Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.4.–30.6.2019

Enfo Q2: Tehokkuus parantumassa 

Osavuosikatsauksen pääkohdat

· Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (vastaava jakso 2018: 32,7).
· Käyttökate (EBITDA) oli huhti-kesäkuussa 1,9 milj. euroa (1,0). Käyttökate parani vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä.
· Liikevoitto (EBIT) oli huhti-kesäkuussa 0,0 milj. euroa (0,0). 
· Tulos ennen veroja oli huhti-kesäkuussa -0,6 milj. euroa (0,5). Valuuttakursseilla oli vaikutusta tulokseen.
· Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa -1,8 euroa (-1,5). 
· Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 3,6 milj. euroa (1,4). 
· Enfon palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 910 henkilöä (875). 

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä Enfo paransi toimintansa tehokkuutta ja jatkoi muutoksensa toteuttamista. Data platforms ja Care -liiketoiminta-alueet tekivät jälleen voittoa ja hyvää myyntiä, ja konsultointiliiketoiminnassa tapahtui edistystä. Kuten ensimmäisellä vuosineljännekselläkin, Care Transform Karlskrona -liiketoimintayksikön sulkemiseen liittyvät kustannukset rasittivat liikevoittoa.

Enfon liiketoiminta

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja ja palveluita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja työllistää noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2019

Konsernin käyttökatteen (EBITDA) odotetaan parantuvan edelleen vuoden 2019 toisella puoliskolla. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hallinnan edistäminen, myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyön parantaminen ja operatiivinen tehokkuus yhdessä liiketoiminnan tehokkaamman ohjauksen kanssa. Liikevaihdossa ei odoteta kasvua, koska Enfo on ajanut alas kannattamatonta liiketoimintaa ja keskittyy koko vuoden ajan kannattavuuden parantamiseen, jonka jälkeen painopiste siirtyy kannattavaan kasvuun. 

Riskit ja epävarmuustekijät

Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen perehdyttämiseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä uuden tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttaa markkinoiden valmius yhdistää dataresursseja sekä pilveen siirtymisen nopeus.
 

Toimitusjohtajan katsaus

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi katsauskautta: 
“Vuoden ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme muutosmatkaamme. Loimme vuonna 2018 kestävän pohjan liiketoiminnallemme, ja tänä vuonna painopisteemme on kannattavuudessa. Tehokkuus ja käyttökate kehittyivät toisen vuosineljänneksen aikana myönteisesti ja olivat odotuksiin nähden tyydyttäviä. Olemme toteuttaneet tehostamistoimia ja onnistuimme toisella neljänneksellä pitämään yleiskustannukset maltillisina. Muutamalla kuudestatoista liiketoimintayksiköstämme on edelleen vaikeuksia, ja teimme toisella vuosineljänneksellä uudelleenjärjestelyjä tehokkuuden turvaamiseksi. Loppuvuoden aikana edistämme kannattavuutta kehittämällä liiketoimintaohjausta ja osaamisten hallintaa. Henkilöstön vaihtuvuus on pysynyt vuoden alusta lähtien tavoitetasolla.
Sovimme uudesta rahoituspaketista, jolla maksettiin kesäkuussa 2019 erääntyvä joukkovelkakirjalaina ja tuetaan matkaamme tulevina vuosina. Rahoittajat ovat Suomen johtavia pankkeja ja eläkevakuutusyhtiöitä.
Kesäkuussa tehdyn strategiakatsauksen perusteella jatkamme nykyisen strategiamme toteuttamista. Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden johtava datavetoisen liiketoimintamuutoksen toteuttaja, joka tukee yritysten tietojärjestelmien muutosta digitaaliselle aikakaudelle. Asiakkaidemme strateginen haaste, johon tarjoamme ratkaisun, on liiketoimintakriittisten IT-ympäristöjen siirtyminen paikallisista toteutuksista monialustaratkaisuiksi. Kohti vuotta 2020 muutamme joitakin lisenssipohjaisia konesaliratkaisujamme käytön mukaan laskutettaviksi pilviratkaisuiksi. Tässä suhteessa tavoittelemamme muutos tuo väistämättä mukanaan myös tuleviin katteisiin liittyvää epävarmuutta.   
Otimme kesäkuussa käyttöön oman osaamisenhallintaratkaisumme, joka mahdollistaa liiketoiminnan ja osaamisen hankinnan johtamisen kysynnän mukaan. Tulosten odotetaan näkyvän jo vuoden loppupuoliskolla. Jatkamme taloudellisten prosessiemme ja työkalujemme kehittämistä läpinäkyvämmän ennakoinnin mahdollistamiseksi. Datan paremman laadun ja läpinäkyvyyden odotetaan vaikuttavan myönteisesti toiminnan ohjattavuuteen ja tuloksiin.
Vuonna 2018 rakensimme Enfon yhteisen tarinan, tarjooman ja sitä tukevan organisaation, määrittelimme arvomme ja johtamisperiaatteemme kulttuurin perustaksi, ja loimme johtamista tukevalle prosessi- ja työkalukehitykselle perustan. Vuoden 2019 keväällä olemme keskittyneet kannattavuutta parantavien toimien kehittämiseen ja arvonluontiin, myynnin uudelleenjärjestelyyn, ja julkaisimme tarinaamme tukevat uudet verkkosivut ja uuden visuaalisen ilmeen. Ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmämme auditoitiin, ja työstimme Enfon eettistä toimintaohjetta. Perehdyttämismenettelyjä kehitettiin edelleen yhteisen kulttuurin vahvistamiseksi.
Myynnin ja liiketoiminnan johtaminen on nyt yhteensovitettu sekä Suomessa että Ruotsissa, ja kesällä ryhdyimme toimenpiteisiin markkinoinnin sekä myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyön edelleen kehittämiseksi. Suomen myynti oli vahvaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja Ruotsissa odotetaan parannusta nyt, kun myynnin ja liiketoiminnan johtamisen yhteensovittaminen on saatu päätökseen. Pyrimme koko vuoden ajan kasvattamaan pilvipalveluihin ja informaatiohallintaan liittyvää liiketoimintaa ja vahvistamaan asemaamme asiakkaidemme luotettuna kumppanina.”

Liikevaihto ja tulos

Enfo-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (32,7). Liikevaihdosta 13,6 milj. euroa oli peräisin Suomesta ja 17,7 milj. euroa Ruotsista. 
Käyttökate (EBITDA) kasvoi vertailukaudesta ja oli huhti-kesäkuussa 1,9 milj. euroa (1,0). Vuoden alussa voimaan tulleilla IFRS 16 -standardin muutoksilla oli tähän merkittävä vaikutus, mutta toiminnan tehokkuus on myös parantunut selvästi. Koska standardissa ei edellytetä muutosten takautuvaa soveltamista, näin ei ole toimittu. Käyttökate parani myös vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä. Katsauskauden liikevoitto (EBIT) oli 0,0 milj. euroa (0,0), 0,0 % liikevaihdosta (0,0 %). Huhti-kesäkuun tulos ennen veroja oli -0,6 milj. euroa (-0,5). Valuuttakursseilla oli vaikutusta tulokseen. Katsauskauden tulos oli -0,8 milj. euroa (-0,5). Enfo on aiemmin päättänyt ajaa Care Transform Karlskrona -liiketoimintayksikön toiminnan alas. Luotettavana kumppanina Enfo sitoutui tarjoamaan asiakkailleen palveluita Karlskronasta vuoden 2019 puoliväliin asti, mistä aiheutui kuluja. Asiakkaat kuitenkin vetäytyivät ennen kesäkuun loppua, mikä pienensi liikevaihtoa ja vaikutti siten Enfon kannattavuuteen. 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa (0,5). Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa -1,8 euroa (-1,5).
 

Rahoitus ja investoinnit 

Enfon nettoinvestoinnit olivat huhti-kesäkuussa 1,1 milj. euroa (0,9). Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 38,5 % (45,0 %). Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 41,5 milj. euroa (31,1) ja nettovelkaantumisaste 97,4 % (63,2 %). Nettovelka kasvoi vuoden alussa 8,7 milj. eurolla IFRS16-standardin käyttöönoton johdosta, ja standardin soveltamisen nettovaikutus vuoden 2019 velkoihin oli 0,4 milj. euroa. 

Enfo allekirjoitti toukokuussa uuden 20 milj. euron rahoituspaketin rahoittajakonsortion kanssa, johon kuuluvat aiemmat lainanantajat Nordea ja OP Yrityspankki sekä Ilmarinen ja LähiTapiola uusina lainoittajina. Rahoituspaketti sisälsi kesäkuussa 2019 erääntyvän, 10 milj. euron joukkovelkakirjan takaisinmaksun ja olemassa olevien pitkäaikaisten pankkilainojen jälleenrahoituksen. Enfo ei siis ole enää ylittänyt rahoituskovenanttejaan, ja sen pitkäaikaisten pankkilainojen erääntymispäiviä on jatkettu vuoteen 2022.
 

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli huhti-kesäkuussa keskimäärin 910 henkilöä (877). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 910 henkilöä (875). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 353 (317) ja Ruotsissa 557 (559) henkilöä.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Mari Orttenvuori on nimitetty Enfon CFO:ksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 23.9. Orttenvuori tulee M-Brain Oy:lta, jossa hän on CFO:n roolissa johtanut kansainvälisiä talous- ja rahoitustoimintoja. Christian Homén, joka on toiminut Enfon CFO:na vuodesta 2015, on päättänyt jättää yhtiön. Hän jatkaa johtoryhmän jäsenenä kolmannen kvartaalin loppuun saakka.
 

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2019 oli 679 251 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 134 osakkeenomistajaa, yhtiö itse mukaan lukien. Luvussa eivät kuitenkaan ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti kesäkuun lopussa 13 388 omaa osaketta (1,97 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.
Katsauskauden lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 83,56 %.
 

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2019

Vuoden 2019 Q2 osavuosikatsaus julkaistaan 27.8. ja Q3 osavuosikatsaus 30.10.
 

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä, mutta laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. 
Enfo on soveltanut IFRS16-standardia 1.1.2019 alkaen. Omaisuuserät arvostettiin vuokrasopimusvelan määrään standardin käyttöönottohetkellä. Enfo sovelsi standardin IFRS16 sallimaa poikkeusta, jonka mukaan alle 12 kuukauden vuokrasopimuksia, jotka eivät sisällä osto-optiota, ei tarvitse kirjata taseeseen. Konserni ei myöskään kirjannut merkitykseltään vähäisiä sopimuksia taseeseen.
Standardin IFRS16 soveltaminen lisäsi pysyvien vastaavien ja velan määrää 8,7 milj. eurolla. Velasta 3,6 milj. euroa kirjattiin lyhytaikaisiin ja 5,1 milj. euroa pitkäaikaisiin velkoihin. Vaikutus käyttökatteeseen on ollut 1,6 milj. euroa vuonna 2019. Vuokrakuluista 1,6 milj. euroa kirjattiin vuonna 2019 arvonalentumisiin ja 0,1 miljoonaa rahoituskuluihin. Vuoden 2019 alusta voimaan tullut standardin muutos kasvatti liiketoiminnan rahavirtoja ja pienensi rahoituksen rahavirtoja 1,6 milj. eurolla edelliseen kauteen verrattuna.  
Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus taulukoineen: www.enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

Jaa