Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus Q1 1.1.–31.3.2020

Enfo Q1: Vuosi 2020 alkoi myönteisesti, kunnes koronakriisi pysäytti kasvun maaliskuussa. Enfon ensimmäisen vuosineljänneksen EBITDA kuitenkin nousi edellisvuoteen verrattuna.

Q1/2020

  • Tammi–maaliskuun liikevaihto oli 30,9 MEUR (31,3)
  • Käyttökate (EBITDA) oli 2,5 MEUR (1,7)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,2 MEUR (-0,3)
  • Kauden tulos oli -2,0 MEUR (-1,0)
  • Osakekohtainen tulos oli -3,5 EUR (-2,3)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,0 MEUR (0,7)

 

Numerot suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita.


 

Tunnusluvut
1.1.–31.3.2020 1.1.–31.3.2019 1.1.–31.12.2019
Liikevaihto, MEUR 30,9 31,3 121,5
Liikevoitto, MEUR 0,2 -0,3 1,4
% liikevaihdosta 0,7 -0,9 1,1
Voitto ennen veroja, MEUR -1,6 -0,8 -0,1
% liikevaihdosta -5,3 -2,5 -0,1
Katsauskauden voitto, MEUR -2,0 -1,0 -1,4
% liikevaihdosta -6,6 -3,2 -1,1
Osakekohtainen tulos, EUR -3,5 -2,3 -4,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 4,8 neg 3,4
Omavaraisuusaste, % 39,6 39,4 36,4
Nettovelkaantumisaste, % 88,3 95,2 96,0
Korolliset nettovelat, MEUR 40,1 42,9 41,6
Oma pääoma/osake, EUR 58,0 64,4 62,6
Henkilöstö keskimäärin 922 895 903
Osakkeiden lukumäärä 761 484 679 251 679 251
* Rullaava 12kk

Toimitusjohtajan katsaus

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä: 

Vuosi 2020 alkoi Enfolle hyvin ennen koronapandemian aiheuttamia haasteita. Korona ei vaikuttanut meihin ensimmäisinä, mutta osa asiakkaistamme joutui heti alkuvaiheessa myrskyn silmään ja halusimme tukea heitä omaa toimintaamme myös varjellen. Otimme käyttöön matkustusrajoituksia ja siirryimme etätyöhön. Ryhdyimme myös toimiin lyhyen aikavälin kassavirran ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi eri skenaarioissa. Olemme myös tarkastelleet uusia liiketoimintamahdollisuuksia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kysynnän heikkenemisen johdosta pidimme mahdollisia lomautuksia koskevat yt-neuvottelut Suomessa maaliskuussa. Neuvotteluissa päädyttiin joustavaan malliin, jossa pidetään viikoittain paikalliset neuvottelut. Tällä menettelyllä voimme yhdessä reagoida palvelujemme laajuuteen vaikuttaviin asiakaspäätöksiin. Mahdollisia sopeutumistoimenpiteitä tarkastellaan myös Ruotsissa. Enfo on muutoksiin tottunut yhtiö, ja pystymme mukautumaan myös tämän ulkoisen uhan vaatimuksiin. Liiketoimintakriittisten palveluiden, data- ja työpaikkapalveluiden tarjoajana olemme aina tarpeellisia. 

Vuosi alkoi kahdella merkittävällä askeleella liiketoimintakriittisten sovellusten ja datan hallinnan tarjoomamme edistämiseksi. Enfo osti Solteq Oyj:n SAP ERP -liiketoiminnan joulukuun 2019 lopussa, ja liiketoiminta integroitiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tammikuun noin 4,2 MEUR:in osakeannissa merkittiin kaikki osakkeet. Tuotot käytettiin SAP ERP -liiketoiminnan hankinnan rahoittamiseen. Enfo ja TIBCO Software Inc julkistivat tammikuussa strategisen kumppanisopimuksen, jonka myötä Enfolla on jatkossa yksinoikeus TIBCO:n ratkaisujen jälleenmyyntiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Vahvistimme vuoden alussa paikallista johtamista antamalla liiketoiminta-alueidemme johtajien vedettäväksi kaksi liiketoiminta-aluetta kussakin toimintamaassa. Osaamisen johtamisen ohjelmamme on nyt käynnissä, ja odotamme sen vaikuttavan myönteisesti sekä liiketoiminnan ohjaukseen että kannattavuuteen. Maaliskuussa Enfo myi Ruotsin Zervicepoint-liiketoiminnan FoF Family Officelle. 

Vuoden 2020 suunnitelmana oli jatkaa Enfon tämänhetkisen strategian kolmanteen vaiheeseen – kannattavaan kasvuun. Edellisissä vaiheissa luotiin vuonna 2018 kestävä pohja ja vuonna 2019 keskityttiin kannattavuuteen. Koronakriisi luo haasteita kasvupyrkimyksillemme. Tulevaisuus näyttää kriisin pituuden ja vakavuuden sekä sen vaikutukset Enfon toimintaan. Asiakaslupauksemme on hallita kokonaisuuksia, luottaa pilveen ja toimia yhdessä ja välittäen. Tämä sekä Enfon strategia keskittyä liiketoimintakriittisten sovellusten ja datan hallintaan monialustaisessa ympäristössä ovat asiakkaille tärkeitä niin koronan aikana kuin sen jälkeenkin.  

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Koronaepidemia on muuttanut konsernin näkymiä huomattavasti. Liiketoimintaympäristön epävakauden johdosta Enfo ei anna ohjeistusta. Aiemman vuositason arviomme mukaan vuoden 2020 liikevaihto ja kannattavuus olisivat kasvaneet vuoden 2019 luvuista. 

Liikevaihto ja tulos

Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 1,4 % ja oli 30,9 MEUR (31,3). Koronakriisin vaikutus alkoi näkyä kauden lopulla. Liikevaihdosta 13,8 MEUR oli peräisin Suomesta ja 17,0 MEUR Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,6 MEUR (11,6), konsultoinnin liikevaihto 16,0 MEUR (16,9) ja välitysmyynnin liikevaihto 3,2 MEUR (2,8). 

Käyttökate (EBITDA) kasvoi ja oli tammi–maaliskuussa 2,5 MEUR (1,7) pääasiassa Zervicepointin myynnistä kirjatun voiton ansiosta. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 MEUR (-0,3) eli 0,7 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos ennen veroja oli -1,6 MEUR (-0,8) ja tulos -2,0 MEUR (-1,0). Ruotsin kruunun heikkeneminen ja toukokuussa 2019 uudistetun rahoituspaketin johdosta nousseet vieraan pääoman menot vaikuttivat vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen nettorahoituskuluihin. Osakekohtainen tulos oli -3,7 EUR (-2,3).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,5 MEUR (2,8). Näistä osaamisen johtamisen ohjelman investoinnit olivat 0,2 MEUR ja 1,4 (2,8) MEUR tuli käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksestä.

Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 40,6 MEUR (42,9): lainat rahoituslaitoksilta 28,5 MEUR (20,3), vuokrasopimusvelat 12,1 MEUR (12,7) ja joukkovelkakirjalaina 0,0 MEUR (10,0). Enfon lainasopimuksiin sisältyy taloudellisia kovenantteja, joita testataan kahdesti vuodessa toisen ja neljännen vuosineljänneksen lopussa. 

Enfolla oli maaliskuun lopussa 13,7 MEUR (15,0) lyhytaikaista luottolimiittiä, josta 8,4 MEUR (10,5) oli käytössä maaliskuun lopussa. 

Hallitus päätti 30.12.2019 yhtiön yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella noin 4,2 MEUR:in merkintäoikeusannista yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavin merkintäetuoikeuksin. Osakkeet merkittiin täysimääräisesti tammikuussa 2020 ja merkityt uudet 82 233 osaketta rekisteröitiin Kaupparekisteriin helmikuussa 2020. Osakeannista saadut varat käytettiin joulukuussa 2019 toteutetun SAP ERP -liiketoimintakaupan kauppahinnan maksamiseen Solteq Oyj:lle.

Yhtiön omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 39,6 % (39,4) ja nettovelkaantumisaste 88,3 % (95,2). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,9 MEUR (0,5). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,0 MEUR (0,7). Tase kauden lopussa oli 115,1 MEUR (114,7).

Riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskit liittyvät pääasiassa koronakriisiin, joka vaikuttaa Enfon koko ekosysteemiin. Vaikutusten laajuus riippuu viruksen etenemisestä ja viruksen leviämisen rajoittamiseksi tehtävistä hallitusten linjaamista toimenpiteistä. Liiketoimintaympäristöihin ja -yhteisöihin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten kesto ja vakavuus ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

Enfo perusti koronavirusepidemian johdosta helmikuussa valmiusryhmän, joka raportoi yhtiön johdolle. Maaliskuussa kriisin vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet organisoitiin kolmeen ryhmään, jotka keskittyvät työntekijöihin, asiakkaisiin ja rahoitukseen. 

Enfon ensisijainen tavoite on johdonmukaisesti ollut työntekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteisöjen terveyden turvaaminen. Työntekijöille on annettu jatkuvasti ohjeita ja asiakasviestintä on ollut tiivistä. Asiakkaiden mahdolliset päätökset palveluiden vähentämisestä tai projektien lykkäämisestä vaikuttavat Enfoon. Myös asiakkaiden maksukyvyn heikkenemisellä ja vaatimuksilla sopimusehtojen uudelleenneuvottelusta on vaikutuksia. Toisaalta kriisi voi antaa Enfolle uusia liiketoimintamahdollisuuksia etätyön sujuvuuden sekä järjestelmien, alustoiden ja datan saatavuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Vaikka esimerkiksi paikan päällä tarjottavat lähitukipalvelut ovat vähentyneet merkittävästi, palvelukeskuksen tuen kysyntä on kasvanut. Enfo on laatinut liiketoiminnoille valmiussuunnitelmat ja edistänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Rahoituksen puolella olemme tehneet toimenpiteitä käyttöpääoman varmistamiseksi. Konsernissa on otettu käyttöön tiukka rekrytointi- ja kulukuri. Suomessa Enfo on sopinut työntekijöidensä kanssa joustavasta paikallisesta mallista, jossa pidetään viikoittaiset yt-neuvottelut koronaepidemian vaikutuksista asiakaskysyntään ja työvoiman mahdollisista sopeuttamistarpeista. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sovittiin yhden 12 hengen tiimin väliaikaisesta lomautuksesta. Myös Ruotsissa on harkittu työvoiman sopeuttamistoimenpiteitä.

Pitkällä aikavälillä Enfon koronakriisin jälkeiseen kasvuun vaikuttaa markkinoiden valmius viedä liiketoimintakriittiset sovellukset monialustaympäristöön.

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 922 henkilöä (895) ja kauden lopussa yhteensä 923 henkilöä (908). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 396 (343) ja Ruotsissa 526 (549). 

Johto 

Konsernin johtoryhmään kuuluivat maaliskuussa 2020 toimitusjohtaja Seppo Kuulan lisäksi Nina Annila (EVP, Care and Data platforms Finland), Björn Arkenfall (EVP, Applications and Information management Sweden), Erik Brügge, (EVP, Care and Data platforms Sweden), Antti Hemmilä (General Counsel), Sami Kähkönen (EVP, Applications and Information management Finland), Henrik Norell (EVP, People operations) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2020 oli 754 104 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli kauden lopussa yhteensä 126 suoraa osakkeenomistajaa, yhtiö itse mukaan lukien. Luvussa eivät ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti omia osakkeita kauden lopussa 13 506 kappaletta (1,77 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. 

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Iso-Britanniassa. 

Maaliskuun lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 84,29 %.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2020

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2020. Osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Q1/2020 24.4.2020, Q2/2020 27.8.2020 ja Q3/2020 29.10.2020.

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Enfo on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laadinnassa samoja tilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta vuonna 2020 käyttöön otettuja uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen. 

Tämän osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. 

Tilinpäätöstiedote taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

 


 

Jaa