Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon ja Microsoftin selvitys: Lähes 90 % havainnut tiedon laatuongelmia, haasteet vaikuttavat liiketoimintaan

Enfo ja Microsoft selvittivät yhteisellä kyselytutkimuksella tiedon hallintaa ja hyödyntämistä sekä tietosuojan tilaa suomalaisissa yrityksissä. Lähes 90 % vastaajista tunnisti puutteita, ja melkein 70 % koki niiden vaikuttavan liiketoimintaan.

Tiedon laatuongelmilla tarkoitettiin kyselyssä yrityksen järjestelmistä löytyvää ristiriitaista tai epäyhteensopivaa tietoa. Lähes 90 % vastaajista oli havainnut tiedon laadussa haasteita, jotka liittyivät mm. tiedon pirstaloitumiseen, liiketoiminnan raportointiin, masterdatan hallintaan tai teknisiin ongelmiin.

Miltei 70 % vastaajista arvioi ongelmien vaikuttavan yrityksen liiketoimintaan. Tavallisin seuraus oli ylimääräinen työ, jonka tunnisti 39 % vastaajista. Muita haittoja olivat mm. heikentynyt asiakastyytyväisyys (16 %), vaikeus hyödyntää dataa (14 %) sekä virheelliset päätökset (4 %).

”Tiedon laadussa on kohdattu ongelmia siitä lähtien, kun järjestelmien tuottamaa dataa on hyödynnetty yrityksissä. Ongelmien korjaamisessa on lähdettävä liikkeelle mahdollisimman läheltä tiedon tuotantoprosessia, korostaen tiedon laadun merkitystä”, sanoo Enfon Data & Analytics -liiketoiminnan teknologiajohtaja Mika Naatula.

Tietojen löydettävyys keskeinen haaste

Kyselyn perusteella suomalaisissa yrityksissä on tunnistettu merkittäviä tarpeita kehittää tiedon laatua ja hyödynnettävyyttä. Yksi keskeisistä tekijöistä on tiedon löydettävyys. Lähes 40 % kyselyn vastaajista sanoi, että yrityksessä ei ole käytössään yhteistä prosessia tai välinettä, jolla varmistetaan tiedon löytäminen. Myös tietosisältöjen kuvaukset ovat organisaatiossa usein hajallaan tai puuttuvat kokonaan.

”Tiedon tehokkaan hyödyntämisen edellytys on, että se on löydettävissä, käyttökelpoisessa muodossa ja luotettavaa. Luotettava ja tehokas tiedonhallinta on Microsoftin liiketoiminnan ytimessä, ja olemme viime aikoina kehittäneet monia ratkaisuja, kuten hiljattain julkistettu Microsoft Purview, parantamaan tiedonhallintaa ja tiedon laatua”, sanoo Microsoftin Janne Sipilä, myyntijohtaja – Data ja tekoäly.

Liiketoiminnan analytiikan haasteiksi koettiin usein myös manuaalinen työ ja osaavien resurssien puute.

”Datan tuonti tietolähteistä hyötykäyttöön on usein työlästä ja virhealtista. Rutiinityötä ja inhimillisiä virheitä voidaan vähentää tehokkaasti automatisoimalla data-analytiikan kehittämistä. Enfon tytäryhtiö Qivadalla on tähän hyvä työväline nimeltä Analytic Development Acceletor eli ADA”, Naatula mainitsee.

Henkilötietojen hallinta ja tietosuoja kohentuneet

Henkilötietojen ja käyttäjien identiteettien hallinta on parantunut yrityksissä. EU-tietosuoja-asetusten vaatimukset täyttyvät kyselyn mukaan hyvin: lähes kaikki tuntevat henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit ja tietävät, missä henkilötietoa talletetaan. Keskitettyä identiteetinhallintaa hyödynnetään laajasti, ja yritykset pystyvät jo yleisesti selvittämään, mitä tietoja käyttäjät ovat tarkistelleet. Myös tietosuojatasot ovat yleisesti käytössä ja toimintaan vaikuttava sääntely tunnistetaan hyvin.

”Sääntelyn noudattaminen ja kyberturvallisuus ovat nousseet merkittävään asemaan, ja tämä tärkeä osa-alue on onneksi jo varsin hyvällä tasolla. Panostuksia tarvitaan silti edelleen”, Naatula toteaa.

Kyselytutkimus toteutettiin puhelimitse loppuvuonna 2021, ja siihen vastasi yhteensä 87 henkilöä. Vastaajat olivat suurten ja keskisuurten suomalaisten yritysten ja organisaatioiden liiketoiminta- ja IT-päättäjiä.

 

Lisätietoja:

Mika Naatula, SVP, Data & Analytics Finland, puh. 05065544, mika.naatula@enfogroup.com

Pekka Isosomppi, Viestintäjohtaja, Microsoft Oy, puh. 0405162399, pekka.isosomppi@microsoft.com

 

Datavetoista liiketoimintaa

Tulokset, jotka haluat saavuttaa. Ihmiset, joiden kanssa haluat työskennellä.

Enfo on pohjoismainen IT-palveluyritys, jossa yli 800 digiasiantuntijaa työskentelee digitaalisen luottamuksen, datan ja analytiikan, sovellusten, integraatioiden, pilvipalveluiden ja jatkuvien palveluiden parissa. Panostamme yhteistyöhön ja toimimme kestävällä tavalla kaikessa, mitä teemme. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisemman ja älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntiakin.

enfo.fi

Jaa