Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Enfo 2018: Enfo keskittyi kannattavuuden parantamiseen ja kestävän liiketoimintapohjan rakentamiseen. Käyttökate ilman kertaeriä oli kohtalainen. Kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen. Enfo kehitti kulttuuriaan ja tarjoomaansa, selkeytti rakennettaan, toteutti fuusioita Ruotsissa ja paransi hallintatyökaluja.

Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat 
• Liikevaihto laski loka-joulukuussa 7,0 % ja oli 33,2 MEUR (35,7). Tammi-joulukuun liikevaihto laski 4,6 % ollen 125,6 MEUR (131,7). (Vuoden 2017 luvut koskevat jatkuvia toimintoja ellei toisin mainita).
• Käyttökate (EBITDA) ilman kertaeriä oli loka-joulukuussa 2,1 MEUR (2,6) ja tammi-joulukuussa vastaavasti 5,1 MEUR (6,4). 
• Liikevoitto (EBIT) oli loka-joulukuussa -2,4 MEUR (-2,6). Tammi-joulukuussa liikevoitto oli -2,5 MEUR (-5,1). 
• Tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa -2,3 MEUR (-2,6). Vastaavasti vuoden alusta tulos ennen veroja oli -3,6 MEUR (-6,1).
• Loka-joulukuun tulos oli -2,7 MEUR (-3,6) ja koko vuoden tulos -4,5 MEUR (-7,2). 
• Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -4,9 EUR (-8,7) ja koko vuoden osakekohtainen tulos -9,2 EUR (-13,5). 
• Liiketoiminnan rahavirta oli loka-joulukuussa 0,8 MEUR (5,2) ja tammi-joulukuussa 2,3 MEUR (3,8). 
• Enfon palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 884 henkilöä (911) ja vuoden lopussa yhteensä 881 henkilöä (888). 

Enfon liiketoiminta
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja ja palveluita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja työllistää noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2019
Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2019. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen hallinnan edistäminen, myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyön parantaminen ja operatiivinen tehokkuus yhdessä kehittyneen ohjattavuuden kanssa.

Riskit ja epävarmuustekijät
Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen perehdyttämiseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä uuden tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat markkinoiden valmius yhdistää tietovarannot sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Toimitusjohtajan katsaus
Enfon toimitusjohtajan Seppo Kuulan kommentit:

”Vuosi 2018 oli Enfolle yhdistymisen ja vakauttamisen vuosi. Keskityimme kestävän liiketoimintapohjan rakentamiseen, ja vuoden prioriteetteja olivat osaajamme ja kannattavuus. 

Asiantuntijayrityksen arvo syntyy sen henkilöstöstä. Siksi panostimme strategiassamme määritellyistä voitettavista taisteluista erityisesti kehittämään ”Työpaikkaa, jota rakastaa”. Vuoden aluksi määrittelimme yhteiset arvomme ja laadimme prosesseja yrityskulttuurin yhtenäistämiselle henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattamiseksi. Määritimme myös Enfon johtamisperiaatteet.

Liiketoiminnan johdonmukainen kehittäminen pohjautuu yhteiseen tarinaan. Toisella vuosineljänneksellä kehitimme tarinaamme ja tarjoomaamme kohti kilpailukykyistä asemaa. Mahdollistamme datavetoisen liiketoimintamuutoksen älykkäämmän Pohjolan puolesta tukemalla asiakkaitamme datan ja sovellusten eksponentiaalisesti kasvavien määrien hallinnassa. Enfon vahvuus on monialustaosaaminen sekä kykymme kehittää ja ylläpitää digitaalisia ratkaisuja yritysten liiketoimintakriittisistä ohjelmistojärjestelmistä erilaisiin digitaalisiin palveluihin. Jatkossa painopisteemme on yhä voimakkaammin pilvipalveluissa.

Yrityksen rakenteen on tuettava sen tarinaa. Kolmannella vuosineljänneksellä siirryimme uuteen organisaatioon yhtiön arvonluontiprosessin selkeyttämiseksi. Elokuusta lähtien neljä liiketoiminta-aluettamme ovat olleet Data platforms, Information management, Applications ja Care. Zuite Business Consulting -tytäryhtiömme kanssa yhdenmukaistimme tarjoomaamme SAP:in pilvipalveluiden ympärillä. Koska tulevaisuuden markkinat ovat alustariippumattomat, päätimme sulkea Karlskronan konesalimme ja lopettaa Care Transform Karlskrona -liiketoimintayksikön toiminnan Ruotsissa.

Hallittavuus jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla edellyttää yhteisiä työkaluja ja toimintojen yhteensovittamista. Viimeisellä vuosineljänneksellä keskityimme sisäisen seurannan ja organisaation läpinäkyvyyden kehittämiseen. Siirsimme taloudelliset prosessimme ja työkalumme takaisin omaan organisaatioomme, koska yhteistyö ulkopuolisen kumppanin kanssa ei osoittautunut onnistuneeksi. Selkeytimme Ruotsin yhtiömme rakennetta vuoden aikana. Vuoden lopulla loimme perustat osaamisen hallinnalle sekä myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteensovittamiselle.

Fokuksemme oli koko vuoden ajan kannattavuudessa, ja onnistuimmekin pääsemään haastavan vuoden 2017 jälkeen taas oikealle tielle. 

Keskitymme toiminnan tehokkuuden parantamiseen myös vuonna 2019. Kehittämisen painopistealueita ovat vaihtuvuus, käyttöaste ja pilvitarjooma. Olemme vieneet yhtiön kulttuuria, tarjoomaa ja tarinaa eteenpäin, mutta tarvitsemme parempaa läpinäkyvää ennakointia liiketoiminnan johtamisen tueksi. Tässä osaamisen johtamisen ja taloushallinnon työkalujen sekä prosessien jatkokehitys on keskeisessä roolissa.” 

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin loka-joulukuun liikevaihto laski 7,0 % ja oli 33,2 MEUR (35,7) (vuoden 2017 luvut kuvaavat jatkuvia toimintoja ellei toisin mainita). Koko vuoden liikevaihto laski 4,6 % ollen 125,6 MEUR (131,7). Liikevaihdosta 52,0 MEUR kertyi Suomessa ja 73,6 MEUR Ruotsissa. 

Käyttökate (EBITDA) ilman kertaeriä oli loka-joulukuussa 2,1 MEUR (2,6) ja tammi-joulukuussa vastaavasti 5,1 MEUR (6,4). Loka-joulukuun liikevoitto (EBIT) oli -2,4 MEUR ja -7,2 % liikevaihdosta (-2,6 MEUR ja -7,3 %). Vuoden alusta liikevoitto oli -2,5 MEUR ja -2,0 % suhteessa liikevaihtoon (-5,1 MEUR ja -3,9 %).

Tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa -2,3 MEUR (-2,6). Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli -3,6 MEUR (-6,1). Katsauskauden tulos oli loka-joulukuussa -2,7 MEUR (-3,6) ja vastaavasti vuoden alusta -4,5 MEUR (-7,2). Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -4,9 EUR (-8,7) ja koko vuoden osakekohtainen tulos -9,2 EUR (-13,5). Konsernin nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 0,1 MEUR (0,0) ja tammi-joulukuussa -1,2 MEUR (-0,9).

Vuonna 2018 Enfo keskittyi kannattavuuden parantamiseen ja kestävään liiketoimintapohjaan. Käyttökate ilman kertaeriä oli kohtalainen, 5,1 MEUR (6,4), joskaan ei kokonaan yltänyt tavoitteisiin. Tulokseen vaikuttivat kertaerät liittyen liiketoimintayksikkö Care Transform Karlskronan lopettamiseen sekä talousprosessien ja työkalujen ulkoistamishankkeen päättämiseen. Molemmat toimenpiteet olivat välttämättömiä kestävän liiketoimintapohjan kannalta. Kannattavuuden kehityksessä ei ollut merkittäviä yllätyksiä vuoden aikana ja suunta oli oikea, joskin kuukausittainen vaihtelu oli haaste. 

Rahoitus ja investoinnit 
Enfon nettoinvestoinnit tilikaudella olivat 1,7 MEUR (1,8). Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 43,8 % (46,6). Korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 32,0 MEUR (30,1) ja nettovelkaantumisaste oli 69,5 % (57,4). Enfo investoi vuoden aikana private cloud -alustaan, joka mahdollistaa natiivien julkisten pilvipalveluiden käytön. Sijoitus rahoitettiin kassavirtarahoituksella, eikä se rasittanut tasetta. Konserni on ylittänyt tilikauden päättyessä rahoittajasopimuksessa sovittua kovenanttia korollinen nettovelka/käyttökate alle 3,5, joten tilinpäätöshetkellä konserni on luokitellut kovenantin piirissä olevat lainat lyhytaikaisiksi. Konserni on saanut rahoittajilta hyväksynnän kovenantin ylitykselle.

Muutokset johtoryhmässä
Konsernin johtoryhmän muodostavat helmikuun 2019 alusta: Seppo Kuula (CEO), Lars Aabol (EVP, Care), Nina Annila (EVP, Data platforms), Björn Arkenfall (EVP, Applications), Erik Brügge (EVP, Sales), Antti Hemmilä (General Counsel), Christian Homén (talousjohtaja), Sami Kähkönen (EVP, Information management) ja Henrik Norell (SVP, People operations).

Henkilöstö
Enfon palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 884 henkilöä (911) ja vuoden lopussa yhteensä 881 henkilöä (888) (vuoden 2017 luvut koskevat jatkuvia toimintoja). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 321 (318) ja Ruotsissa 561 (594). 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Björn Arkenfall nimitettiin 1.2.2019 alkaen EVP, Applications ja johtoryhmän jäseneksi. Arkenfall seuraa tehtävässä Hans Sollermania.

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2018 oli 679 251 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli tilikauden lopussa yhteensä 136 osakkeenomistajaa, mukaan lukien yhtiö. Luvussa eivät kuitenkaan ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti omia osakkeita tilikauden lopussa 13 386 kappaletta (1,97 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Vuoden 2018 lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 83,56 %.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat yhteensä 60 740 970,35 EUR. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta vuodelta 2018.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2019
Tilikauden 2018 tilinpäätöstiedote taulukkoineen julkaistaan Enfon verkkosivuilla klo 10.00 (EET) 27.2.2019. Vuosikertomus julkaistaan 6.3.2019. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2019.

Vuoden 2019 Q1 osavuosikatsaus julkaistaan 24.4., Q2 osavuosikatsaus 27.8. ja Q3 osavuosikatsaus 24.10.

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2018 julkaistavia laadintaperiaatteita. Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

  

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy täältä

Lisätietoja
CEO Seppo Kuula
040 370 0032

CFO Christian Homén
040 750 6902

Jaa