Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Enfo 2019: Enfo keskittyi kannattavuuden parantamiseen luotuaan kestävän liiketoimintapohjan vuonna 2018. Enfon liikevoitto kasvoi 3,8 MEUR vuonna 2019. Liikevaihto laski pääasiallisesti kannattamattomien toimintojen lopettamisen johdosta.

Q4/2019

 • Liikevaihto loka-joulukuussa oli 31,8 MEUR (33,2) 
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,2 MEUR (0,8) loka-joulukuussa 
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,9 MEUR (-2,4) loka-joulukuussa 
 • Tulos loka-joulukuussa oli 0,3 MEUR (-2,7) 
 • Osakekohtainen tulos oli -0,2 EUR (-4,9) 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli loka-joulukuussa 4,2 MEUR (0,8) 

Vuosi 2019

 • Liikevaihto tammi-joulukuussa oli 121,5 MEUR (125,6)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 9,4 MEUR (3,8) tammi-joulukuussa
 • Liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa oli 1,4 MEUR (-2,5)
 • Tulos 2019 oli -1,4 MEUR (-4,5)
 • Osakekohtainen tulos -4,6 EUR (-9,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 9,3 MEUR (2,3)

Numerot suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita.

Tunnusluvut 1.10.-31.12.2019 1.10.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto, MEUR 31,8 33,2 121,5 125,6
Liikevoitto, MEUR 0,9 -2,4 1,4 -2,5
% liikevaihdosta 3,0 -7,2 1,1 -2,0
Voitto ennen veroja, MEUR 1,0 -2,3 -0,1 -3,6
% liikevaihdosta 3,2 -6,9 -0,1 -2,9
Katsauskauden voitto, MEUR 0,3 -2,7 -1,4 -4,5
% liikevaihdosta 1,1 -8,2 -1,1 -3,6
Osakekohtainen tulos, EUR -0,2 -4,9 -4,6 -9,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,4 neg 3,4 neg
Omavaraisuusaste, % 36,4 43,8 36,4 43,8
Nettovelkaantumisaste, % 96,0 69,5 96,0 69,5
Korolliset nettovelat, MEUR 41,6 32,0 41,6 32,0
Oma pääoma/osake, EUR 62,6 66,8 62,6 66,8
Henkilöstö keskimäärin 903 884 903 884
Osakkeiden lukumäärä 679 251 679 251 679 251 679 251

Toimitusjohtajan katsaus

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi vuotta 2019:

“Loimme vuonna 2018 kestävän pohjan liiketoiminnallemme, ja vuonna 2019 painopisteemme oli kannattavuudessa. Jatkoimme työtä yhteisen arvonluonnin eteen ja säilytimme henkilöstöasiat etusijalla. Vuonna 2018 kehitimme yhteisen tarinan ja tarjooman sekä rakenteet yhteiselle arvonluonnille. Yhteiset tavoitteet ja kulttuurimuutos rakensivat pohjaa ja parempaa henkilöstökokemusta, mahdollistaen alhaisemman vaihtuvuuden ja hyvän asiakaskokemuksen. 

Vuonna 2019 siirryttiin muutoksen toiseen vaiheeseen, jossa etusijalla oli kannattavuus. Madaltunut hierarkia ja laajempi autonomia organisaatiossa vaati parempaa liiketoimintaohjausta ja kehittyneimpiä prosesseja operatiiviseen johtoon. Kuluneen vuoden aikana tuimme tehokkuuden kanssa kamppailevia liiketoimintayksiköitä, paransimme myynnin ja toimitusten sisäistä läpinäkyvyyttä resurssihukan minimoimiseksi, toteutimme kustannussäästöjä ja seurasimme tiiviisti käyttöasteitamme. Toiminnan tehokkuus kehittyikin näiden toimenpiteiden ansiosta positiivisesti. Julkistimme vuonna 2019 myös osaamisen johtamisen ohjelman ja kehitimme sitä vuoden kuluessa. Ohjelman tavoitteena on pitää osaamisen kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Se tuottaa korvaamatonta tietoa myynnin johtamiseen, toimitusprojekteihin ja liiketoimintaohjaukseen sekä tehostaa toimintaa lyhyellä tähtäimellä ja tarjoaa pitkäaikaista kilpailuetua. Vuoden 2019 tärkein voitettava taistelu oli yhteinen arvonluonti, johon sisältyi myynnin, markkinoinnin ja liiketoimintojen yhteensovittaminen sekä yhteiskehittäminen asiakkaidemme kanssa. Jatkoimme luonnollisesti myös vuoden 2018 voitettavaa taistelua – olla työpaikka, jota rakastaa. 

Vuonna 2020 siirrymme kolmanteen vaiheeseen strategiassamme: kasvuun. Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden johtava datavetoisen liiketoimintamuutoksen toteuttaja, joka tukee yritysten ohjelmistojärjestelmien siirtymää digitaaliselle aikakaudelle. Käytännössä tämä tarkoittaa kokonaisuuksien hallintaa ekosysteemeissä, kun liiketoimintakriittiset IT-sovellukset siirtyvät monialustaympäristöön. Tämä kehitys tukee moderneja loppukäyttäjäpalveluja tekoälyavusteisilla päätelaitteilla, kehittynyttä analytiikkaa ja hajautettuja järjestelmiä robotiikan myötä. Gartner arvioi, että vuoteen 2021 mennessä, yli 75 % keskisuurista ja suurista organisaatioista ovat ottaneet käyttöön monialusta- tai hybridistrategian. Integraatioalustat seuraavat tätä trendiä. Tässä murroksessa IT-alan yleisosaajat, jotka hallitsevat monialustaiset ratkaisut ja kykenevät sekä kehittämään että ylläpitämään ratkaisuja, ovat paalupaikalla. Enfo on niin iso, että sillä on tarvittava osaaminen uskottaviin toimituksiin tässä monimutkaisessa ympäristössä, mutta riittävän pieni kehittääkseen ketterästi ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa.”

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna. Kannattavan kasvun perustana on liiketoimintakriittisten sovellusten kehittäminen ja ylläpito monialustaympäristössä SAP keihäänkärkenä. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat myös osaamisen johtamisen ohjelma ja operatiivinen tehokkuus yhdessä kehittyneen ohjattavuuden kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Q4/2019

Enfo-konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 31,8 MEUR (33,2). Liikevaihdosta 13,0 MEUR kertyi Suomessa ja 18,7 MEUR Ruotsissa. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli 12,5 MEUR (12,1), konsultoinnin liikevaihto oli 16,4 MEUR (17,7) ja välitysmyynnin liikevaihto oli 2,9 MEUR (3,3) neljännellä vuosineljänneksellä.

Käyttökate (EBITDA) oli 3,2 MEUR (0,8) loka-joulukuussa. Liikevoitto (EBIT) oli 0,9 MEUR (-2,4) loka-joulukuussa tai 3,0 % liikevaihdosta. Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 1,0 MEUR (-2,3) ja tulos oli 0,3 MEUR (-2,7). Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,2 EUR (-4,9).

Vuosi 2019

Tammi-joulukuun liikevaihto laski 3,3 % ja oli 121,5 MEUR (125,6). Liikevaihdon pienemisen taustalla oli etenkin kannattoman liiketoimintayksikön alasajo Karlskronassa. Liikevaihdosta 52,7 MEUR kertyi Suomessa ja 66,8 MEUR Ruotsissa. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli 48,0 MEUR (46,1), konsultoinnin liikevaihto oli 62,3 MEUR (68,7) ja välitysmyynnin liikevaihto oli 11,2 MEUR (10,8) vuonna 2019.

Käyttökate (EBITDA) vuonna 2019 oli 9,4 MEUR (3,8). Koko vuoden liikevoitto (EBIT) kasvoi 3,8 MEUR ja oli 1,4 MEUR (-2,5) tai 1,1 % liikevaihdosta. Liikevoiton parantuminen perustui etenkin tehostamistoimiin hukan välttämiseksi toimituksissa sekä kiinteiden kustannusten tiukempaan hallintaan. Koko vuoden tulos ennen veroja oli -0,1 MEUR (-3,6) ja tulos oli -1,4 MEUR (-4,5). Koko vuoden osakekohtainen tulos oli -4,6 EUR (-9,2).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit vuonna 2019 olivat 15,4 MEUR (1,8). Näistä osaamisen johtamisen ohjelman investoinnit olivat 0,6 MEUR, SAP liiketoiminnan hankinta 4,3 MEUR ja tilikauden lisäykset IFRS 16 -standardin johdosta 7,8 MEUR sekä investoinnit operatiiviseen liiketoimintaan ja tuotantoon 2,7 MEUR.

Enfo allekirjoitti toukokuussa uuden 20 MEUR:in rahoituspaketin rahoittajakonsortion kanssa, johon kuuluvat aiemmat lainanantajat Nordea ja OP Yrityspankki, sekä Ilmarinen ja LähiTapiola uusina lainoittajina. Rahoituspaketti sisälsi kesäkuussa 2019 erääntyvän, 10 MEUR:in joukkovelkakirjan takaisinmaksun ja olemassa olevien pitkäaikaisten pankkilainojen jälleenrahoituksen. 

Vuoden lopussa, 31.12.2019, Enfo noudatti lainasopimusten mukaisia taloudellisia kovenantteja:

 • Nettovelkaantumisaste alle 100 %
 • Korollinen nettovelka/käyttökate alle 4,5 

Vuoden lopussa Enfolla oli 13,7 MEUR (15,0) lyhytaikaista luottolimiittiä, josta 9,5 MEUR (10,9) oli käytössä joulukuun lopussa. 

Korolliset velat olivat joulukuun lopussa 42,6 MEUR (32,2): lainat rahoituslaitoksilta 29,9 MEUR (19,1), vuokrasopimusvelat 12,7 MEUR (3,1) ja joukkovelkakirjalaina 0,0 MEUR (10,0). 

Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 36,4 % (43,8) ja nettovelkaantumisaste oli 96,0 % (69,5). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,5 MEUR (1,2). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,3 MEUR (2,3). Tase vuoden lopussa oli 119,6 MEUR (105,5). 

Riskit ja epävarmuustekijät

Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen työnohjaukseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen edistämiseen sekä tarjooman toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat markkinoiden valmius viedä liiketoimintakriittiset sovellukset monialustaympäristöön.

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 903 henkilöä (884) ja vuoden lopussa yhteensä 916 henkilöä (881). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 360 (321) ja Ruotsissa 543 (561). Konsernin henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 70,9 MEUR (73,4). Henkilöstökulut olivat 59 % (57) tuloslaskelman kaikista kuluista. Enfo maksoi henkilöstölleen palkkaa ja palkkioita tilikaudella yhteensä 55,7 MEUR (61,6).

Vuoden 2019 lopussa konsernin keskimääräinen vakituisen työsuhteen kesto oli 5,2 vuotta (5). Selkeä enemmistö eli 77 % (77) konsernin henkilöstöstä on miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 42,6 vuotta (42).

Johto

Konsernin johtoryhmään kuuluivat tammikuussa 2020 toimitusjohtaja Seppo Kuulan lisäksi Nina Annila (EVP, Care and Data platforms Finland), Björn Arkenfall (EVP, Applications and Information management Sweden), Erik Brügge, (EVP, Care and Data platforms Sweden), Antti Hemmilä (General Counsel), Sami Kähkönen (EVP, Applications and Information management Finland), Henrik Norell (EVP, People operations) ja Mari Orttenvuori (CFO). 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Hallitus päätti 30.12.2019 yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella noin 4,2 MEUR:in merkintäoikeusannista yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavin merkintäetuoikeuksin. Osakkeet merkittiin täysimääräisesti tammikuussa 2020 ja merkityt uudet 82 233 osaketta rekisteröitiin Kaupparekisteriin helmikuussa 2020. Osakeannissa saatavat varat käytetään joulukuussa 2019 toteutetun SAP toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) liiketoimintakaupan kauppahinnan maksamiseen Solteq Oyj:lle. Enfo ja TIBCO Software Inc, joka on kansainvälisesti johtava yritysdatatoimija, julkistivat tammikuussa 2020 strategisen kumppanisopimuksen, jonka myötä Enfolla on jatkossa yksinoikeus TIBCO:n ratkaisujen jälleenmyyntiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2019 oli 679 251 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli tilikauden lopussa yhteensä 126 suoraa osakkeenomistajaa, mukaan lukien yhtiö. Luvussa ei ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti omia osakkeita tilikauden lopussa 13 388 kappaletta (1,97 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Iso-Britanniassa. Vuoden 2019 lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 83,56 %.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat yhteensä 62 414 111,28 EUR. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta vuodelta 2019.

Taloustiedottamisen aikataulu 2020

Tilikauden 2019 tilinpäätöstiedote taulukkoineen julkaistaan Enfon verkkosivuilla 27.2.2020. Vuosikertomus 2019 julkaistaan 3.3.2020. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2020. Osavuosikatsaukset 2020 julkaistaan seuraavasti: Q1/2020 24.4.2020, Q2/2020 27.8.2020 ja Q3/2020 29.10.2020.

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2019 julkaistavia laadintaperiaatteita.

Enfo on soveltanut IFRS16-standardia 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa. Vuokrasopimuksista, jotka aikaisemmin IAS 17 mukaan määriteltiin operatiivisiksi leasing-sopimuksiksi, on kirjattu IFRS 16 käyttöönotossa leasingvelkojen määräiset käyttöoikeusomaisuuserät. Standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä varten laaditut vapaaehtoiset helpotukset, joita Enfo soveltaa. 

IFRS16 standardin soveltaminen lisäsi pysyvien vastaavien ja velan määrää 8,7 MEUR. Velasta 3,6 MEUR kirjattiin lyhytaikaisiin ja 5,1 MEUR pitkäaikaisiin velkoihin. Vaikutus käyttökatteeseen oli 3,5 MEUR vuonna 2019. Vuokrakuluista 3,4 MEUR kirjattiin vuonna 2019 poistoihin ja 0,2 MEUR rahoituskuluihin. Vuoden 2019 alusta voimaan tullut standardin muutos kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja heikensi rahoituksen rahavirtaa 3,5 MEUR edelliseen kauteen verrattuna.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.  

 

Tilinpäätöstiedote taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit.

Jaa