Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Enfo 2021: Uudella strategialla vahvistettu vakaa suorituskyky

 

Q4/2021

 • Loka–joulukuun liikevaihto oli 27,5 MEUR (26,8)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2,1 MEUR (2,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,0 MEUR (0,3)
 • Kauden tulos oli -0.5 MEUR (0,1)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,6 EUR (-1,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,2 MEUR (1,9)

 

Vuosi 2021

 • Vuoden liikevaihto oli 103,9 MEUR (101,5)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,4 MEUR (7,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli -2,3 MEUR (-1,5)
 • Kauden tulos oli -3,9 MEUR (-2,7)
 • Osakekohtainen tulos oli -10,4 EUR (-2,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 7,9 MEUR (10,5)

 

Luvut suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita. Zuite Business Consulting AB:n myynti Q2/2021:n lopussa on käsitelty IFRS-standardin (International Financial Reporting Standards) mukaisesti lopetettuna toimintona. Tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat jatkuvan toiminnan tuloksia, ja vertailutiedot on päivitetty tämän mukaisesti, ellei toisin mainita. Lisäksi vertailutiedot on laadintaperiaatteen täsmennyksen johdosta päivitetty tiettyjen tuotteiden myynnin osalta kuten tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on esitetty.

 

Avainluvut            
  1.10-31.12.2021 1.10-31.12.2020* 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020*    
Liikevaihto, MEUR 27,5 26,8 103,9 101,5    
EBITDA 2,1 2,7 7,4 7,7    
% liikevaihdosta 7,8 10,1 7,1 7,6    
Liikevoitto, MEUR 0,0 0,3 -2,3 -1,5    
% liikevaihdosta 0,2 1,2 -2,2 -1,5    
Voitto ennen veroja, MEUR -0,5 0,1 -4,0 -2,8    
% liikevaihdosta -1,8 0,2 -3,9 -2,8    
Katsauskauden voitto, MEUR -0,5 0,1 -3,9 -2,7    
% liikevaihdosta -1,7 0,3 -3,8 -2,7    
Osakekohtainen tulos,
jatkuvat toiminnot EUR
-0,6 -1,5 -5,2 -3,7    
Osakekohtainen tulos, EUR -0,6 -1,2 -10,4 -2,6    
Sijoitetun pääoman tuotto, % ** neg neg neg neg    
Omavaraisuusaste, % 37,9 40,1 37,9 40,1    
Nettovelkaantumisaste, % 92,5 86,1 92,5 86,1    
Korolliset nettovelat, MEUR 34,3 40,8 34,3 40,8    
Oma pääoma/osake, EUR 49,4 60,7 49,4 60,7    
Henkilöstö keskimäärin 794 843 816 846    
* Vertailukauden luvut on päivitetty laadintaperiaatteissa esitetyillä muutoksilla    
   
** Rullaava 12kk            

 

Toimitusjohtajan katsaus

Mikko Valorinta, tj vuonna 2021, kommentoi vuotta:

Sitoutimme vuonna 2021 yli sata enfolaista strategiatyöhön ja lanseerasimme uuden strategiamme, “Kiinni kasvussa”. Uusi strategia määritteli myös uuden tarkoituksemme, joka on “Työskentelemme vastuullisemman ja älykkäämmän huomisen puolesta”. Enfon tavoitteena on olla asiakkaiden ja työntekijöiden luotetuin IT-kumppani pilvipohjaisten ratkaisujen kehittämisessä ja ylläpidossa. Asetamme digitaalisen, yhteiskunnallisen, ympäristöllisen ja taloudellisen vastuun jatkossakin etusijalle kaikessa, mitä teemme. Määrittelimme neljä kasvun ajuria, jotka edistävät kannattavaa kasvuamme vuosina 2022–2024: sitoutuneet työntekijät, toiminnan tehokkuus, aina ajanmukaiset palvelut ja kasvumme yhtenä Enfona. Uusi asiakaslupauksemme – ”Tulokset, jotka haluat saavuttaa. Ihmiset, joiden kanssa haluat työskennellä.” – pohjautuu Enfon vahvaan asiakaskeskeisyyteen ja sitoutumiseen tulosten saavuttamisessa.

Järjestimme kesän alussa liiketoiminta-alueemme uudelleen. Kevyempi organisaatio antaa meille entistäkin paremmat lähtökohdat keskittyä asiakkaisiimme. Uudet liiketoiminta-alueet ovat Applications & Data Sweden, Care & Data Platforms Finland, Data & Analytics Finland ja uusi liiketoiminta-alue Digital Trust Sweden. Digital Trust -palvelumme tukevat asiakkaidemme datan ja sovellusten turvaa.

Myimme strategisten prioriteettiemme mukaisesti 30 % osuutemme ruotsalaisesta SAP-konsultointiyhtiö Zuite Business Consulting AB:sta norjalaiselle Pearl Group AS:lle. Kauppa ei vaikuttanut Enfon SAP-toimintoihin Suomessa, missä SAP S4/HANA ja ’SAP on cloud’ -migraatiot ovat edelleen kasvun vetureita.

Enfo sai yhtenä ensimmäisistä yrityksistä koko Pohjoismaissa Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization -tunnustuksen vahvasta osaamisestaan Microsoft Azure -pohjaisissa analytiikkaratkaisuissa. Lisäksi saimme uuden Microsoft Azure Advanced Specialization -tunnustuksen pilvimigraatioista. Nämä kaksi tunnustusta heijastavat vahvaa sitoutumistamme Microsoftin ekosysteemiin ja syvällistä osaamistamme tällä alueella.

Vuoden 2022 alussa siirsimme Enfon Analytics Development Accelerator (ADA) -palvelun erilliseen tytäryhtiöön. Uuden yhtiön nimi on Qivada Oy ja se operoi osana Enfo-konsernia. Järjestely mahdollistaa meille ADA-palvelun kehittämisen ja kaupallistamisen kiihdyttämisen, sekä sen lanseeraamisen laajemmalle asiakaskunnalle.

Seuraamme Ukrainan kriisiä ja olemme huolissamme vakavasta tilanteesta. Sota saattaa myös lisätä markkinoiden epävarmuutta ja heilahtelua. Tilanteen kehittymisestä riippuen ryhdymme tarvittaviin toimiin palveluidemme turvaamiseksi ja laadun varmistamiseksi.

Uusi strategia asettaa meille kunnianhimoisia tavoitteita tuleville vuosille. Asiakastyytyväisyys, henkilöstön sitoutuminen ja kannattava kasvu ovat edelleen strategiamme ytimessä. Kasvuamme ohjaavat digitaalinen luottamus, data ja analytiikka sekä pilvipalvelut. Strateginen suunta on asetettu, nyt on aika kääriä hihat.

Haluan kiittää Enfo-kollegoitani, asiakkaitamme, omistajiamme ja kumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuonna 2021 ja odotan, että pääsemme yhdessä rakentamaan vastuullisempaa ja älykkäämpää huomista.

 

Liikevaihto ja tulos

Q4/2021

Enfo-konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 27,5 MEUR (26,8). Liikevaihdosta 13,1 MEUR kertyi Suomessa ja 14,4 MEUR Ruotsissa. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli 11,2 MEUR (11,2), konsultoinnin liikevaihto oli 14,0 MEUR (13,8) ja välitysmyynnin liikevaihto oli 2,3 MEUR (1,7) neljännellä vuosineljänneksellä.

Jatkuvien toimintojen käyttökate (EBITDA) oli 2,1 MEUR (2,7) loka-joulukuussa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto (EBIT) oli 0,0 MEUR (0,3) loka-joulukuussa ja 0,2% liikevaihdosta. Neljännen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,5 MEUR (0,1) ja tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -0,5 MEUR (0,9). Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,6 EUR (-1,5). Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -0,6 EUR (-1,2).

 

Vuosi 2021

Tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 2,4 % ja oli 103,9 MEUR (101,5). Liikevaihdosta 49,2 MEUR kertyi Suomessa ja 54,7 MEUR Ruotsissa. Jatkuvien palveluiden liikevaihto 49,5 MEUR (50,3), konsultoinnin liikevaihto oli 45,0 MEUR (43,3) ja välitysmyynnin liikevaihto oli 9,4 MEUR (7,9) vuonna 2021.

Jatkuvien toimintojen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 oli 7,4 MEUR (7,7). Koko vuoden liikevoitto jatkuvista toiminnoista (EBIT) oli -2,3 MEUR (-1,5). Jatkuvien toimintojen koko vuoden tulos ennen veroja oli -4,0 MEUR (-2,8). Koko vuoden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -6,6 MEUR (0,00). Koko vuoden osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -5,2 EUR (-3,7). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -10,4 EUR (-2,6).

 

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit alaskirjaukset pois lukien tammi-joulukuussa olivat 5,0 MEUR (7,4). Investoinnit koostuivat pääosin käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksistä. Korolliset velat olivat vuoden lopussa 35,6 MEUR (41,0): lainat rahoituslaitoksilta 22,9 MEUR (29,8), laina emoyhtiöltä 3,0 MEUR (0,0) ja vuokrasopimusvelat 9,7 MEUR (11,2).

Enfo uusi joulukuussa 2021 yhteensa 21,3 MEUR:in rahoituspaketin rahoittajakonsortion kanssa, johon kuuluvat aiemmat lainanantajat Nordea, OP Yrityspankki, Ilmarinen ja LähiTapiola. Rahoituspaketti sisälsi olemassa olevien pitkäaikaisten pankkilainojen jälleenrahoituksen ja samalla osa myönnetyistä luottolimiiteista konvertoitiin pitkäaikaiseksi lainaksi. Lainat ovat EUR -määräisiä ja ne erääntyvät tammikuussa 2024. Lainojen korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Marginaali tarkastetaan vuosineljänneksittäin ja se on osittain sidoksissa rahoittajasopimuksen taloudellisiin kovenantteihin. Tämän lisäksi Enfo allekirjoitti joulukuussa 3,0 MEUR lainasopimuksen Osuuskunta KPY:n kanssa. Laina erääntyy heinäkuussa 2024 ja lainalla on kiinteä korko.

Uudet lainasopimukset sisältävät seuraavat taloudelliset kovenantit:

 

 • Nettovelkaantumisaste alle 100 %
 • Korollinen nettovelka/käyttökate 30.6.2022 3,75 jonka jälkeen kovenantti muuttuu asteittain niin, että tunnusluku on 31.12.2023 mennessä 2,5.
 • EBITDA (EUR)

 

Kovenantit testataan uuden rahoitussopimuksen mukaisesti vuosineljänneksittäin 30.6.2022 alkaen.

Enfo luopui vuoden 2021 toisella neljänneksellä vähemmistöosuudestaan Zuite Business Consulting AB:ssa. Osalla kaupan tuotosta lyhennettiin rahoituslaitoksilta otettuja lainoja 4,0 miljoonalla eurolla vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Vuoden 2021 lopussa Enfolla oli 8,7 MEUR (16,7) luottolimiittejä, joista 1,6 MEUR (9,4) oli tilinpäätöshetkellä käytössä.

Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,9 % (40,1) ja nettovelkaantumisaste oli 92,5 % (86,1). Nettorahoituserät olivat tammi-joulukuussa -1,7 MEUR (-1,3). Liiketoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2021 8,1 MEUR (10,5). Tase vuoden lopussa oli 98,6 MEUR (117,8).

 

Hallitus, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kaisa Olkkonen, Mikko Laine, Ari Virtanen ja Jani Vahvanen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kaisa Olkkosen. Hallitus nimitti Anssi Lehikoisen hallituksen tarkkailijajäseneksi. Mikko Valorinta aloitti Enfon toimitusjohtajana maaliskuussa 2021, ja Henna Ylitalo nimitettiin EVP, People & Culture -tehtävään toukokuussa. Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2021 lopussa: toimitusjohtaja Mikko Valorinta, Thomas Andersson (EVP, Digital Trust, Sweden), Nina Annila (EVP, Care & Data Platforms, Finland), Antti Hemmilä (General Counsel), Henna Ylitalo (EVP, People & Culture), Sami Kähkönen (EVP, Data & Analytics, Finland) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Björn Arkenfall (EVP, Applications & Data, Sweden), Erik Brügge (EVP, Care and Data Platforms, Sweden) ja Henrik Norell (EVP, People Operations) jättivät tehtävänsä vuonna 2021. Mari Orttenvuori, CFO, ilmoitti lokakuussa siirtyvänsä uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolella.

Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 2021 toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

 

Osakkeet, omistajat ja osakepääoman muutokset

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2021 oli 750 346 osaketta. Enfolla oli 129 suoraa osakkeenomistajaa. Luvussa eivät ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuoden 2021 lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Unikie Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus oli 85,54 %.

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 1.1.2021 oli 747 978 osaketta. Tilikauden aikana yhtiö laski liikkeelle yhteensä 2 368 uutta osaketta yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään liittyen.

 

Henkilöstö ja palkitseminen

Enfon palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 816 henkilöä (846) ja vuoden lopussa yhteensä 789 henkilöä (840). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 408 (399) ja Ruotsissa 408 (447). Konsernin henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 66,3 MEUR (64,3). Henkilöstökulut olivat 63 % (61) tuloslaskelman kaikista kuluista. Enfo maksoi henkilöstölleen palkkaa ja palkkioita tilikaudella yhteensä 49,9 MEUR (48,3).

Vuoden 2021 lopussa konsernin keskimääräinen vakituisen työsuhteen kesto oli 7,5 vuotta (6,9). Selkeä enemmistö eli 77 % (76) konsernin henkilöstöstä oli miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 43,1 vuotta (43,4).

Henkilöstön sitoutumisesta huolehtiminen oli yhä keskeinen teema vuonna 2021, kun koronarajoitukset rajoittivat edelleen sosiaalista kanssakäymistä. Merkkinä työmme onnistumisesta Enfo arvioitiin Ruotsin seitsemänneksi parhaaksi työpaikaksi Universumin toteuttamassa tutkimuksessa. Seuraamme työntekijöidemme sitoutumista kuukausittaisella eNPS-kyselyllä ja vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Vuoden 2021 tulokset osoittavat, että työntekijöiden kokonaistyytyväisyys oli pysynyt hyvällä tasolla, kun henkilöstömme antoi väittämälle ”Enfo on mielestäni kaiken kaikkiaan hyvä työpaikka” keskimäärin 4,0 pistettä (asteikolla 1-5). Edellisvuoden tulos oli 4,2, eli pisteemme laskivat hieman edellisvuodesta. Myös eNPS-pisteemme laskivat vuonna 2021.

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Enfo nimitti vuoden 2021 alussa uudeksi talousjohtajakseen (CFO) Petra Teräsahon ja Ruotsin Applications & Data -liiketoiminta-alueen uudeksi johtajaksi (EVP) Johan Liljeströmin. Petra Teräsaho ja Johan Liljeström aloittavat tehtävissään keväällä 2022 ja kuuluvat Enfon johtoryhmään.

 

Strategian toteuttaminen

Enfo julkisti syyskuussa 2021 uuden strategiansa, joka keskittyy digitaaliseen luottamukseen, dataan ja analytiikkaan sekä pilvipalveluihin. Uuden strategian nimi on Kiinni kasvussa 2022–2024. Sen mukaisesti Enfon tavoitteena on olla asiakkaidemme ja työntekijöidemme luotetuin IT-kumppani pilvipohjaisten ratkaisujen kehittämisessä ja ylläpidossa. Lisäksi haluamme saavuttaa maineen asiakkaidemme luotettavimpana kumppanina turvallisen, datavetoisen liiketoiminnan kehittämisessä pilvialustalle. Uuden strategian myötä asetamme etusijalle digitaalisen, yhteiskunnallisen, ympäristöllisen ja taloudellisen vastuun kaikessa, mitä teemme. Uusi tarkoituksemme on ”Työskentelemme vastuullisemman ja älykkäämmän huomisen puolesta”.

Koronaviruksen jälkeiset markkinat näyttävät varsin lupaavilta, kun siirtymä pilveen ajaa kehitystä. Olemme tunnistaneet kolme aluetta, joilla odotamme kaksinumeroista kasvua seuraavien vuosien aikana. Nämä ovat digitaalinen luottamus, data ja analytiikka sekä pilvipalvelut.

Lisäksi Enfo on tunnistanut neljä kasvun ajuria, jotka edistävät sen kannattavaa kasvua vuosina 2022–2024: sitoutuneet työntekijät, toiminnan tehokkuus, aina ajanmukaiset palvelut ja kasvu hyödyntämällä koko Enfon osaamista. Kaikki kasvun ajurit kytkeytyvät Enfon vastuullisuuteen, jonka ytimessä ovat yrityksen arvot. Enfon tavoitteena on panostaa vieläkin enemmän asiakastyytyväisyyteen.

Uuden strategiansa mukaisesti Enfo on määrittänyt uuden työntekijälupauksen, joka painottaa kehittymistä, työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä hyvää johtamista inklusiivisessa kulttuurissa. Enfo päätti myös käynnistää monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja inklusiivisuussuunnitelman laadinnan.

Enfo ja norjalainen Pearl Group AS allekirjoittivat vuoden 2021 toisella neljänneksellä sopimuksen, jonka mukaan Enfo myy 30 %:n omistusosuutensa ruotsalaisesta SAP-konsulttiyhtiö Zuite Business Consulting AB:sta Pearlille. Myynti oli strategiamme mukainen, sillä tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava dataintegraattori ja keskittyä vieläkin vahvemmin pilvipalveluihin.

 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Koronapandemian vaikutus investointipäätöksiin ja ostokäyttäytymiseen voi edelleen vaikuttaa markkinoiden kasvuun. Lisäksi sota Ukrainassa saattaa lisätä markkinoiden heilahtelua.

Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Enfo on tunnistanut lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskeikseen asiantuntevan henkilöstön saatavuuteen, tietoturvaan ja tietosuojaan sekä markkinoiden muutoksiin liittyviä riskejä. Koronapandemia on edelleen riski ja voi vaikuttaa IT-investointeja koskeviin päätöksiin sekä henkilöstön saatavuuteen sekä henkilöstön sairaspoissaoloihin. Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus markkinoilla voi myös rajoittaa asiakkaiden investointeja.

Enfon onnistuminen asiakastoimituksissa riippuu osaavasta henkilöstöstä. Alan nopea teknologiakehitys edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa laajentamista ja uudistamista. Tiettyjen henkilöresurssien saatavuus on rajallista Suomen ja Ruotsin markkinoilla, mikä aiheuttaa riskiä Enfon liiketoiminnan kehitykselle. Tämän riskin hallitsemiseksi Enfo pyrkii ylläpitämään positiivista työnantajakuvaa ja pitämään henkilöstönsä osaamistason korkeana panostamalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon.

Yhtiön toimintaan liittyy tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Tietoturvallisuutta johdetaan Enfossa keskitetysti ja toiminta perustuu riskienhallintaan sekä johdon hyväksymiin vastuisiin, rooleihin ja dokumentteihin. Asiakkaiden tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on vahvistettu monitasoisella valvonnalla.

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Mahdollinen markkinan kasvun hidastuminen ja lisääntyvä hintakilpailu voisivat kuitenkin heikentää markkinaolosuhteita ja siten lisätä riskiä kannattavan kasvun toteutumiselle. Tämä voi vaikuttaa Enfon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan rahavirtaan.

Enfo sai vuonna 2020 taloudellista tukea Ruotsin Tillväxtverketiltä työajan lyhentämiseen. Tuen tarkoitus oli välttää irtisanomisia pandemian aikana ja mahdollistaa nopea palautuminen sen vaikutuksista. Saatu taloudellinen tuki kattoi ajanjakson toukokuusta 2020 lokakuuhun 2020 ja oli määrältään 1,1 miljoonaa euroa. Enfo haki myös 0,5 miljoonan euron taloudellista tukea marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 väliselle ajalle, minkä jälkeen väliaikaisesti lyhennetty työaika ei ole enää ollut käytössä Enfossa. Tästä 1,6 miljoonan euron kokonaissummasta 1,3 miljoonaa euroa on kirjattu palkkakustannusten vähennykseksi vuodelle 2020 ja 0,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Tillväxtverket peruutti jo maksamaansa taloudellista tukea koskevan päätöksen vuoden 2021 syyskuussa ja on vaatinut tuen takaisinmaksua. Samoin virasto on antanut kielteisen päätöksen marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välistä aikaa koskevaan hakemukseen. Enfo on valittanut päätöksestä Tukholman hallinto-oikeuteen, ja asia on edelleen vireillä. Enfo on myös pyytänyt suullista kuulemista asiassa. Enfo ei ole kirjannut 1,6 miljoonan euron summaa vastattaviin taseessaan, mutta on raportoinut summan ehdollisena velkana. Konserni arvioi jatkuvasti valituksen aikataulua ja todennäköistä tulosta.

Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat asiakkaiden valmius ja kyky viedä liiketoimintakriittiset sovellukset pilviympäristöön ja hallinnoida niitä tässä ympäristössä sekä asiakkaiden panostukset dataan ja analytiikkaan, digitaaliseen luottamukseen, integraatioihin ja sovelluskehitykseen.

 

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat yhteensä 63 174 601,43 EUR. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta vuodelta 2021.

 

Taloustiedottamisen aikataulu 2022

Tilikauden 2021 tilinpäätöstiedote taulukkoineen julkaistaan Enfon verkkosivuilla 17.3.2022. Vuosikertomus 2021 julkaistaan 31.3.2022. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2022. Puolivuotiskatsaus H1 julkaistaan 20.8.2022.

 

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2021 julkaistavia laadintaperiaatteita.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Tilinpäätöstiedote taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit.

 

 

Jaa