Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus Q3 1.7.–30.9.2020

Enfo Q3: Keskityimme kannattavuuden säilyttämiseen pandemian keskellä 

Q3/2020

 • Heinä–syyskuun liikevaihto oli 24,1 MEUR (27,1)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2,1 MEUR (2,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli -0,2 MEUR (0,7)
 • Kauden tulos oli -0,5 MEUR (0,1)
 • Osakekohtainen tulos oli -1,2 EUR (-0,3)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,7 MEUR (0,8)

Q1–Q3/2020

 • Tammi–syyskuun liikevaihto oli 84,3 MEUR (89,7)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,6 MEUR (6,3)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,6 MEUR (0,4)
 • Kauden tulos oli -0,9 MEUR (-1,7) 
 • Osakekohtainen tulos oli -3,1 EUR (-4,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,6 MEUR (5,2) 

Numerot suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita. 

Tunnusluvut
1.7.–30.9.2020 1.7.–30.9.2019 1.1.–30.9.2020 1.1.–30.9.2019 1.1.–31.12.2019
Liikevaihto, MEUR 24,1 27,1 84,3 89,7 121,5
EBITDA 2,1 2,7 7,6 6,3 9,4
% liikevaihdosta 8,7 10,0 9,0 7,0 7,8
Liikevoitto, MEUR -0,2 0,7 0,6 0,4 1,4
% liikevaihdosta -1,0 2,7 0,7 0,5 1,1
Voitto ennen veroja, MEUR -0,4 0,3 -0,4 -1,1 -0,1
% liikevaihdosta -1,6 1,0 -0,5 -1,2 -0,1
Katsauskauden voitto, MEUR -0,5 0,1 -0,9 -1,7 -1,4
% liikevaihdosta -2,2 0,4 -1,1 -1,9 -1,1
Osakekohtainen tulos, EUR -1,2 -0,3 -3,1 -4,4 -4,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 7,7 2,1 7,7 2,1 3,4
Omavaraisuusaste, % 41,3 39,7 41,3 39,7 36,4
Nettovelkaantumisaste, % 81,9 100,1 81,9 100,1 96,0
Korolliset nettovelat, MEUR 38,3 42,7 38,3 42,7 41,6
Oma pääoma/osake, EUR 57,7 62,3 57,7 62,3 62,6
Henkilöstö keskimäärin 901 896 910 902 903
* Rullaava 12kkToimitusjohtajan katsaus

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi vuoden 2020 kolmatta neljännestä: 

”Haastava toimintaympäristö vaikutti edelleen toimintaamme vuoden kolmannella neljänneksellä. Olemme keväästä lähtien vastanneet pandemian vaikutuksiin päättäväisillä toimilla. Liikevaihdon laskua on kompensoitu kulujoustoin. 

Olemme onnistuneet ylläpitämään jatkuvaa kehitystä, vaikka monet asiakkaat ovat epävarmassa toimintaympäristössä pidättäytyneet mittavista, pitkän tähtäimen investoinneista. 

Kaikki toimijat keskittyvät nyt lyhyen aikavälin näkymiin. Koronasta voimakkaasti kärsivien sektoreiden, kuten matkailu- ja ravintola-alojen, aktiivisuus on ymmärrettävistä syistä minimissä, ja näiden alojen asiakkaat ovat supistaneet ja peruneet palveluitaan. 

Jatkuvat panostuksemme hajautuneisiin tietojärjestelmiin tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia. Asiakkaiden selviytymistä tukevien, erityisesti datan hallintaan ja tietoturvaan etätyössä liittyvien operatiivisten kehitysprojektien kysyntä on myös kasvussa. Onnistuimme uusien kauppojen teossa kohtalaisesti kolmannella neljänneksellä. Koska lyhyen tähtäimen hankkeet eivät kompensoi pitkän tähtäimen jäädytettyjä hankkeita liikevaihtomme kuitenkin laski viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Olen kuitenkin tyytyväinen, että käyttöasteemme kasvoi kolmannella neljänneksellä koronaepidemian alun voimakkaiden reaktioiden aiheuttaman kuopan jälkeen. 

Olemme koko korona-ajan onnistuneet pitämään asiantuntijoidemme sitoutumisen korkealla ja vastanneet haasteisiin yhdessä: kuukausittaisten eNPS-kyselyiden mukaan Enfon ennestään korkea työtyytyväisyys on jopa parantunut. 

Esimerkkejä strategiatyön jalkautumisesta ovat hankkeemme Fidelixin ja Pharmadatan kanssa.  Kesällä Enfo toteutti yhden Suomen suurimmista Azure-migraatioista, kun älykkään rakennusautomaation edelläkävijä Fidelix siirsi datansa pilveen. Korona-ajan alusta Pharmadata on hyödyntänyt uutta tietovarastoa ja raportointijärjestelmää. Sen tarjoama tarkka ja reaaliaikainen data on auttanut apteekkeja johtamaan omaa talouttaan sekä selviämään korona-ajasta paremmin.   

Koronakriisi on siirtänyt kasvupyrkimyksemme vuoteen 2021. Tänä syksynä keskitymme kannattavuuteen. Odotuksemme on kääntää katseemme kannattavaan kasvuun ensi keväänä. Liiketoimintamme on vakaalla pohjalla, ja meillä on hyvät valmiudet selviytyä pandemiasta. Enfo auttaa asiakkaitaan hallitsemaan liiketoimintakriittisiä sovelluksia ja dataa monialustaisessa ympäristössä sekä tarjoaa heille modernin työympäristön tuen. Nämä ovat olennaisia palveluita nyt ja tulevaisuudessa.”  

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ennakoimme koronakriisin vaikuttavan meihin koko tämän vuoden ja osan vuotta 2021. Enfo odottaa vuoden 2020 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kuitenkin paranevan viime vuoteen verrattuna.    

Liikevaihto ja tulos

Q3/2020

Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 11,2 % ja oli 24,1 MEUR (27,1). Liikevaihdosta 11,5 MEUR (12,5) oli peräisin Suomesta ja 12,6 MEUR (14,6) Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 10,4 MEUR (11,7), konsultoinnin liikevaihto 11,2 MEUR (12,8) ja välitysmyynnin liikevaihto 2,5 MEUR (2,6). 

Käyttökate (EBITDA) oli heinä–syyskuussa 2,1 MEUR (2,7). Kolmannen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli -0,2 MEUR (0,7). Katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,4 MEUR (0,3) ja tulos -0,5 MEUR (0,1). Osakekohtainen tulos oli -1,2 EUR (-0,3).

Q1–Q3/2020

Tammi–syyskuun liikevaihto laski 6,0 % ja oli 84,3 MEUR (89,7). Liikevaihdosta 38,2 MEUR (39,7) oli peräisin Suomesta ja 46,1 MEUR (50,0) Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli 33,2 MEUR (35,1), konsultoinnin liikevaihto 41,6 MEUR (46,3) ja välitysmyynnin liikevaihto 9,5 MEUR (8,3). 

Käyttökate (EBITDA) oli tammi–syyskuussa 7,6 MEUR (6,3). Tammi–syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 0,6 MEUR (0,4) eli 0,7 % liikevaihdosta. Tammi–syyskuun tulos ennen veroja oli -0,4 MEUR (-1,1) ja tulos -0,9 MEUR (-1,7). Osakekohtainen tulos oli -3,1 EUR (-4,4).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit olivat heinä–syyskuussa 1,4 MEUR (1,8). Investoinnit koostuivat käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksistä. Tammi–syyskuun nettoinvestoinnit olivat 3,9 MEUR (5,7). Näistä osaamisen johtamisen ohjelman investoinnit olivat 0,3 MEUR ja 3,6 MEUR oli käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksiä.

Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 40,0 MEUR (42,9): lainat rahoituslaitoksilta 28,7 MEUR (31,1) ja vuokrasopimusvelat 11,3 MEUR (11,8). 

Enfon lainasopimuksiin sisältyy taloudellisia kovenantteja, joita testataan kahdesti vuodessa toisen ja neljännen vuosineljänneksen lopussa. 

Enfolla oli syyskuun lopussa 16,7 MEUR (13,7) lyhytaikaista luottolimiittiä, josta 8,6 MEUR (11,2) oli käytössä. Enfo on sopinut rahoittajiensa kanssa luottolimiittiensä korottamisesta koronakriisin johdosta.Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 41,3 % (39,7) ja nettovelkaantumisaste 81,9 % (100,1). Nettorahoituserät olivat heinä–syyskuussa -0,1 MEUR (-0.5) ja tammi–syyskuussa -1,0 MEUR (-1,6). Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella neljänneksellä 1,7 MEUR (0,8) ja tammi–syyskuussa 8,6 MEUR (5,2). Tase kauden lopussa oli 112,1 MEUR (107,8).

Riskit ja epävarmuustekijät

Enfon lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskit liittyvät pääasiassa yhä jatkuvaan koronakriisiin. Vaikutusten laajuus riippuu viruksen etenemisestä ja sen leviämisen rajoittamiseksi tehtävistä hallitusten linjaamista toimenpiteistä. Liiketoimintaympäristöihin ja -yhteisöihin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten kesto ja vakavuus ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

Asiakkaiden mahdolliset päätökset palveluiden vähentämisestä tai projektien lykkäämisestä vaikuttavat Enfoon. Myös asiakkaiden maksukyvyn heikkenemisellä ja vaatimuksilla sopimusehtojen uudelleenneuvottelusta on vaikutuksia. Toisaalta kriisi voi antaa Enfolle uusia liiketoimintamahdollisuuksia etätyön sujuvuuden sekä järjestelmien, alustojen ja datan saatavuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Enfo havaitsi asiakkaidensa päätöksenteossa hidastumista toisen ja kolmannen neljänneksen aikana, mutta koronaepidemian alussa nähdyt voimakkaat reaktiot eivät kuitenkaan jatkuneet.  

Rahoituksen puolella olemme tehneet toimenpiteitä käyttöpääoman varmistamiseksi. Konsernin rahoittajien kanssa on sovittu luottolimiittien kasvattamisesta, ja Enfo on noudattanut rekrytointi- ja kulukuria. Enfo on toteuttanut määräaikaisia lomautuksia Suomessa ja Ruotsissa. Valtaosa lomautuksista on ollut osa-aikaisia. Suomen määräaikaiset lomautukset päättyivät pääosin kesällä, mutta Ruotsissa niitä jatkettiin kolmannella neljänneksellä. Onnistuimme näiden oikea-aikaisten toimenpiteiden ansiosta säilyttämään toiminnan kannattavuuden. 

Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat markkinoiden valmius ja kyky viedä liiketoimintakriittiset sovellukset monialustaympäristöön sekä hallinnoida niitä tässä ympäristössä. 

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli heinä–syyskuussa keskimäärin 901 henkilöä (896) ja kauden lopussa yhteensä 900 henkilöä (897). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 402 (362) ja Ruotsissa 498 (534). 

Johto 

Konsernin johtoryhmään kuuluivat syyskuussa 2020 toimitusjohtaja Seppo Kuulan lisäksi Nina Annila (EVP, Care and Data platforms Finland), Björn Arkenfall (EVP, Applications and Information management Sweden), Erik Brügge, (EVP, Care and Data platforms Sweden), Antti Hemmilä (General Counsel), Sami Kähkönen (EVP, Applications and Information management Finland), Henrik Norell (EVP, People operations) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Hallitus päätti syyskuun lopussa mitätöidä 13 506 Enfon omaa osaketta. Muutos rekisteröitiin ja astui voimaan lokakuussa.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2020 oli yhteensä 761 484 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli kauden lopussa yhteensä 128 suoraa osakkeenomistajaa, yhtiö itse mukaan lukien. Luvussa eivät ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti omia osakkeita kauden lopussa 13 506 kappaletta (1,77 % kaikista osakkeista). Hallitus päätti syyskuun lopussa mitätöidä 13 506 Enfon omaa osaketta. Muutos rekisteröitiin ja astui voimaan lokakuussa.

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. 

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Isossa-Britanniassa. 

Syyskuun lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus oli syyskuun lopussa 84,29 %.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2021

Enfo julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 2.3.2021. Vuosikertomus 2020 julkaistaan viikolla 10. Osavuosikatsaukset 2021 julkaistaan seuraavasti: Q1/2021 23.4, Q2/2021 20.8 ja Q3/2021 25.10.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Enfo on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laadinnassa samoja tilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta vuonna 2020 käyttöön otettuja uusia standardeja ja tulkintoja. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen. 

Tämän osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. 

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

 

Jaa