Skip to main content
Lehdistötiedote

Yhtiökokouskutsu Enfo Oy:n yhtiökokoukseen

Enfo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18. huhtikuuta 2024 kello 8.00 alkaen osoitteessa Viestikatu 7, Kuopio.

Osallistuminen kokoukseen edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen 16.4.2024 klo 16.00 mennessä alla mainittujen ohjeiden mukaisesti.

A       Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaaminen

   
 2. Kokouksen järjestäytyminen

   
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

   
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

   
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

   
 6.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 1. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

   
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilinpäätös ja osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät muut asiakirjat ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 11.4.2024.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: 

–    puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 3.825 euroa,

–    varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 1.912,50 euroa, ja

 • erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Mikäli yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan henkilö, joka toimii Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajana, on yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkio tällöin 50 % edellä yksilöidyistä yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkioista (1912,50 €/kk).

Mikäli hallituksen jäseneksi valitaan henkilö, joka toimii Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsenenä, on tällaisen hallituksen jäsenen palkkio 50 % edellä yksilöidyistä yhtiön hallituksen jäsenen palkkioista (956,25 €/kk).

Mikäli Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsen (muu kuin Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja) toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana, on hallituksen puheenjohtajan palkkio kuitenkin 3 825 €/kk.

Mikäli Osuuskunta KPY:n toimivaan johtoon kuuluva henkilö toimii hallituksen jäsenenä yhtiössä, ei tällaiselle Osuuskunta KPY:n toimivaan johtoon kuuluvalle henkilölle makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

Lisäksi ehdotetaan, että mikäli hallitus päättää tarkastusvaliokunnan nimeämisestä sovelletaan seuraavaa:

 • Siltä osin kuin hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen on Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsen, ei henkilölle makseta palkkioita tarkastusvaliokunnan kokouksista. Siltä osin kuin tarkastusvaliokunnan jäsen on yhtiön hallituksen jäsen, mutta ei Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsen, maksetaan henkilölle palkkiona tarkastusvaliokunnan kokouksista 500 €/kokous,
 • hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenet vakuutetaan TyEL:n mukaisesti heidän palkkioiden osalta. Maksun jäsenen osuus vähennetään maksettavasta palkkiosta ja yhtiö maksaa työnantajan osuuden, ja
 • hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kolme.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdotetaan Anssi Lehikoista, Silja Huhtiniemeä ja Jenni Ahavaa.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Ehdotetaan, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Ehdotetaan, että tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy.

16.  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

 • Hallitus voi päättää yhteensä enintään 1.300.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
 • Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
 • Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.
 • Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 • Osakkeita voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle tai vastikkeena tällaisessa järjestelyssä, rahoitus- tai osakekannustinjärjestelyn toteuttamiseksi tai muissa hallituksen määrittämissä tilanteissa.
 • Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta päätöksestä.
 • Valtuutus kumoaa aiemmissa yhtiökokouksissa annetut osakeantivaltuutukset.  

17.  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

 • Hallitus voi päättää yhteensä enintään 20.000 osakkeen hankkimisesta.
 • Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, keneltä ja missä järjestyksessä osakkeita hankitaan. Osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

–        Yhtiön osakkeita voidaan hankkia myös muutoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

–        Yhtiön osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa varten omaisuutta, käytettäväksi vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustusjärjestelmää, yhtiön tekemien osakkeiden ostositoumusten täyttämiseksi sekä mitätöitäväksi tai muissa tilanteissa, joissa osakkeiden hankkimiselle on hallituksen käsityksen mukaan perusteltu syy.

–        Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 150 euroa osakkeelta.

–        Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

–        Valtuutus on voimassa 18 kuukautta päätöksestä.

–        Valtuutus kumoaa aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Hallitus esittää, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta jätetään valitsematta Osuuskunta KPY:n konserniohjeistuksen mukaisesti.

19.  Muut esille tulevat asiat

20.  Kokouksen päättäminen

B       Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös ja osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät muut asiakirjat ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 11.4.2024. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

 

C       Ohjeita kokoukseen osallistujille                     

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on

–   merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2024, ja

–   ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 16.4.2024 kello 16.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse agm@enfogroup.com tai kirjeitse osoitteella Enfo Oy / AGM, Bertel Jungin aukio 7, 02600 Espoo. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 8.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 15.4.2024 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.    Asiamiehen käyttäminen, valtakirjat ja kyselyoikeus

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 1. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.3.2024 yhteensä 750.346 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa ei ollut yhtiön omia osakkeita.

Kuopiossa 28.3.2024

Enfo Oy

Hallitus

Materials

Jaa