkilömäärä väheni pääosin esimiestehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä yhteensä 36 henkilöllä. Muutosten seurauksena kirjasimme isot kertaluonteiset kustannukset. 

Loppusyksystä Enfo terävöitti strategiaansa. Enfo tarkensi missiotaan ja visiotaan ja määritteli kolme voitettavaa taistelua liittyen osaajiin, integroituun palvelutarjoamaan ja asiakkaisiin.”

Seppo Kuula, Enfon toimitusjohtaja vuoden 2018 alusta, kommentoi seuraavasti:
”Enfo keskittyy vuonna 2018 kannattavuuteen ja kestävään liiketoimintapohjaan. Kohti vuotta 2020 Enfo ottaa modernin dataintegroijan roolin, jossa kokonaisvaltainen datahallinta on keskiössä yhdistäen uusien digitaalisten palvelujen, liiketoiminnan ja IT:n kehittämisen. Pilvi- ja hybridiratkaisut ovat tässä avainasemassa. Jatkossa uusien digitaalisten palvelujen ja nykyisten IT-palvelujen ja -ratkaisujen yhdistäminen on välttämätöntä ja edellyttää monipuolista näkemystä teknologioiden hyödyntämisestä. Sekä kehitämme että hallitsemme asiakkaidemme datavetoisia toimintoja ja ratkaisuja. Enfolla on laaja suurten ja keskisuurten yritysten asiakaskunta Suomessa ja Ruotsissa. Yhdistämällä tarjoamaansa näille asiakkaille Enfolla on ainutlaatuinen asema ja merkittävää kasvupotentiaalia.

Vuonna 2018 kehitämme osaamishallintaamme, jotta voimme skaalata osaamista jossa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Satsaamme myös rekrytointiin. Kehitämme kulttuuriamme arvopohjaisesti ja johtajuutta lean-periaatteilla. Edistämme sisäisiä ohjausmekanismeja ja panostamme sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään.

Vuonna 2018 strategiatyön fokus on päivitetyn strategian jalkauttaminen enfolaisille ja sidosryhmille sekä määriteltyjen voitettavien taisteluiden toimeenpano. Enfo mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen älykkäämmän Pohjolan puolesta. Enfon kolme voitettavaa taistelua kohti 2020 ovat työpaikka, jota rakastaa; yhteinen, integroitu arvonluonti; ja luotettu kumppanuus.”

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2018
Tilikauden 2017 tilinpäätöstiedote taulukkoinen julkaistaan 2.3.2018 klo 9.00 Enfon verkkosivuilla. Vuosikertomus julkaistaan 9.3.2018. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2018.

Vuoden 2017 Q1 osavuosikatsaus julkaistaan 26.4.2018, Q2 osavuosikatsaus julkaistaan 23.8.2018 ja Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2018.

Enfon liiketoiminta
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palveluyritys, joka mahdollistaa asiakkaidensa datalähtöisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja sekä palveluita asiakkaidensa kanssa. Enfossa työskentelee noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi loka-joulukuussa 5,2 % 36,2 MEUR:iin (34,4). Koko vuoden liikevaihto nousi 5,9 % 132,9 MEUR:iin (125,5). Liikevaihdosta 52,5 MEUR kertyi Suomessa ja 80,4 MEUR Ruotsissa. 

Käyttökate ilman kertaeriä oli loka-joulukuussa 2,5 MEUR (2,1) ja tammi-joulukuussa vastaavasti 6,4 MEUR (6,5). Loka-joulukuun liikevoitto oli -2,6 MEUR ja -7,2 % liikevaihdosta (-0,1 MEUR ja -0,4 %). Vuoden alusta liikevoitto oli -5,1 MEUR ja -3,8 % suhteessa liikevaihtoon (2,5 MEUR ja 2,0 %). 

Tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa -2,6 MEUR (-0,2). Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli -6,1 MEUR (1,5). Konsernin nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 0,0 MEUR (0,0) ja tammi-joulukuussa 0,9 MEUR (0,9). Katsauskauden tulos oli jatkuvissa toiminnoissa loka-joulukuussa -3,6 MEUR (-0,4) ja vastaavasti vuoden alusta katsauskauden tulos laski -7,2 MEUR:iin (1,2). Lopetettujen toimintojen tulos vuonna 2017 oli 15,5 MEUR. Tilikauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 8,4 MEUR (1,2). Osakekohtainen tulos loka-joulukuussa (jatkuvat toiminnot) oli -8,73 EUR (-1,05). Tammi-joulukuun osakekohtainen tulos (jatkuvat toiminnot) oli -13,46 (-1,53). Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa sisältäen lopetetut toiminnot oli 9,91 EUR (-1,60). 

Vuoden 2017 liikevaihtoon vaikuttivat yritysmyynnit. Liikevaihto jäi kasvusta huolimatta tavoitteista ja orgaanista kasvua rajoitti kilpailu osaajista. Tulokseen vaikuttivat kertaerät sekä kulu- että tuottomielessä liittyen yrityskauppoihin sekä vuoden aikana toteutettuun tehostamisohjelmaan. Tehostamisohjelmaan liittyvät kertaerät rasittavat myös operatiivista kassavirtaa. Vuosittaisen liikearvon arvonalentumistestauksen seurauksena konsernissa syntyi 4,1 MEUR:in suuruinen arvonalentuminen.

Rahoitus ja investoinnit 
Enfon nettoinvestoinnit tilikaudella olivat 1,8 MEUR (10,4). Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 46,6 % (41,5). Korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 30,1 MEUR (38,9) ja nettovelkaantumisaste oli 57,4 % (70,8).

Muutokset johtoryhmässä
Vuodenvaihteessa Enfon toimitusjohtaja Arto Herranen siirtyi hallituksen jäseneksi. Konsernin johtoryhmän muodostavat 2018: Seppo Kuula (CEO), Lars Aabol (EVP, Sales), Erik Brügge (EVP, Digital Transformation), Antti Hemmilä (General Counsel), Christian Homén (CFO), Henrik Norell (SVP, HR), Sami Kähkönen (EVP, IT Transformation), Hans Sollerman (EVP, Business Transformation) ja Lina Tjerneld (EVP, Marketing and communications). 

Henkilöstö
Enfon jatkuvien toimintojen palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 911 henkilöä (820) ja vuoden lopussa yhteensä 888 henkilöä (921). Hallinnon henkilöstön osuus oli noin 6 % koko Enfon henkilöstöstä. Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 318 (318) ja Ruotsissa 594 (502). 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Enfo entinen toimitusjohtaja Arto Herranen aloitti Enfon hallituksen jäsenenä 1.1.2018 alkaen.

Seppo Kuula aloitti Enfon toimitusjohtajana vuoden 2018 alussa. Alkuvuodesta 2018 Hans Sollerman (EVP, Business Transformation) ja Lina Tjerneld (EVP, Marketing and communications) nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Sollerman seuraa tehtävässä Mats Eliassonia. 

Konserni on ylittänyt tilikauden päättyessä rahoittajasopimuksessa sovittua kovenanttia korollinen nettovelka/käyttökate alle 5, joten tilinpäätöshetkellä konserni on luokitellut kovenantin piirissä olevat lainat lyhytaikaiseksi. Konserni on helmikuussa 2018 saanut rahoittajilta hyväksynnän kovenantin ylitykselle. 

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2017 oli  670 349 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli tilikauden lopussa yhteensä 117 osakkeenomistajaa, mukaan lukien yhtiö. Luvussa eivät kuitenkaan ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti omia osakkeita tilikauden lopussa 4 490 kappaletta (0,7 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Vuoden 2017 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Saastamoisen Säätiö SR. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 84,67 %.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat yhteensä 60 805 015,27 EUR. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään osingon maksamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 3 MEUR, eli noin 4,5 EUR osakkeelta laskettuna yhtiökokouskutsupäivän osakemäärällä. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2017 julkaistavia laadintaperiaatteita. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan ja taulukkoineen löytyy täältä

Jaa